Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, stran 5474.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 7. redni seji dne 18. junija 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07, 55/10 in 63/13) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendijo lahko pridobijo:
– nadarjeni dijaki za šolanje na srednjih šolah v Republiki Sloveniji, ki so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,0 in dokazujejo svojo nadarjenost z dosežki na posameznem področju v zadnjih dveh šolskih letih,
– dijaki za šolanje na srednjih šolah, ki so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 3,0, če gre za izobraževalni program za pridobitev deficitarnega poklica,
– nadarjeni študenti na vseh stopnjah študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 ali kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,0 in dokazujejo svojo nadarjenost z dosežki na posameznem področju v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih;
– študenti na vseh stopnjah študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,0 ali kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 3,0, če gre za izobraževalni program za pridobitev deficitarnega poklica;
– študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini in imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti ali kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,0, oziroma z njo primerljivo oceno. Izobraževanje v tujini mora potekati na tuji izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa.
(2) Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz prve, tretje ali pete alineje prejšnjega odstavka tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih, glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3,0, študenta pa ne nižja od ocene 7,0 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.
(3) Upravičenci lahko pridobijo štipendijo Občine Žalec le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.
(4) Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Žalec,
– niso v delovnem razmerju, razen če študirajo v tujini; v tem primeru je dovoljeno biti v delovnem razmerju za največ 10 ur tedensko,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji.
(5) Seznam deficitarnih poklicev se pridobi na Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec.«
2. člen
Doda se nov 4.a člen pravilnika:
»(1) Učni oziroma študijski uspeh in dosežki kandidatov se ocenijo na podlagi meril za dodelitev štipendij.
(2) Merila za dodelitev štipendij so učni oziroma študijski uspeh zadnjega letnika izobraževanja in dosežki na posameznem področju v zadnjih dveh letih glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije.
(3) Za dosežke na posameznem področju se štejejo:
– uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih, arhitekturnih ali drugih natečajih,
– priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
– uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu in
– zlati maturant.«
3. člen
Doda se nov 4.b člen pravilnika:
»(1) Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,80 do 5,00
50
nad 4,60 do 4,80
47,7
nad 4,40 do 4,60
45,4
nad 4,20 do 4,40
43,2
nad 4,00 do 4,20
41
nad 3,80 do 4,00
38,8
nad 3,60 do 3,80
36,6
nad 3,40 do 3,60
34,4
nad 3,20 do 3,40
32,2
od 3,00 do 3,20
30
(2) Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje zaključnih ocen vseh predmetov v preteklem šolskem letu.
(3) Število točk za povprečno oceno dijaka se upošteva za vrednotenje uspeha dijakov in študentov, ki so vpisani v 1. letnik študija.
(4) Število točk za povprečno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena
Število točk
nad 9,70 do 10,00
60
nad 9,40 do 9,70
56,5
nad 9,10 do 9,40
53,1
nad 8,80 do 9,10
49,8
nad 8,50 do 8,80
46,5
nad 8,20 do 8,50
43,2
nad 7,90 do 8,20
39,9
nad 7,60 do 7,90
36,6
nad 7,30 do 7,60
33,3
od 7,00 do 7,30
30
(5) Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
(6) Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni sistem tuje institucije.
(7) Za vzporedno redno šolanje na dveh enakovrednih izobraževalnih programih predstavlja število točk povprečje zadnjega šolskega oziroma študijskega leta višje ocenjenega programa. Pri dvopredmetnih študijskih programih predstavlja število točk povprečje ocen zadnjega študijskega leta obeh predmetov tega programa.«
4. člen
Doda se nov 4.c člen pravilnika:
»(1) Uvrstitve na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne dejavnosti, umetnosti ali športa, kakor tudi uvrstitve na strokovnih, umetniških in/ali drugih natečajih se vrednotijo glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja s točkami:
Raven tekmovanja ali natečaja
Število točk
občinsko
3. mesto
4
2. mesto
5
1. mesto
6
državno
3. mesto
7
2. mesto
8
1. mesto
9
mednarodno
3. mesto
10
2. mesto
11
1. mesto
12
evropsko
3. mesto
13
2. mesto
14
1. mesto
15
svetovno
3. mesto
16
2. mesto
17
1. mesto
18
(2) Vrednotijo se 3 najvišje uvrstitve na posameznem področju.
(3) Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države.«
5. člen
Doda se nov 4.č člen pravilnika:
»(1) Za priporočilo profesorjev, mentorjev ali društev prejme kandidat po 1 točko. Upoštevajo se največ 3 priporočila.
(2) Za priznanja na občinskem, šolskem ali študijskem nivoju prejme kandidat po 1 točko. Upoštevata se največ 2 priznanji iz posameznega nivoja, skupno pa največ 5 priznanj z vseh nivojev.
(3) Za dokončanje dveh letnikov v enem študijskem letu prejme kandidat 10 točk.
(4) Če je kandidat zlati maturant iz splošne mature prejme 10 točk.
(5) Če je kandidat zlati maturant iz poklicne mature prejme 7 točk.«
6. člen
Doda se nov 4.d člen pravilnika:
»(1) Za pridobitev posamezne vrste štipendije se opravi ocenjevanje dosežkov vseh kandidatov po merilih iz 4.a do vključno 4.č člena tega pravilnika.
(2) V primeru, ko je prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih štipendij, se opravi ocenjevanje učnega oziroma študijskega uspeha in dosežkov vseh kandidatov za pridobitev posamezne vrste štipendije. Za vsakega posebej se ugotovi število točk glede na njegovo povprečno oceno iz šolskega oziroma študijskega uspeha (U) in število točk za dosežke (D).
(3) Končno število točk za vsakega kandidata (K) se določi po naslednjem izračunu:
K = U + D.
(4) Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje lista za posamezno vrsto razpisanih štipendij.«
7. člen
Doda se nov 4.e člen pravilnika:
»(1) Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi glede na število razpisanih štipendij.
(2) Ob enakem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim obdavčljivim dohodkom na družinskega člana.
(3) Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na listi za pridobitev te vrste štipendije.«
8. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina štipendije za dijake znaša 95,00 EUR mesečno. K osnovni štipendiji so dijaki, ki so oddaljeni od izobraževalne ustanove več kot 50 km, upravičeni do dodatka 24,00 EUR za stroške prevoza.
(2) Višina štipendije za študente znaša 178,00 EUR mesečno. K osnovni štipendiji so študentje, ki so oddaljeni od izobraževalne ustanove več kot 50 km, upravičeni do dodatka 24,00 EUR za stroške prevoza.
(3) Višina štipendije za študij v tujini znaša 357,00 EUR.
(4) Če povprečni mesečni obdavčljivi dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 120 % minimalnega dohodka, ki ga določi pristojno ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije, se osnovna štipendija poveča za 48,00 EUR.
(5) Višina štipendije ostaja enaka za celotno obdobje izobraževanja na stopnji, za katerega je upravičenec pridobil štipendijo.«
9. člen
V 8. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
V 10. členu se briše zadnji stavek drugega odstavka.
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in v zaključnem letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu študijskega leta oziroma do zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu (v času absolventskega staža).
(2) Štipendija se izplačuje tudi v času dodatnega študijskega leta (absolventskega staža) do diplome oziroma magisterija, vendar v celotni dobi izobraževanja največ eno študijsko leto.
(3) Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
(4) Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. Če je štipendist uspešno zaključil izobraževanje pred potekom dodatnega študijskega leta (absolventskega staža), mu pripada štipendija le do diplomiranja.«
12. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Štipendist mora v roku 15 dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.«
13. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadarjenemu štipendistu, ki je pridobil štipendijo in je v preteklem šolskem/študijskem letu dosegel slabši učni uspeh kot je bil za pridobitev štipendije, mu pravica do štipendije miruje, razen v primeru, če je v šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je prejemal štipendijo, z dosežki iz tega pravilnika dosegel najmanj 7 točk in je dijak iz vseh ocenjenih predmetov dosegel najmanj povprečno oceno 3,3, študent najmanj povprečno oceno 7,0, študent, ki se izobražuje v tujini pa z njo primerljivo oceno.«
14. člen
Doda se nov drugi odstavek 20. člena:
»Štipendist, s katerim štipenditor sklene pogodbo, je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
– mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je končal izobraževanje v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne omogoči opravljanja pripravništva;
– mu štipenditor po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
– postane trajno nezmožen za šolanje ali redno delo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pravice in obveznosti štipendistov, ki so jih pridobili pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka programa izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo.
Št. 641-00-0007/2015
Žalec, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti