Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1950. Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov, stran 5330.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES v sodelovanju z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje dne 22. decembra 2014 objavil Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (v nadaljevanju smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena so namenjene okrepljenemu sodelovanju med pristojnimi organi na čezmejni in medsektorski ravni ter dopolnitvi delovanja sektorskih kolegijev, kadar je čezmejna skupina opredeljena kot finančni konglomerat.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) ter ostale organe držav članic, ki so pooblaščeni za nadzor drugih nadzorovanih subjektov v finančnem konglomeratu.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z ZBan-2 in Zakonom o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13; v nadaljevanju ZFK).
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in ZFK v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost