Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1998. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina, stran 5436.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro, vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Hrpelje - Kozina, za izvajanje programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, ki so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina oziroma za občane Občine Hrpelje - Kozina.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
(namen)
Namen tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Hrpelje - Kozina izvajalcem iz sredstev proračuna na podlagi sprejetih programskih nalog.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev so lahko fizične in pravne osebe javnega prava ter pravne osebe zasebnega prava, ki opravljajo neprofitno dejavnost in katerih namen oziroma cilji delovanja so:
– povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi Občine Hrpelje - Kozina,
– promocija občine Hrpelje - Kozina, običajev, ohranjanje ljudske besede z območja Občine Hrpelje - Kozina in ohranjanje kulturne zavesti ter povečevanje prepoznavnosti občine,
– humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
4. člen
(pogoji izvajalcev programov)
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali registrirano podružnico v Občini Hrpelje - Kozina oziroma če tega nimajo, da je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Hrpelje - Kozine in se del prijavljenih aktivnosti izvaja na območju Občine Hrpelje - Kozina;
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
4. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
5. člen
(način delitve sredstev)
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah.
Vrednost točke se izračuna po formuli:
(razpoložljiva sredstva iz proračuna x 6 %): 90 točk = vrednost točke
Dodeljena sredstva za posamezno vlogo ne morejo presegati 6 % skupnega razpoložljivega zneska. Dodeljena sredstva za zadnjo obravnavano vlogo pred porabo sredstev, lahko ne dosežejo 6 % skupnega razpoložljivega zneska, četudi izvajalec programa, ki se prijavi na razpis, doseže maksimalno število točk.
6. člen
(postopek javnega razpisa)
Občina Hrpelje - Kozina v skladu z zakonodajo in pravilnikom izvede letni javni razpis za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: javni razpis).
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril,
– obveščanje izvajalcev programov o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,
– izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
7. člen
(javni razpis)
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi župan na predlog občinske uprave.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
– določitev obdobja, v katerem je mogoča prijava na razpis in obdobja, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.
Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
8. člen
(zbiranje vlog)
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Hrpelje - Kozina ter na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti zahtevana dokazila oziroma priloge.
9. člen
(imenovanje komisije)
Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve finančnih sredstev opravi komisija, ki jo sestavljajo trije člani. Komisijo za tekoče proračunsko leto imenuje župan.
10. člen
(potek postopka)
Odpiranje prejetih vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu, in sicer po vrstnem redu, glede na čas prejema vloge.
Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv izvajalcev programov, ki so se prijavili na razpis,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih izvajalcev programov, ki so se prijavili na razpis, katerih vloga ni popolna.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Komisija pisno pozove izvajalce programov, ki so se prijavili na razpis, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih izvajalci programov, ki so se prijavili na razpis, v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se ne obravnavajo in se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu in tem pravilniku. Komisija mora voditi zapisnik o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju.
Če komisija ugotovi, da je izvajalec programov, ki se je prijavil na razpis, v prijavi navedel napačne ali neresnične podatke, vlogo izloči in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.
Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o razdelitvi sredstev odloča s sklepom.
Občinska uprava posreduje sklep izbranim izvajalcem.
11. člen
(pritožba)
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci, je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi poročila komisije o razdelitvi sredstev, z upoštevanjem sprejetih pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov, župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
– navedba programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja,
– rok porabe sredstev,
– način in okvirni rok izplačila sredstev,
– trajanje pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo,
– način in roki za poročanje,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.
Občinska uprava pisno pozove izbranega izvajalca k podpisu pogodbe.
Izvajalec je dolžan občinski upravi podpisano pogodbo vrniti v predpisanem roku, sicer se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
13. člen
(izvajanje pogodbe)
Dodeljena finančna sredstva mora izvajalec porabiti za izvajanje programov, prijavljenih na razpis in opredeljenih v pogodbi.
Občina Hrpelje - Kozina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR
14. člen
(kriteriji in merila)
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
– A – kvaliteta izvedbe predlaganega programa – do 50 točk;
– B – obseg programa – do 20 točk;
– C – finančna konstrukcija programa – do 20 točk.
Najvišje možno število točk za program izvajalca je 90.
15. člen
(razčlenitev posameznih elementov)
A – ocena kvalitete izvedbe predlaganega programa:
– jasno opredeljeni cilji in njihova skladnost s predmetom razpisa – do 10 točk,
– doprinos projekta za izboljšanje pogojev, dviga kvalitete življenja, dostopnosti storitev – do 10 točk,
– jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov – do 10 točk,
– zahtevnost programa – do 10 točk,
– doprinos k prepoznavnosti in promociji Občine Hrpelje - Kozina – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih A, je 50 točk.
B – obseg programa:
– program se izvaja dnevno – do 20 točk,
– program se izvaja mesečno – do 15 točk,
– program se izvaja v enkratni obliki – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih B, je 20 točk.
C – finančna konstrukcija programa:
– program ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške – do 5 točk,
– delež programa, realiziran s prostovoljnim delom – do 5 točk,
– pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna – do 10 točk*.
*Pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina bo ovrednotena na naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja
od
do
št. točk
0 %
20 %
maks. 10
21 %
50 %
maks. 6
51 %
100 %
maks. 4
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih C, je 20 točk.
16. člen
(vrednotenje)
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Izvajalci programov, ki so se prijavili na razpis in ne dosežejo najmanj 30 točk, niso upravičeni do sofinanciranja.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.
Pooblaščeni javni uslužbenec nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015-5
Hrpelje, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti