Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015, stran 5438.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/ podskupina kontov 
Namen
Rebalans 1-2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.768.456,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.839.591,26
70
DAVČNI PRIHODKI
4.062.342,44
700 Davki na dohodek in dobiček
3.542.368,00
703 Davki na premoženje
328.257,44
704 Domači davki na blago in storitve
191.717,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
777.248,82
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
166.855,00
711 Takse in pristojbine
3.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
41.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.750,00
714 Drugi nedavčni prihodki
529.143,82
72
KAPITALSKI PRIHODKI
365.231,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
365.231,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
563.633,78
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
302.323,78
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
261.310,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.166.536,64
40
TEKOČI ODHODKI
3.064.785,79
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
387.488,36
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.816,64
402 Izdatki za blago in storitve
2.434.777,10
403 Plačila domačih obresti
50.000,00
409 Rezerve
132.703,69
41
TEKOČI TRANSFERI
2.442.445,47
410 Subvencije
148.675,32
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.518.653,57
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
221.810,10
413 Drugi tekoči domači transferi
553.306,48
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.373.778,93
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.373.778,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
285.526,45
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
174.140,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
111.386,45
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.398.080,60
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
333.082,00
55
ODPLAČILA DOLGA
333.082,00
550 Odplačila domačega dolga
333.082,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.731.162,60
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–333.082,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.398.080,60
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
2.110.799,61
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 86.526,84 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2015
Ig, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti