Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2002. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2015 št. 1, stran 5445.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A), (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2015 št. 1
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/podskupina kontov
Rebalans_1 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
24.203.037,31
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.673.806,64
70
DAVČNI PRIHODKI
9.636.427,58
700 Davki na dohodek
in dobiček
8.656.146,00
703 Davki na premoženje
654.081,58
704 Domači davki na blago
in storitve 
326.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.037.379,06
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
4.331.440,56
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
16.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
379.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
302.438,50
72
KAPITALSKI PRIHODKI
580.080,00
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
76.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje
zemljišč in neopredmetenih
sredstev
504.080,00
73
PREJETE DONACIJE
53.460,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
53.460,00
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.895.690,67
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.642.170,26
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
6.253.520,41
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
26.211.160,25
40
TEKOČI ODHODKI
4.578.839,02
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
1.094.674,84
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
163.804,79
402 Izdatki za blago in storitve
3.146.319,14
403 Plačila domačih obresti
90.000,00
409 Rezerve
84.040,25
41
TEKOČI TRANSFERI
6.127.822,50
410 Subvencije
527.451,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.145.769,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
483.224,29
413 Drugi tekoči domači transferi
1.971.378,21
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
15.249.823,73
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.249.823,73
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
254.675,00
431 Investicijski transferi
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
181.400,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
73.275,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II) PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ
–2.008.122,94
B.
RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.938.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.938.000,00
500 Domače zadolževanje
1.938.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
571.766,12
55
ODPLAČILA DOLGA
571.766,12
550 Odplačilo domačega dolga
571.766,12
IX.
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–641.889,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
1.366.233,88
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.008.122,94
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
641.889,06
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-34/2015-2200/6
Kočevje, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti