Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2003. Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje, stran 5446.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje ter pogoje, postopek in način njihovega podeljevanja.
2. člen
(1) Priznanja, nagrade in plakete v Občini Kočevje so:
Priznanja:
– Naziv častni občan Občine Kočevje,
– Grb Občine Kočevje.
Nagrade:
– Humkova nagrada (za dosežke na področju kulture, znanosti, prosvetnega in vzgojno izobraževalnega dela ter humanitarnega in družbeno političnega dela),
– Verderberjeva nagrada (za dosežke na področju športa),
– Kozlerjeva nagrada (za dosežke na področju gospodarstva).
Plakete:
– Spominska plaketa Občine Kočevje,
– Plaketa župana Občine Kočevje.
(2) Posamezna vrsta priznanja, nagrade in plakete se istemu prejemniku lahko podeli le enkrat za časa njegovega življenja ali posthumno.
(3) Ob podelitvi nagrad Občine Kočevje se podelijo tudi denarne nagrade, in sicer v višini dveh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v zadnji treh mesecih pred podelitvijo za vsako nagrado posebej.
(4) Vsako leto se lahko podeli le en naziv častnega občana Občine Kočevje, le en Grb Občine Kočevje ter le ena Humkova, Verderberjeva in Kozlerjeva nagrada. Vsako leto se lahko podeli več Spominskih plaket Občine Kočevje in več plaket župana Občine Kočevje.
(5) Občinski funkcionarji v času opravljanja svoje funkcije ne morejo biti dobitniki občinskih priznanj in nagrad za delo, ki je povezano z njihovo funkcijo.
(6) Vsa priznanja, nagrade in plakete se lahko podeljujejo prejemnikom ne glede na naslov njihovega stalnega prebivališča.
3. člen
(1) O podelitvi naziva častni občan, Grb Občine Kočevje ter vseh treh nagrad – Humkove, Verderberjeve in Kozlerjeve nagrade, odloča Občinski svet Občine Kočevje na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) O plaketah župana Občine Kočevje odloča župan.
4. člen
Sredstva za priznanja, nagrade in plakete Občine Kočevje se zagotovijo v občinskem proračunu.
5. člen
Izrazi v tem odloku, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
6. člen
Priznanja, nagrade in plakete iz drugega člena odloka podeljuje župan Občine Kočevje, na slavnostni seji občinskega sveta oziroma osrednji prireditvi od občinskem prazniku.
II. PRIZNANJA OBČINE KOČEVJE
7. člen
Naziv častnega občana Občine Kočevje se lahko podeli:
– osebi, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju;
– osebi, ki je pomembno zaznamovala življenje v občini in je pustila pečat ter s tem predstavljala občino doma in v svetu;
– posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine;
– inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispeval k napredku in razvoju ter ugledu občine.
8. člen
Grb Občine Kočevje se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:
– za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine;
– ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti in identificiranju kulturne identitete Kočevja ali izkažejo izjemno pozitiven odnos do Kočevske;
– ki so povezovalni člen med kočevsko sodobnostjo in preteklostjo.
III. NAGRADE OBČINE KOČEVJE
9. člen
Humkova nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:
– ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, znanstvenem, prosvetnem, vzgojno izobraževalnem in humanitarnem področju ter družbeno političnim delom;
– ki na humanitarnem področju s svojim delom prispevajo k dobrobiti občank in občanov.
10. člen
Verderberjeva nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:
– za izjemne športne dosežke;
– ki so osvojili naslove državnega prvaka ali dosegli vidnejše športne dosežke v nacionalnem in v mednarodnem merilu;
– za izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini Kočevje;
– ki so skozi daljše časovno obdobje pomembno prispevali k razvoju športa v Občini Kočevje.
11. člen
Kozlerjeva nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:
– za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Kočevje na gospodarskem področju;
– za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Kočevje;
– za dosežke, ki so vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled posamezne gospodarske družbe v širšem družbenem okolju.
IV. PLAKETE OBČINE KOČEVJE
12. člen
Spominska plaketa Občine Kočevje se lahko podeli,
– domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, skupinam ljudi in posameznikom ob njihovih pomembnejših jubilejih.
13. člen
Plaketo župana Občine Kočevje lahko župan podeli:
– za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev;
– ob kateremkoli dogodku ali priložnosti, za posebne dosežke in pomembne dogodke.
V. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ, NAGRAD IN PLAKET
14. člen
(1) Pobudniki za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
(2) Pobudnik mora h kandidaturi predložiti pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče.
15. člen
Pobude za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje se zbirajo na podlagi razpisa, ki ga občinska uprava objavi najmanj dva meseca pred podelitvijo.
16. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– merila za podelitev nagrad, priznanj in plaket,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog ter
– rok, do katerega mora biti predlog poslan.
17. člen
Vse pravočasno prispele predloge pristojni organ občinske uprave posreduje komisiji, ki oblikuje sklep o podelitvi priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje, ter pripravi ustrezne utemeljitve predlogov in jih posreduje občinskemu svetu.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
18. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco opravlja občinska uprava.
19. člen
(1) Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj, nagrad in plaket je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
(2) Prejemniki priznanj, nagrad in plaket se kronološko vpisujejo v posebno evidenco (knjigo). Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku, številko sklepa komisije ter datum seje občinskega sveta, na kateri so bila priznanja, nagrade in plakate podeljeni.
(3) V evidenco iz prejšnjega odstavka, se vpisuje tudi prejemnike plaket župana Občine Kočevje. Ta zapis mora vsebovati zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke o prejemniku, datum podelitev in priložnost, ob kateri je bilo priznanje podeljeno.
VI. ODVZEM OBČINSKIH PRIZNANJ, NAGRAD IN PLAKET
20. člen
Če je prejemnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo, se mu podeljeno priznanje, nagrada ali plaketa odvzame.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Obliko, velikost in vsebino posebne listine, nagrade, plakete in priznanja, v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi, določi župan.
22. člen
Priznanja, nagrade in plakete, podeljene po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se evidentirajo skladno z 19. členom tega odloka.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 3/99, 58/99, 38/01, 42/03).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2015-2004
Kočevje, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti