Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1934. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J), stran 5168.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-9
Ljubljana, dne 26. junija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-J)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 79/03 in 58/09 – ZOFVI-H) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih.
Obseg dopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena v šolskem letu 2015/2016 ne sme presegati 40 odstotkov, v šolskem letu 2016/2017 ne več kot 30 odstotkov in v šolskem letu 2017/2018 ne več kot 20 odstotkov zakonsko določenega obsega učne obveznosti strokovnega delavca.
Za določitev osnovne plače delavca se v primeru iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo določbe 14. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15).«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2015.
Št. 411-10/15-9/12
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 547-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti