Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1990. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 5409.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se določijo s 1. 9. 2015 in znašajo mesečno:
v EUR na otroka
– I. starostno obdobje 
437,00
– II. starostno obdobje 
328,00
– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)
346,63
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. Mesečni znesek živil za otroke, upoštevane v cenah programov, znaša 35,86 EUR mesečno (1,63 EUR na dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do 31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju občinske uprave.
Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.
4. člen
Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka ali vsaka začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna v vrednosti 4,17 EUR.
5. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za novo vpisane otroke plačajo vpisnino v višini prvega plačilnega razreda za program, v katerega bo otrok vključen. Vpisnina se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek št. 602/55/2008-0106-4 z dne 16. 10. 2008 (Uradni list RS, št. 102/08) in spremembe tega sklepa (Uradni list RS, št. 53/09, 18/11 in 75/12).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 032-18(0106)/2015-17
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti