Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1972. Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode, stran 5372.

  
Na podlagi petega odstavka in pete alineje devetega odstavka 108. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 108. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o evidentirani posebni rabi vode
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa vrste, pogoje in prag posebne rabe vode, pod katerim ni treba pridobiti vodnega dovoljenja, ker gre zaradi količine odvzema ali načina obremenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim in stanje voda in se lahko izvaja na podlagi evidentiranja (v nadaljnjem besedilu: evidentirana posebna raba vode).
(2) Ta pravilnik določa tudi način evidentiranja posebne rabe vode.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. koeficient prepustnosti (k) je pokazatelj sposobnosti kamnine ali sedimenta, da prevaja vodo, izražen v m/s;
2. oskrbovani objekt je stavba, kjer se izvaja evidentirana posebna raba vode. Če gre za večstanovanjsko stavbo, se vsako stanovanje šteje za oskrbovani objekt. Za oskrbovani objekt se šteje tudi pašnik oziroma obora, namenjena dnevni, sezonski ali celoletni paši na prostem;
3. pridobivanje toplote je neposredna raba vode za pridobivanje toplote v skladu z zakonom, ki ureja vode;
4. toplotna moč je toplotna moč, ki jo je po standardu SIST EN 14511-1:2013 deklariral proizvajalec toplotne črpalke pri temperaturi vode v primarnem krogu 10 stopinj Celzija in temperaturi vode v sekundarnem krogu 35 stopinj Celzija (W10/W35);
5. transmisivnost (T) je količina vode, ki jo vodonosnik lahko prevaja skozi širino svojega preseka, izražena v m2/s. Transmisivnost (T) se izračuna kot zmnožek debeline vodonosnika (d) in koeficienta prepustnosti (k);
6. upravičenec do evidentirane posebne rabe vode je vsakokratni lastnik oskrbovanega objekta oziroma vrta ali oseba, ki ima soglasje lastnika takega objekta oziroma vrta za izvajanje evidentirane posebne rabe vode (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
7. vrt je zemljišče, na katerem se gojijo vrtnine in sadje za lastno porabo (zelenjava, sadje, zelišča, okrasne rastline in podobno);
8. zemljišče, ki je potrebno za izvajanje evidentirane posebne rabe vode, je zemljišče, na katerem se nahaja mesto odvzema oziroma mesto vračanja vode (v nadaljnjem besedilu: mesto odvzema oziroma vračanja vode).
3. člen
(vrste, pogoji in prag evidentirane posebne rabe vode)
(1) Vrste evidentirane posebne rabe vode so:
– lastna oskrba s pitno vodo,
– pridobivanje toplote in
– zalivanje vrta.
(2) Posebna raba vode iz prejšnjega odstavka se evidentira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik oskrbovanega objekta oziroma vrta ali da ima soglasje lastnika oskrbovanega objekta oziroma vrta za izvajanje evidentirane posebne rabe vode,
2. upravičenec ima v primeru izvedene vrtine dovoljenje za raziskave podzemnih voda, če je bilo to v času izvedbe vrtine predpisano,
3. mesto odvzema oziroma vračanja vode se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali območju, za katerega se uporablja odlok občinske skupščine, sprejet na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/00), ki omejuje ali prepoveduje posebno rabo vode,
4. mesto odvzema oziroma vračanja vode se ne nahaja v oddaljenosti 50 metrov od lokacije merilnega mesta državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda, ki je v lasti Republike Slovenije,
5. mesto odvzema oziroma vračanja vode se ne nahaja na območju naravne vrednote, za katero predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, omejujejo oziroma prepovedujejo posebno rabo vode,
6. nameravana evidentirana posebna raba vode je skladna z načrti upravljanja z vodami in
7. nameravana evidentirana posebna raba vode je skladna s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira,
2. količina odvzete vode za oskrbovani objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto in
3. upravičenec izjavi, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju, na katerem v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo, lastna oskrba s pitno vodo ni dovoljena.
(4) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za pridobivanje toplote izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode, ali da ima za uporabo tega zemljišča služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča,
2. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode iz vrtine ali rabo morja,
3. za pridobivanje toplote se uporablja toplotni izmenjevalec (toplotna črpalka), ki ne presega 16 kW toplotne moči,
4. ne gre za rabo vode iz termalnega vodonosnika in
5. se vsa odvzeta voda vrača na izvorno mesto (v isti vodonosnik ali v morje).
(5) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za zalivanje vrta izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, ali da ima za uporabo tega zemljišča služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča,
2. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira, ki se ne nadaljuje v vodotok,
3. skupna površina vrta, ki se zaliva, ne presega 300 m2 in
4. vrt leži na zemljišču, na katerem ni druge evidentirane posebne rabe vode za zalivanje vrta.
(6) Nameravano evidentirano posebno rabo vode je treba evidentirati v vodno knjigo pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in graditev objektov.
4. člen
(način evidentiranja)
(1) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode vloži upravičenec elektronsko, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno preko spletne aplikacije na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija), kjer so zagotovljene informacije v zvezi z načinom evidentiranja posebne rabe vode in pomoč pri vložitvi predloga za evidentiranje posebne rabe vode.
(2) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode lahko v imenu upravičenca vloži tudi pooblaščenec.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se predlog za evidentiranje posebne rabe vode lahko vloži tudi osebno ali po pooblaščencu na agenciji tako, da uradna oseba po tem, ko se prepriča o njegovi istovetnosti in o pooblastilnem razmerju, za upravičenca sestavi predlog za evidentiranje posebne rabe vode v elektronski obliki.
5. člen
(vsebina predloga za evidentiranje posebne rabe vode)
(1) Predlog za evidentiranje posebne rabe mora vsebovati:
1. podatke o upravičencu (firma, sedež in matična številka oziroma osebno ime in naslov),
2. podatke o pooblaščencu (firma, sedež in matična številka oziroma osebno ime in naslov) in izjavo pooblaščenca, da ima pooblastilo upravičenca za vložitev predloga za evidentiranje posebne rabe vode,
3. izjavo upravičenca, da je lastnik oskrbovanega objekta oziroma zemljišča, na katerem je vrt, ali izjavo upravičenca, da ima soglasje lastnika oskrbovanega objekta oziroma zemljišča, na katerem leži vrt, za izvajanje evidentirane posebne rabe vode in
4. številko in datum izdanega dovoljenja za raziskave podzemnih voda, če je bilo to v času izvedbe vrtine predpisano.
(2) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
1. podatke o oskrbovanem objektu (opis objekta, naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine, če naslova ni),
2. izjavo, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira,
3. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)),
4. podatek o količini odvzete vode (v m3/dan in m3/leto) in
5. izjavo upravičenca, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju, na katerem v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo, lastna oskrba s pitno vodo ni dovoljena.
(3) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote mora poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
1. izjavo upravičenca, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode ali izjavo upravičenca, da ima za rabo vode služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode, če sam ni lastnik tega zemljišča,
2. podatek o načinu energetske izrabe vode (ogrevanje, hlajenje ali oboje),
3. podatke o oskrbovanem objektu (opis objekta, naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine, če naslova nima, tlorisna površina objekta v m²),
4. podatke o toplotni moči toplotnega izmenjevalca (toplotne črpalke),
5. izjavo, da gre za rabo podzemne vode iz vrtine ali morja,
6. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)), globina vrtine, statični nivo vode, povprečna temperatura vode, transmisivnost in koeficient prepustnosti in
7. podatke o mestu vračanja vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv ponikovalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma ponikovalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)) in globini vrtine.
(4) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za zalivanje vrta mora poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
1. izjavo upravičenca, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, ali izjavo upravičenca, da ima za rabo vode služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, če sam ni lastnik tega zemljišča,
2. izjavo, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira, ki se ne nadaljuje v vodotok,
3. podatke o vrtu, ki se bo zalival (velikost vrta v m², parcelna številka, šifra in ime katastrske občine), in
4. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)).
6. člen
(potrdilo o vpisu v vodno knjigo)
Evidentirana posebna raba vode se evidentira v skladu s tem pravilnikom z vpisom v vodno knjigo, upravičencu oziroma njegovemu pooblaščencu pa se pošlje izpis iz vodne knjige, ki se šteje kot potrdilo o vpisu v vodno knjigo, na elektronski naslov ali po pošti.
7. člen
(obveznosti upravičenca do evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo)
(1) Upravičenec do evidentirane posebne rabe za lastno oskrbo s pitno vodo mora imeti nameščeno merilno napravo tako, da je mogoče v vsakem trenutku razbrati količino vode, ki se odvzema, in skupno količino odvzete vode. Za merilno napravo mora biti ugotovljena skladnost po predpisih, ki urejajo meroslovje.
(2) Podatek o skupni količini odvzete vode se zabeleži enkrat letno, vsakokrat v istem koledarskem mesecu, o čemer se vodi dnevnik, ki se ga na zahtevo inšpektorja, pristojnega za vode, ali ministrstva, pristojnega za vode, predloži na vpogled.
8. člen
(podatki, ki se vpišejo v vodno knjigo)
V vodno knjigo se o evidentirani posebni rabi vode vpišejo:
1. podatki o upravičencu (firma, sedež in matična številka oziroma osebno ime in naslov),
2. podatki o vrsti evidentirane posebne rabe vode in klasifikacijska številka,
3. obseg evidentirane posebne rabe vode,
4. podatki o oskrbovanem objektu oziroma zemljišču, na katerem leži vrt (naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine),
5. podatki o mestu odvzema in vračanja vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega oziroma ponikovalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega oziroma ponikovalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)),
6. obdobje trajanja evidentirane posebne rabe vode in
7. številka, pod katero se vodi vpis evidentirane posebne rabe vode v vodni knjigi.
9. člen
(prehod na evidentirano posebno rabo vode)
(1) Šteje se, da obseg vodne pravice za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote z obsegom do vključno 1 l/s in 12.000 m3/leto iz vodnih dovoljenj, izdanih do začetka uporabe tega pravilnika, ustreza pogoju toplotne moči toplotnega izmenjevalca (toplotne črpalke) do 16 kW iz 3. točke četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Šteje se, da obseg vodne pravice za rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin do 50 m3/leto iz vodnih dovoljenj, izdanih do začetka uporabe tega pravilnika, ustreza pogoju površine vrta do 300 m2 iz 3. točke petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2016.
Št. 007-78/2015
Ljubljana, dne 29. junija 2015
EVA 2015-2550-0092
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti