Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1994. Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 5421.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO),17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji dne 18. junija 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: pravilnik) se določa višina in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine Gorenja vas - Poljane, člani delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in krajevnih skupnosti, ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
(3) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(4) Članom nadzornega odbora, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta (zunanji člani) ter predstavnikom svetov krajevnih skupnosti občine, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripadajo sejnine, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen
(1) Sredstva za plačilo za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Letni znesek sejnin, ki so izplačajo posameznemu upravičencu po tem pravilniku, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana, brez dodatka na delovno dobo, oziroma ne sme presegati višine, določene z veljavnimi predpisi.
(3) V primeru, da skupni znesek sejnin oziroma prejemkov, ki pripada posameznemu upravičencu, v posameznem letu preseže z zakonom določen odstotek plače župana, se skupni znesek sejnin izplača največ do tega z zakonom določenega zneska.
II. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA/PODŽUPANJE
4. člen
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana Občine Gorenja vas - Poljane, ki glede na število prebivalcev (občine od 5001 do 15.000 prebivalcev) sodi v V. skupino občin, določen 51. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo.
(2) V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije županu pripada plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(3) Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača skladno z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, za nepoklicno opravljanje funkcije pa plača največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(4) Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ali za vodenje sej občinskega sveta ne pripada plačilo za opravljanje funkcije oziroma sejnina, ki po tem pravilniku pripada ostalim članom občinskega sveta.
III. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
5. člen
(1) Plačilo za udeležbo člana občinskega sveta na seji občinskega sveta, delovnega telesa občinskega sveta ali komisije je sejnina.
(2) Sejnina za posamezno sejo občinskega sveta znaša:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 137 EUR bruto,
– za nadaljevanje redne seje občinskega sveta 80 EUR bruto,
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta 137 EUR bruto.
(3) Za korespondenčno sejo, slavnostno in žalno sejo članu občinskega sveta sejnina ne pripada.
(4) Izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
IV. PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE
6. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
(2) Sejnina za posamezno sejo odbora občinskega sveta znaša:
– za vodenje seje 137 EUR bruto,
– za udeležbo na seji 70 EUR bruto.
(3) Sejnina za posamezno sejo komisije znaša:
– za vodenje seje 70 EUR bruto,
– za udeležbo na seji 55 EUR bruto.
(4) Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
V. PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE
7. člen
(1) Člani nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil:
– za vodenje seje nadzornega odbora 137 EUR bruto,
– za udeležbo na sejah nadzornega odbora in sejah občinskega sveta 70 EUR bruto,
– za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora 110 EUR bruto.
(2) Izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava, izplačilo za izvedbo posameznega nadzora pa na osnovi izdanega končnega poročila o izvedenih nadzorih.
VI. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
8. člen
(1) Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter zunanji člani delovnih teles občinskega sveta in župana in člani drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Za prevoz na sejo in s seje imajo občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena pravico do kilometrine v skladu z veljavnimi predpisi za javni sektor, vendar ne več, kot določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Davčna uredba).
(3) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila potnih stroškov na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo (dnevnica, kilometrina, stroški za prenočevanje, stroški za parkirnino). Pravico uveljavlja funkcionar na podlagi predhodno izdanega naloga za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije ali drugih dokazil in ob predložitvi ustreznih listin (računov).
9. člen
Nalog za službeno potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije funkcionarja iz 3. točke 8. člena izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referenduma pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja nadomestila volilnih organov na lokalnih volitvah.
VII. PLAČILA ZA DELO V ORGANIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI
11. člen
(1) Članom svetov krajevne skupnosti za udeležbo na seji pripada znesek v višini 30 EUR bruto.
(2) Predsednikom krajevnih skupnosti pripada mesečna nagrada za opravljeno delo, ki se za predsednika krajevne skupnosti Gorenja vas in krajevne skupnosti Poljane določi v višini 195 EUR bruto, za predsednike ostalih krajevnih skupnosti v občini pa v višini 125 EUR bruto.
(3) Članom svetov krajevne skupnosti pripadajo tudi povračila iz 8. člena tega pravilnika.
VIII. DRUGE DOLOČBE
12. člen
(1) Določbe drugega odstavka 6. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin in povračilo stroškov članom štaba za civilno zaščito in uredniškega odbora občinskega glasila, razen tistim, ki so zaposleni v občinski upravi.
(2) Določbe tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin in povračilo stroškov članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, svetov in drugih komisij ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta, razen tistim, ki so zaposleni v občinski upravi.
(3) Bruto plačilo po tem pravilniku je znesek, ki je osnova za obračun prispevkov delojemalca in davka iz osebnih prejemkov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 24/03 in 5/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2015-001
Gorenja vas, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti