Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2016. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014, stran 5464.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Turnišče je občinski svet na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Turnišče za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2015-6R
Turnišče, dne 19. junija 2015
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Turnišče po zaključnem računu za leto 2014 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
2.260.216,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.076.559,59
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.872.463,44
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.755.808,00
703 Davki na premoženje 
101.771,90
704 Domači davki na blago in storitve 
14.883,54
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
204.096,15
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
97.502,25
711 Takse in pristojbine 
1.840,14
712 Globe in druge denarne kazni 
3.040,45
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
101.713,31
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
32.232,93
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
6.051,66
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr.dolgor.sredstev 
26.181,27
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
151.424,04
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
151.424,04
741 Prejeta sredstva 
iz drž. proračuna – EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.179.789,92
40
TEKOČI ODHODKI 
565.418,72
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
103.080,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
16.580,60
402 Izdatki za blago in storitve 
416.594,70
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 
29.162,72
41
TEKOČI TRANSFERI 
868.749,74
410 Subvencije 
30.105,33
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
161.107,43
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
67.157,56
413 Drugi tekoči domači transferi 
610.379,42
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
532.615,05
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
532.615,05
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
213.006,41
432 Investicijski transferi 
213.006,41
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
80.426,64
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
80.426,64
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
366.729,31

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti