Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1947. Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije, stran 5329.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 18. julija 2014 objavil Smernice o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena urejajo vrste scenarijev o resnih makroekonomskih in finančnih težavah, ki jih morajo institucije vključiti v načrt sanacije, vključno z dogodki na ravni celotnega sistema ter specifičnimi težavami posamezne kreditne institucije in skupine ter zahtevo po prikazu teh učinkov na razpoložljiv kapital in likvidnost, profil tveganja, dobičkonosnost, dejavnosti in na ugled kreditne institucije za namene šestega odstavka 5. člena in šestega odstavka 7. člena Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190).
(3) Smernice se uporabljajo za institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Ta sklep določa uporabo smernic za banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju banke).
(2) Banke pri pripravi načrtov sanacije v celoti upoštevajo določbe smernic.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost