Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1995. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014, stran 5423.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popravek in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. redni seji dne 10. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Grosuplje za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2014 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2014 in Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
Realizacija 2014
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
28.442.224
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.780.113
70
DAVČNI PRIHODKI
14.513.863
700 Davki na dohodek in dobiček
10.229.278
703 Davki na premoženje
724.468
704 Domači davki na blago in storitve
3.560.117
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.266.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.383.747
711 Takse in pristojbine
6.500
712 Denarne kazni
60.537
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
158.709
714 Drugi nedavčni prihodki
656.757
72
KAPITALSKI PRIHODKI
70.729
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
461
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
70.268
73
PREJETE DONACIJE
400
730 Prejete donacije iz domačih virov
400
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.590.981
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.114.540
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
9.476.441
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
30.074.797
40
TEKOČI ODHODKI
3.607.519
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
885.079
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
134.096
402 Izdatki za blago in storitve
2.516.465
403 Plačila domačih obresti
63.529
409 Rezerve
8.350
41
TEKOČI TRANSFERI
6.148.459
410 Subvencije
215.837
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.820.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
874.773
413 Drugi tekoči domači transferi
1.237.549
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
19.779.722
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
19.779.722
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
539.098
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
373.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
166.098
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.632.573
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN  PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
6.400.000
50
ZADOLŽEVANJE
6.400.000
500 Domače zadolževanje
6.400.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
1.625.006
55
ODPLAČILA DOLGA
1.625.006
550 Odplačila domačega dolga
1.625.006
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
3.142.421
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.774.994
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) = – (III.)
1.632.573
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
398.101
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2013
Grosuplje, dne 10. junija 2015
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti