Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1956. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije, stran 5334.

  
Na podlagi šestega odstavka 238. člena in 330. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) višino letnih nadomestil za opravljanje nadzora (v nadaljevanju letno nadomestilo);
(b) takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj in obravnavo uradnih obvestil s strani Banke Slovenije;
(c) takse za dejanja, ki jih opravi Banka Slovenije, kadar je pristojna za posamezna dejanja v postopku odločanja o zadevah, za katere je pristojna Evropska centralna banka.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
(a) Uredba (EU) št. 1024/2013 je Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63);
(b) Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1);
(c) Uredba (EU) št. 648/2012 je Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(3) Pojem "skupni znesek letnega nadomestila" po tem sklepu ne zajema letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki jih Banka Slovenije zaračunava zavezancem za plačilo na podlagi drugih predpisov.
(4) Pojem "skupna izpostavljenost tveganjem" pomeni skupno izpostavljenost tveganjem, kot je opredeljena v 92. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.
3. člen
(zavezanec za plačilo)
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba, nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor oziroma pri nadzoru sodeluje v skladu z določbami ZBan-2 in uredbami EU iz 2. člena tega sklepa:
(a) banka,
(b) hranilnica,
(c) podružnica banke tretje države,
(d) podružnica banke države članice.
(2) Zavezanec za plačilo takse je:
(a) vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, ki ga izdaja Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka, ali
(b) uradnega obvestila po uredbah EU.
II. LETNO NADOMESTILO
4. člen
(izračun letnega nadomestila)
(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora v letu, za katerega se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(2) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila znaša 20 %, variabilni pa 80 %.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno leto je vsota fiksnega in variabilnega dela.
(4) Osnova za fiksni del letnega nadomestila posameznega zavezanca se izračuna tako, da se znesek fiksnega dela skupnega letnega nadomestila deli s številom vseh zavezancev.
(5) Ob upoštevanju načela sorazmernosti obsega nadzora znaša fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točke (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa 15 % osnove iz četrtega odstavka tega člena.
(6) Fiksni del letnega nadomestila zavezanca iz točk (a) do (c) prvega odstavka 3. člena tega sklepa se izračuna tako, da se fiksni del skupnega letnega nadomestila, zmanjšan za fiksni del, ki ga plačajo vsi zavezanci iz točke (d) prvega odstavka 3. člena, deli s številom zavezancev iz točk (a) do (c) prvega odstavka 3. člena tega sklepa.
(7) Osnova za variabilni del letnega nadomestila zavezancev iz točke (d) prvega odstavka 2. člena tega sklepa se izračuna glede na delež njihovih bilančnih vsot v bilančni vsoti vseh zavezancev iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto upošteva bilančna vsota, izračunana na zadnji dan predhodnega leta na podlagi 1. točke Metodologije za izračun kazalnikov poslovanja iz priloge 4 Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic.
(8) Variabilni del letnega nadomestila vseh zavezancev iz točke (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa znaša 15 % osnove iz prvega pododstavka tega odstavka in se med zavezance razdeli po deležu v njihovi skupni bilančni vsoti.
(9) Variabilni del letnega nadomestila zavezanca iz točk (a) do (c) prvega odstavka 3. člena tega sklepa se izračuna tako, da se variabilni del skupnega letnega nadomestila, zmanjšan za variabilni del, ki ga plačajo zavezanci iz točke (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa, razdeli med zavezance iz točk (a) do (c) prvega odstavka 3. člena tega sklepa po deležih v skupni višini kapitalskih zahtev iz 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, zahtev na podlagi tretjega odstavka 250. člena ZBan-2, zahtev po vzdrževanju kapitalskih blažilnikov na podlagi 7. poglavja ZBan-2 ter za zagotavljanje ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom ali v skladu z oceno na podlagi 183. člena ZBan-2. Pri tem se za izračun tega dela letnega nadomestila za posamezno leto upoštevajo kapitalske zahteve po stanju na zadnji dan predhodnega leta.
(10) V primeru statusnih sprememb iz 105. člena ZBan-2 se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim upoštevanjem kapitalskih zahtev po statusni spremembi zavezanca.
5. člen
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa)
Banka Slovenije, v rokih iz tretjega odstavka 238. člena ZBan-2, izda posameznemu zavezancu račun, ki mora vsebovati višino načrtovanih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.
III. TAKSE ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ, OBRAVNAVO URADNIH OBVESTIL IN ZA DEJANJA V POSTOPKU ODLOČANJA O ZADEVAH V PRISTOJNOSTI EVROPSKE CENTRALNE BANKE
6. člen
(višina in izračun)
(1) Višina taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, obravnavo uradnih obvestil in dejanja v postopkih odločanja o zadevah, za katere je pristojna Evropska centralna banka, se določa v točkah. Vrednost točke po tem sklepu znaša 3 EUR.
(2) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka obveznosti. Obveznost za plačilo takse za izdajo dovoljenja nastane z dnem vložitve zahteve oziroma posredovanjem uradnega obvestila.
7. člen
(dovoljenja v zvezi z opravljanjem storitev)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z opravljanjem posameznih storitev banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) za:
1. dovoljenje za opravljanje bančnih storitev znaša 3200 točk,
2. dovoljenje za opravljanje posamezne finančne storitve znaša 800 točk,
3. dovoljenje za opravljanje posamezne dodatne in druge finančne storitve znaša 800 točk in
4. dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic znaša 3200 točk.
8. člen
(dovoljenja v zvezi z opravljanjem različnih funkcij)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z opravljanjem različnih funkcij za:
1. dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke znaša 1600 točk,
2. dovoljenje za opravljanje funkcije poslovodje podružnice banke tretje države znaša 1600 točk,
3. dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke znaša 1600 točk,
4. dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra po zakonu, ki ureja hipotekarno in komunalno obveznico znaša 400 točk, in
5. dovoljenje za združitev funkcije komisije za tveganja in revizijske komisije v eno komisijo znaša 200 točk.
9. člen
(dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži banke za:
1. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža (oziroma za njegovo povečanje), ki je manjši od 50 %, znaša 2400 točk,
2. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je enak ali večji od 50 % oziroma na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik postane nadrejena oseba banke, znaša 2400 točk,
3. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sporazuma o usklajenem delovanju (oziroma za povečanje deleža na podlagi sporazuma o usklajenem delovanju) znaša 2400 točk in
4. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sklenitve kvalificiranega delničarskega sporazuma (oziroma za povečanje deleža na podlagi že sklenjenega kvalificiranega delničarskega sporazuma) znaša 2400 točk.
10. člen
(dovoljenje za kvalificirano naložbo)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za kvalificirano naložbo v finančno institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, z izjemo finančnih institucij, pri katerih mora banka za pridobitev kvalificiranega deleža v teh osebah pridobiti dovoljenje nadzornega organa Republike Slovenije ali druge države članice, ali v subjektu finančnega sektorja s sedežem v tretji državi, znaša 2400 točk.
11. člen
(dovoljenja v zvezi s statusnim položajem)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s statusnim položajem banke za:
1. dovoljenje za združitev oziroma delitev znaša 2400 točk in
2. dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge banke, znaša 2400 točk.
12. člen
(dovoljenja v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom za:
1. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke v tretji državi znaša 1600 točk,
2. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke tretje države znaša 2400 točk,
3. dovoljenje za posamezne vzajemno priznane ali dodatne finančne storitve podružnice banke tretje države znaša 800 točk,
4. dovoljenje za neposredno opravljanje posamezne dodatne finančne storitve banke države članice znaša 800 točk,
5. dovoljenje za posamezne dodatne finančne storitve podružnice banke države članice znaša 800 točk in
6. dovoljenje za ustanovitev predstavništva banke tretje države znaša 400 točk.
13. člen
(dovoljenje v zvezi z likvidnostnimi zahtevami)
Taksa za izdajo dovoljenja banki za uporabo notranje metodologije za izračun deleža stabilnih vpoglednih vlog znaša 500 točk.
14. člen
(dovoljenje hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah)
Taksa za izdajo dovoljenja hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah znaša 800 točk.
15. člen
(dovoljenja in uradna obvestila po uredbah EU)
Taksa za izdajo posameznega dovoljenja oziroma obravnavo posameznega uradnega obvestila po Uredbi (EU) št. 575/2013 in po Uredbi (EU) št. 648/2012 znaša 500 točk.
16. člen
(dejanja v postopku odločanja)
Takse za posamezna dejanja Banke Slovenije v postopku odločanja o zadevah, za katere je na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 pristojna Evropska centralna banka, se določi v enaki višini kot takse za izdajo posameznih dovoljenj, kot so opredeljene v tem sklepu.
IV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 12/14 in 13/15).
(2) Ta sklep se ne uporablja za postopke izdaje dovoljenja, soglasja ali priznanja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, če je bila ob vložitvi zahteve obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja, soglasja ali priznanja določena v Sklepu o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 12/14 in 13/15) ali če obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja ni obstajala.
18. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost