Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1966. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020, stran 5349.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 10. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste ukrepov in način dodeljevanja pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj.
2. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot:
1) državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014), preko naslednjih ukrepov:
– UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen),
– UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen),
– UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen),
2) pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), preko naslednjih ukrepov:
– UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
– UKREP 5: Podpora investicijam za varno delo v gozdu ter
3) ostale pomoči občine v skladu z Zakonom o javnih financah – Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13) preko naslednjih ukrepov:
– UKREP 6: Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih,
– UKREP 7: Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
3. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: občini) se zagotavljajo s proračunom občine. S proračunom občine za tekoče leto se določi tako letni nabor ukrepov kot višina sredstev za pomoči.
4. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,
2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta,
5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov,
6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo, prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo,
9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika,
10) "1 ha primerljivih površin« pomeni 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin,
11) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
12) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema,
13) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina,
14) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati, nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti,
15) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev,
16) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali, posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti,
17) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva,
18) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije,
19) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč,
20) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva,
21) "biogorivo na osnovi hrane" pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1),
22) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
23) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti,
24) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji,
25) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe,
26) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta,
27) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
28) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
6. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v obdobju 2015–2020 so:
– ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju,
– prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepa po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine in imajo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
– dijaki poklicnih in srednješolskih programov kmetijstva ter gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči, pomoči de minimis in druge pomoči se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in s tem pravilnikom.
(2) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, izjave ipd.).
11. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
12. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja,
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca,
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost in
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
13. člen
(kumulacija) (8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 14 do vključno 18 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 29 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
14. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih namenov:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,
– preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
15. člen
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov, licenc, avtorskih pravic, blagovnih znamk,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditve izpustov (stroški materiala),
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku,
– stroški postavitve večletnih nasadov, vključno z jagodišči in zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže),
– naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda,
– stroški nakupa računalniške programske opreme za potrebe kmetijstva.
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, katerih naložba se izvaja na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko je navedena kot upravičeni strošek,
– presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– do 50 % upravičenih stroškov za ostala območja.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
16. člen
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se dodeli z namenom urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
(3) Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(4) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se izvaja na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna soglasja in dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore nezahtevna agromelioracija,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– do 50 % upravičenih stroškov za ostala območja.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Namen pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki),
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
18. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Namen pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne ter naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški materiala za obnovo in stroški izvedbe del).
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
19. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila "de minimis" v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
20. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR).
21. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Namen pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (kolikor ga še nimajo, ga predložijo v 12 mesecih po odobritvi pomoči),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so navedeni kot upravičeni strošek,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– do 50 % upravičenih stroškov za ostala območja.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.
22. člen
UKREP 5: Podpora investicijam za varno delo v gozdu (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična oprema kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji svetovalcev (strokovnih in podjetniških),
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za varno delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilca, vitla, zaščitne opreme za delo v gozdu …).
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom),
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(8) Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.
23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
24. člen
UKREP 6: Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih
(1) Namen ukrepa je zagotavljanje usposobljenih kadrov za delo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega gospodinjstva.
(3) Upravičenci do pomoči:
– dijaki poklicnih in srednješolskih programov kmetijstva ter gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(5) Najvišji znesek:
– do 400 EUR na dijaka (neto) za šolsko leto.
25. člen
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(1) Namen ukrepa je spodbujanje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetovalcev in drugih neprofitnih interesnih združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, ki predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalci, ki živijo na podeželju.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži predstavnik društva ali združenja (v nadaljevanju društva).
(3) Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev, povezani z izvajanjem vsebine dejavnosti društva.
(4) Upravičenci do pomoči:
– društva, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev,
– društvo mora biti vpisano v register društev,
– letni program dela društva,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja,
– priložen seznam članov društva z območja občine.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 1.000 EUR na društvo na leto.
V. NADZOR IN SANKCIJE
26. člen
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoziroma javnem razpisu,spremljata strokovna komisija in občinska služba, pristojna za področje kmetijstva. Namenskost uporabe lahko ugotavljata tudi notranja organizacijska enota, ki opravlja revizijo, in nadzorni odbor občine.
(2) V primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz 2. odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
27. člen
Upravičenec in občina morata hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema oziroma datuma dodelitve pomoči.
VII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07 in 110/14).
29. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 330-4/2015-6-(46/04)
Kranj, dne 10. junija 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti