Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1955. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice, stran 5333.

  
Na podlagi osmega odstavka 200. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju banka) priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo.
(2) Določbe tega sklepa veljajo za banko na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost predložitve dokumentacije tudi na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) "finančna institucija" pomeni finančno institucijo, kot je opredeljena v 26. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, z izjemo finančnih institucij, pri katerih mora banka za pridobitev kvalificiranega deleža v teh osebah pridobiti dovoljenje nadzornega organa Republike Slovenije ali druge države članice;
(b) "subjekt finančnega sektorja" pomeni subjekt finančnega sektorja, kot je opredeljen v 27. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ima sedež v tretji državi;
(c) "organ vodenja" pomeni organ, ki opravlja naloge vodenja poslov finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja;
(d) "organ nadzora" pomeni organ, ki opravlja naloge nadzorovanja in spremljanja vodenja poslov finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja;
(e) "nadzorni organ" pomeni nadzorni organ, ki je pristojen za nadzor nad finančnimi institucijami ali subjekti finančnega sektorja, kot so opredeljeni za namen tega sklepa;
(f) "nadzorovana finančna institucija ali subjekt finančnega sektorja" pomeni finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja, nad katerim opravlja nadzor nadzorni organ države te institucije ali subjekta.
(3) Za ugotavljanje kvalificiranega deleža banke v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja se za namen tega sklepa smiselno uporabljata 62. in 63. člen ZBan-2.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA KVALIFICIRANO NALOŽBO
3. člen
(splošno)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo mora banka priložiti splošno dokumentacijo iz 4. člena tega sklepa ter dokumentacijo o ureditvi notranjega upravljanja iz naslova pridobitve in upravljanja kvalificirane naložbe iz 5. člena tega sklepa.
4. člen
(splošna dokumentacija)
(1) Splošna dokumentacija o kvalificirani naložbi v finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja mora vsebovati:
(a) osnovne podatke o finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja (naziv, sedež, naslov, matična številka);
(b) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra za finančno institucijo oziroma prevod overjenega izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra za subjekt finančnega sektorja;
(c) opis poslovne dejavnosti finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja;
(d) obstoječi delež banke (neposredni in posredni) v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja in njegova knjigovodska vrednost ter delež, ki ga banka želi pridobiti, skupaj s predvideno višino vplačila, načinom financiranja ter časovnim okvirom pridobitve deleža;
(e) namen pridobitve kvalificirane naložbe v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja in opis dosedanjih poslovnih povezav med banko in finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja;
(f) letno poročilo finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja oziroma revidirano letno poročilo, skupaj z revizorjevim poročilom, če je finančna institucija ali subjekt finančnega sektorja po predpisih države sedeža zavezana k revidiranju, in sicer za preteklo poslovno leto ter, če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
(g) delničarsko strukturo finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja, zlasti navedbo kvalificiranih imetnikov v tej osebi s podatki o njihovih deležih, v primeru subjekta finančnega sektorja tudi prevod overjenega izpiska iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra za vsakega od njih ter navedbo, ali vrednostni papirji finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja kotirajo na borzi;
(h) sestavo organov vodenja in nadzora finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja ter navedbo nadrejene osebe finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja;
(i) soglasje organov vodenja in/ali nadzora banke glede pridobitve kvalificirane naložbe v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja;
(j) če gre za nadzorovano finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja soglasje oziroma mnenje nadzornega organa o kvalificirani naložbi banke v finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja, ali dokazilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno;
(k) druga dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za kvalificirano naložbo.
(2) Če namerava banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobiti kvalificirano naložbo, na podlagi katere bo kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja enak ali večji od 20 odstotkov, mora zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti tudi seznam oseb, ki so s finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezav, v kateri namerava banka pridobiti ali povečati kvalificirano naložbo.
5. člen
(dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja)
(1) Dokumentacija za ugotavljanje ustreznosti ureditve notranjega upravljanja se nanaša na upravljanje tveganj, ki jim bo banka izpostavljena s pridobitvijo in upravljanjem kvalificirane naložbe v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja, in mora vsebovati:
(a) opis tveganj, ki jim banka je oziroma jim bo izpostavljena zaradi obstoječih in prihodnjih povezav s finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja;
(b) strategijo upravljanja finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja, skupaj z oceno ekonomske učinkovitosti naložbe oziroma upravičenosti naložbe;
(c) finančni načrt ter opis zagotavljanja virov financiranja v zvezi s kvalificirano naložbo v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja za prihodnja 3 leta;
(d) politiko prevzemanja in upravljanja tveganj banke v zvezi s kvalificirano naložbo v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja in opis notranjega poročanja ter spremljave tveganj;
(e) izračun kapitala in kapitalskih zahtev na posamični in konsolidirani podlagi po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma sestavinah, pred in po pridobitvi deleža v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja ter dokazilo, da bo banka še naprej sposobna zagotavljati kapitalsko ustreznost iz 129. člena ZBan-2 skladno z zahtevami Banke Slovenije ali drugega pristojnega organa ter ostale zahteve in omejitve iz ZBan-2 ter Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Če namerava banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobiti kvalificirano naložbo, na podlagi katere bo kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja enak ali večji od 20 odstotkov, mora zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti tudi:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol z vidika upravljanja kvalificirane naložbe v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja;
(b) računovodsko obravnavo naložbe banke v finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja ter obravnavo osebe z vidika metode bonitetne konsolidacije v skladu z 18. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 za namen izpolnjevanja zahtev na konsolidirani podlagi iz poglavja 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013;
(c) seznam zaposlenih v banki, ki bodo opravljali funkcijo vodenja ali nadzora v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja.
(3) Če namerava banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobiti kvalificirano naložbo, na podlagi katere bo kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja enak ali večji od 50 odstotkov, mora zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti tudi politike prejemkov iz 169. ter 170. člena ZBan-2.
3. KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 80/13).
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost