Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 5462.

  
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 23. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 105/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se šesti odstavek 8. člena spremeni, tako da se glasi:
»Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»V primeru, da vlagatelj odda vlogo po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo evidentira ter vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge.«
3. člen
V 16. členu Pravilnika se:
– v kriteriju 1.č črta besedilo: »in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji«,
– v kriteriju 4.d besedilo »prijavljen na Zavodu za zaposlovanje« nadomesti z besedilom »brez zaposlitve«,
– v kriteriju 4.e črta besedilo », ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje«,
– črta kriterij 7, preostala kriterija pa se ustrezno preštevilčita.
4. člen
Besedilo 26. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
V primeru, da vrtec prostih mest ne more zapolniti z otroki s centralnega čakalnega seznama, se v vrtec lahko vključijo otroci vlagateljev, ki so vloge oddali po poteku roka za prijavo na vpis.
Otroke, za katere so vlagatelji vlogo oddali po preteku roka za vpis novincev, vrtec vključuje glede na 17. člen tega pravilnika, glede na kronološki vrstni red prejema vloge ter glede na prosto mesto v oddelku, starost otroka in program vrtca v oddelku.«
5. člen
Besedilo 28. člena Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Starši izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan z dnem v naslednjem mesecu, ki je naveden v obrazcu za izpis.«
6. člen
V prvem odstavku 29. člena Pravilnika se beseda »koledarskim« nadomesti z besedo »šolskim«.
Zadnji odstavek 29. člena Pravilnika se črta.
7. člen
Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-3
Postojna, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti