Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Ob-2530/15, Stran 1261
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14 – ZSPDSLS) ter 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08, 9/09) objavlja Kino Šiška, ki ga zastopa direktor Simon Kardum
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem stvarnega premoženja Kino Šiška – gostinski lokal
Vsebina:
1. Uvod
2. Predmet javnega razpisa
3. Namembnost površin
4. Pogoji
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
7. Merila za izbor in reference
8. Veljavnost ponudbe
9. Izločilni pogoji
10. Sklenitev pogodbe
11. Opozorila
12. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo
1. Uvod
Postopek oddaje stvarnega premoženja vodi in izbere ponudnika upravljavec tega premoženja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08, 9/09, v nadaljevanju Odlok)
Center Urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Kino Šiška).
Stvarno premoženje, ki se oddaja v najem, je del objekta Kina Šiška, ki je namenjen opravljanju gostinske dejavnosti (v nadaljevanju lokal), cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe za obiskovalce, zaposlene in naključne obiskovalce Kina Šiška.
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa, torej od 26. 6. 2015 do 15. 7. 2015, v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo objavljen dne 26. 6. 2015, na spletni strani Kina Šiške, www.kinosiska.si ali na naslovu Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite na elektronska naslova: simon.kardum@kinosiska.si ali mitja.bravhar@kinosiska.si.
2. Predmet javnega povabila
Predmet tega javnega razpisa je oddaja lokala v objektu Kina Šiška, ki obsega:
1. Gostinski lokal v pritličju:
– Lokal in šank: 77,60 m2,
– sanitarije v souporabi za zaposlene ponudnika: 2,04 m2.
2. Gostinski lokal v prvem nadstropju:
– lokal in šank: 101,00 m2,
3. Letni vrt: 97,50 m2.
Skupna izmera gostinskega lokala v obeh nivojih ter letnega vrta: 276,1 m2.
4. Skladiščni prostor
– v velikem tehničnem skladišču s skupnim dostopom iz male dvorane Komune:
– Ograjen – varovan prostor s štirimi kovinskimi regali: 5,25 m2,
– Neograjen prostor: 1,8 m2,
– poleg spodnjega gostinskega lokala
– 5,50 m2.
Ponudbo je mogoče oddati le za celoten predmet povabila, torej za oba gostinska lokala, letni vrt ter skladiščne prostore.
Predvideno število dogodkov v Kinu Šiška na letni ravni v veliki in mali dvorani je 250, število obiskovalcev 75.000. Kapaciteta velike dvorane je 932 stojišč oziroma 440 sedišč, kapaciteta male dvorane je 200 stojišč oziroma 120 sedišč ter dodatnih 200 v objektu.
3. Namembnost površin, ki so predmet javnega razpisa
– Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega naročila, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost ter zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori.
– Lokal je namenjen obiskovalcem Kina Šiška in vsem naključnim obiskovalcem okoliških prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in jedi.
4. Pogoji
Vsaka pravna oseba se lahko prijavi le z eno ponudbo. V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da se na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima več kot 10 % lastniški delež oseba, ki je (so)lastnik drugega podjetja, ki je oddalo ponudbo na to povabilo.
Najemnik je dolžan pri pripravi upoštevati vse splošne in posebne pogoje, navedene v razpisu. Kolikor ponudnik ne bo izpolnil katerega izmed navedenih pogojev, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Ponudba, v kateri bo ponudnik opredelil drugačno vsebino splošnih ali posebnih pogojev, se šteje kot nova ponudba, ki je ne bo mogoče upoštevati in bo izločena.
Kino Šiška ima pravico, da v primeru posebnih prireditev (premiere, protokolarni dogodki…) samostojno in ne glede na sklenjeno najemno pogodbo izbere izvajalca pogostitve v celotnem objektu. Pri izboru izvajalca ima najemnik v primeru primerne ponudbe prednost pri sklenitvi dogovora za izvedbo pogostitve.
V primeru prireditve, ki so v organizaciji zunanjega organizatorja, je izvedba pogostitev stvar dogovora med najemnikom in organizatorjem.
1. Splošni pogoji
– Najemnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda, varovanja ter požarnega reda Kina Šiška;
– Najemnik je sam odgovoren za spoštovanje določil s področja davčnih obveznosti, opravljanja gospodarske dejavnosti, delovnega prava ter upoštevanje odlokov Mestne občine Ljubljana, ki urejajo delovanje najemnika;
– Najemnik mora zagotoviti, da obiskovalci gostinskega lokala uporabljajo javne sanitarije Kina Šiška, sanitarije za zaposlene pa le zaposleni pri najemniku;
– Najemnik soglaša, da ostane nespremenjeno ime lokala »Kavarna Kino Šiška«;
– Najemnik soglaša, da ne bo spreminjal vizualne podobe in razporeditve lokala brez predhodnega pisnega soglasja Kina Šiška;
– Najemnik soglaša, da se bo v poletnem času pri lastni organizaciji dogodkov, prireditev ali tematskih večerov v lokalu prilagajal programu Kina Šiška, tako v časovnem kot v vsebinskem smislu. V ta namen bo izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi pogostejša koordinacija med najemnikom in Kinom Šiška, v okviru katere bo določen vsebinski, prostorski, zvočni in svetlobni načrt izvedbe dogodka, prireditve ali tematskega večera. Pred izvedbo lastnega programa je najemnik dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje Kina Šiška, pri čemer se Kino Šiška v vsakem primeru navaja kot koproducent ali partner izvedenih dogodkov, saj lahko za izvedbo dogodkov zagotovi tehnično osebje in opremo. Tovrstna lastna organizacija oziroma lasten program v zimskem času najemniku ni dovoljen;
– Najemnik je dolžan pred najemom ali kadarkoli med trajanjem najema pridobiti predhodno pisno soglasje za spremembo ali dodajanje gostinske ali druge opreme in za celotno prodajno ponudbo, vključno s cenikom;
– Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem;
– Najemnik je dolžan v celoti opremiti letni vrt Kina Šiška in uporabiti barve in oblike celostne grafične podobe Kina Šiška, pri čemer mora najemnik prejeti s strani Kina Šiška predhodno pisno soglasje na predlog opreme;
– Najemnik je dolžan na svoje stroške skrbeti za red, čistočo ter potrebno vzdrževanje in servisiranje celotnega predmeta najema in izvajati popravila, ki so posledica normalne rabe;
– Najemnik je dolžan najkasneje do 31. 8. 2016 v skladu z dokumentacijo Kina Šiška zagotoviti (investicijo, montažo in delovanje) v tendo na terasi;
– Najemnik soglaša, da pri vsaki izvedbi javne prireditve v dvoranah Katedrala ali Komuna pripada Kinu Šiška 65 % čistega dobička od blagajniškega izkupička (inkasa). Čisti dobiček se računa glede na promet lokala v času ene uro pred pričetkom prireditve do najmanj ene ure po zaključku prireditve. Najemnik je dolžan Kinu Šiška v roku 5 dni po izvedeni prireditvi posredovati poročilo o vrednosti inkasa. Delitev inkasa ne velja le v primeru zaključenih prireditev in prireditev komercialnega značaja. Morebitne dodatne zahteve Kina Šiška v zvezi z izvedbo prireditve se posreduje najemniku v roku 8 dni pred dnevom prireditve. Najemnik je v tem primeru dolžan zagotovi obratovanje lokala v obeh nivojih ter v času poletnega delovnega časa tudi na terasi v trajanju najmanj eno uro pred pričetkom prireditve do najmanj eno uro po zaključku prireditve;
– Obratovalni čas prostorov mora biti v celoti podrejen potrebam in hišnemu redu Kina Šiška, in sicer:
– Letni čas za gostinski lokal: od 1. oktobra do 31. maja vsak dan od 8. do 23. ure,
– Poletni čas za gostinski lokal: od 1. junija do 30. septembra vsak dan od 8. do 24. ure,
– V času prireditev za gostinski lokalne glede na letni čas od 8. do 2. ure naslednjega dne,
– Poletni čas za letni vrt: od 1. aprila do 31. oktobra vsak dan od 8. do 23. ure, oziroma do 24. ure v poletnem času, ne glede na čas prireditve,
– morebitna odstopanja od navedenega obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju Kina Šiška in pod pogojem ustrezne prijave javne prireditve.
– Najemnik je dolžan sam zagotoviti in kriti stroške tiska cenikov, publikacij in promocijskega materiala lokala. V primeru želje po vizualni spremembi le-teh, je dolžan predhodno pridobiti pisno soglasje Kina Šiška. V vseh tiskanih gradivih je obvezna objava logotipa Kina Šiška;
– Najemnik je dolžan upoštevati t.i. komunikacijske ovire za osebe s prilagojenimi potrebami (gibalno in senzorno ovirani) ter priskrbeti dostopnost gasilnega aparata, hidranta in omarice za prvo pomoč;
– V primeru, da bo imel ali že ima Kino Šiška sponzorske dogovore s podjetji, ki tržijo proizvode, ki jih je mogoče naročiti v lokalu, ali druge sponzorske dogovore, ki vplivajo na delovanje lokala, je najemnik na podlagi obvestila Kina Šiška dolžan te sponzorske dogovore upoštevati in dosledno izvajati. Kino Šiška je dolžan vse sponzorske dogovore predhodno napovedati najemniku;
– Najemnik soglaša, da se lokal oddaja po sistemu videno – najeto;
– Najemnik je dolžan zagotoviti strokovno usposobljene delavce gostinskega lokala, pri čemer mora biti vsaj ena oseba vsak čas delovanja izkušeni gostinec;
– Najemnik lahko odda gostinski lokal v podnajem le po predhodnem pisnem soglasju Kina Šiška;
– Najemnik je dolžan ločevati odpadke in jih odnašati v zbirno mesto za objektom Kino Šiška;
– Najemnik je dolžan zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo skupine oseb, ki opravlja dela za najemnika ter redno izobraževanje le-teh. Kino Šiška mora biti seznanjena s to skupino oseb ter vsako njeno spremembo;
– Najemnik je dolžan določiti vodjo kavarne in podatke o tej osebi in vsaki spremembi nemudoma sporočiti Kinu Šiška. Vodja kavarne je lahko le zaposlena oseba pri najemniku;
– Najemnik je dolžan izdelati normative dela in izdelane normative dela na vpogled Kinu Šiška.
2. Vsebinski pogoji
Najemnik se zavezuje, da bo v poslovnem prostoru, ki je predmet te pogodbe, opravljal gostinsko dejavnost na kakovostni ravni, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Kina Šiška ter v skladu z vsemi pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.
Gostinska ponudba:
Hrana: Predvidena je ponudba enostavnejših toplih in hladnih jedi. Najemnik mora imeti ustrezen certifikat.
Pijače, napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov (izbrane kave in čaji), brezalkoholnih in alkoholnih pijač, prigrizki in lahki zajtrki, in sicer so minimalne zahteve:
– 30 vrst domačih in tujih znamk piva,
– 6 vrst točenih piv,
– 4 vrste odprtega hišnega vina,
– Obvezno točenje vode iz pipe.
Obvezna je strežba pri mizah in točilnih pultih v pritličju in v prvem nadstropju, predvidena pa tudi v Kiosku glede na potrebe obiskovalcev.
V času prireditev se pijača lahko toči v steklovini. V dvoranah Kina Šiška je vstop možen le s pijačo v plastični embalaži. Varovanje prireditev priskrbi Kino Šiška.
3. Oprema gostinskega lokala
Nivo
Lokacija
Vrsta opreme 
Količina 
Zagotovi 
Pritličje
Skladišče poleg spodnjega šanka
Kovinski regali
2x 
Kino Šiška
kovinski regal
1x 
Najemnik
zamrzovalna skrinja
1x 
Najemnik
enokrilni hladilnik
2x 
Najemnik
lesene poličke – male
2x 
Najemnik
lesene poličke – velike
2x 
Najemnik
Stenski točilni pult
Police za shranjevanje (nad stenskim točilnim pultom)
Kino Šiška
Izvlečni predal – smetnjak z dvema ločevalnima zabojema
Kino Šiška
Enokrilna omarica s polico za shranjevanje pripomočkov
Kino Šiška
Pomivalni stroj Hobart
Kino Šiška
Dvokrilna omarica s predalom za shranjevanje pripomočkov
2x
Kino Šiška
Predal za kavno usedlino
Kino Šiška
Nizki izvlečni predali za gospodinjske pripomočke
4x
Kino Šiška
Ledomat 31 kg / 1550 kock / 24 ur
Kino Šiška
Umivalnik z mešalno pipo
1x
Kino Šiška
Veliki enovratni hladilnik
1x 
Najemnik
Točilni pult
Kavomat s tremi ročkami
1x 
Najemnik
Milnik
1x 
Najemnik
Mlinček za kavo
1x 
Najemnik
Točilni otok
Izvlečni predali za hlajenje pijače:
A) višina 0,25l
B) višina 0,5l
C) višina 0,75l 
 
A) 6x
B) 2x
C) 2x
Kino Šiška
Hladilno korito
2x 
Kino Šiška
Blagajna
2x 
Najemnik
Fiksna točilna konzola z dvema pipama ter hladilnim kompresorjem
Najemnik
Steklena grelna omarica za pecivo
Najemnik
Premični točilni pult s konzolo ter šestimi pipami s kompresorjem
Najemnik
Hladilna steklena vitrina
1x 
Kino Šiška
Manjši stenski umivalnik z mešalno pipo 
1x 
Kino Šiška
Mikrovalovna pečica 
1x 
Kino Šiška
Kontakt grill 
1x 
Kino Šiška
Avtomat za smetano 
1x 
Kino Šiška
Enokrilni hladilnik
3x 
Najemnik
Dvokrilni hladilnik
1x 
Najemnik
Vinska vitrina
1x 
Vinska vitrina
Pečica za dopeko peciva
1x 
Najemnik
Opekač – mali
1x 
Najemnik
Zvočni sistem:
– Štiri kanalni razdelilnik audio signala
– Ojačevalec
– Notranji Stenski zvočniki 5x
– Zunanji zvočniki 4x
– Audio player – predvajalnik zvoka in tablični računalnik
Najemnik
Omarica za tobačne izdelke
2x 
Najemnik
Grelna telesa pod nadstreškom
4x
Najemnik
Dislocirano skladišče za skladiščenje stolov in miz v zimskem času
Najemnik
Mizice:
masiva lepljeni les, črne, moderne, zložljive, višina 45cm, površina 0,30 – 0,36m²
6x
Najemnik
Letni vrt 
Senčniki:
– kvadratni, brez reklamnih napisov, umirjene svetle barve, površina cca. 12m²,
kovinski podstavek
4x
Najemnik
Male mize:
– okrogle, INOX, premer: 70-80cm, višina 67cm
18x 
Najemnik
Mali stoli:
– aluminij, blazine rdeče ali črne barve
72x 
Najemnik
Velike mize:
– okrogle, INOX, premer: 60cm, višina 110cm,
8x
Najemnik
Veliki stoli:
– aluminij, blazine rdeče ali črne barve, višina sedalnega dela 76cm,
16x 
Najemnik
Vrtna tenda v skupni površini 48m² po že pridobljeni projektni dokumentaciji
1x 
Najemnik
Druga oprema 
Rex stoli
24
Kino Šiška
Rex mize 
6
Kino Šiška
Usnjeni fotelji
24
Kino Šiška
Retro mize 
5x 
Kino Šiška
Retro fotelji
a) Enosedi
b) Dvosed 
 
a) 9x
b) 5x 
Kino Šiška
Retro stoli 
5x 
Kino Šiška
Prvo nadstropje
Stenski točilni pult
Dvokrilna omarica s polico za shranjevanje pripomočkov
Kino Šiška
Ledomat 31 kg / 1550 kock / 24 ur
Kino Šiška
Nizki izvelčni predalov za shranjevanje pripomočkov
6x 
Kino Šiška
Predal za kavno usedlino
1x 
Kino Šiška
Enokrilna omarica s polico za shranjevanje pripomočkov
Kino Šiška
Pomivalni stroj Hobart
Kino Šiška
Izvlečni predal – smetnjak z dvema ločevalnima zabojema
Kino Šiška
Izvlečni predal za odpadno steklovino
Kino Šiška
Umivalnik z mešalno pipo
Kino Šiška
Police za shranjevanje steklovine (nad stenskim točilnim pultom)
Kino Šiška
Mali hladilnik – promocijski
Kino Šiška
Plazna predvajalnik 
2x 
Kino Šiška
Veliki enokrilni hladilnik
Najemnik
Ledomat 84 kg / 4200 kock / 24ur
Najemnik
Točilni otok
Izvlečni predali za hlajenje pijače
A) Višina 0,5L
B) Višina 075L
 
A) 6x
B) 6x
Kino Šiška
Predal za shranjevanje 
2x 
Kino Šiška
Omarica s perforiranimi vratci
2x
Kino Šiška
Hladilno korito
2x 
Kino Šiška
Blagajna 
2x 
Najemnik
Fiksna točilna konzola z dvema pipama in hladilnim kompresorjem
Najemnik
Premični pult s točilno konzolo z dvema pipama in hladilnim kompresorjem
Najemnik
Točilni pult 
Milnik
Najemnik
Kavomat z dvema ročkama
Najemnik
Kavni mlinček
Najemnik
Zvočni sistem: računalniški zvočniki 2.1
Najemnik
Mali hladilnik
Najemnik
Mizice:
– masivni lepljeni les, črne, moderne, zložljive, višina 45cm, površina 55cmx55cm ali 60cmx60cm (0,30 – 0,36m²)
6x
Najemnik
Druga oprema 
Rex stoli
18
Kino Šiška
Rex mize 
6
Kino Šiška
Usnjeni fotelji
4
Kino Šiška
4. Kino Šiška
Kino Šiška najemniku zagotavlja:
– Dnevno čiščenje gostinskega lokala (razen delovnih površin);
– Brezplačen WI-FI za zaposlene in obiskovalce lokala;
– Plačilo nadomestila kolektivnih organizacijam za upravljanje z materialnimi avtorskimi pravicami;
– Izbor glasbe zunaj in znotraj lokala;
– Odvoz odpadkov iz zbirnega mesta;
– Plačilo obratovalnih stroškov gostinskega lokala v objektu (elektrika, voda, ogrevanje);
– Javne sanitarije za goste v obeh nivojih.
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5 let z odpovednim rokom 6 mesecev. Predviden začetek najemnega razmerja je 1. 9. 2015. Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom plačila na 15. dan v mesecu za tekoči mesec.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem povabilu. Izhodiščna najemnina za oba lokala skupaj znaša 5.000 evrov mesečno (brez DDV). V času obratovanja letnega vrta znaša najemnina izhodiščno 700,00 evrov mesečno (brez DDV). V najemnino so všteti vsi obratovalni stroški (elektrika, varovanje, voda, ogrevanje in čiščenje, odvoz odpadkov).
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki in vrstnem redu. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega povabila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji in se izloči.
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjen obrazec Ponudba s podatki o ponudniku (obrazec 1).
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva rok za odpiranje ponudb:
– Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma priglasitveni list (za s.p.) ki ni starejša od 15 dni od roka odpiranja ponudb, iz katere izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti;
– Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register) – dokument ne sme biti starejši od 15 dni od roka odpiranja ponudb;
– Potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu za pravne osebe, ki ni starejše od 15 dni od roka za odpiranje ponudb;
– Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ in ni starejši od 15 dni od roka odpiranja ponudb.
Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti predlog Ponudbe gostinskega lokala ter Program gostinskega lokala za prvi dve leti delovanja.
Poleg naštetega je priporočen ogled gostinskega lokala in letnega vrta. Ogled bo mogoč dne 8. 7. 2015 ob 14. uri, v prostorih, ki se oddajajo, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana.
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (obrazec 3):
– sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– ni posredoval zavajajočih podatkov,
– je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene zahteve,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno;
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo obenem tudi več kot 10 % (so)lastnik drugega podjetja, ki bo oddalo prijavo na ta razpis.
7. Merila za izbor in reference
Najemnik bo izbran na podlagi naslednjih meril:
I. Mesečna najemnina
II. Reference ponudnika
III. Program ponudnika
V Kinu Šiška bo sestavljena komisija, ki bo pregledala in ocenila ponudbe, reference in program ponudnikov.
I. Mesečna najemnina
Pri tem merilu lahko ponudnik prejme največ 70 točk.
Obrazložitev: najvišja ponujena najemnina se ovrednoti s 70 točkami. Nižje ponujene najemnine prejmejo ustrezno manjše število točk glede na razmerje z najvišjo ponujeno najemnino.
II. Reference ponudnika
Pri tem merilu lahko ponudnik prejme največ 15 točk.
Ponudnik mora kot pogoj predložiti vsaj eno ustrezno in potrjeno referenco s strani referenčnega naročnika in izpolniti referenčno listo (Obrazec 2). Reference so zahtevane s področja razpisane dejavnosti v kulturnih institucijah (zaželeno predvsem za koncertne dejavnosti) v skladu s poslanstvom Kina Šiška, ki izhaja iz ustanovitvenega akta. Štejejo samo reference pridobljene v zadnjih petih letih šteto od 1. 1. 2010.
Obrazložitev: Referenca za izvajanje gostinske dejavnosti v zadnjih 5 letih prejme 5 točk. Če se ta referenca nanaša izvajanje gostinske dejavnosti na prizoriščih s prireditvenim programom, se ovrednoti z 10 točkami, če se izvaja ob koncertnih dejavnostih, se ovrednoti z dodatnimi 5 točkami. Iz referenc mora jasno izhajati, da ima ponudnik izkušnje tudi s pripravo prigrizkov, sicer bodo reference označene z 0 točkami.
III. Program ponudnika
Pri tem merilu lahko ponudnik prejme največ 15 točk.
Program se pripravi za prvo in drugo leto najema.
Obrazložitev: Ocenjuje se število in kvaliteta lastnih dogodkov v poletnem času, ujemanje le-teh z vizijo in večletno strategijo Kina Šiške. Vsak letni program se lahko ovrednoti s 7,5 točkami. Strategija Kina Šiška je dostopna na spletnem naslovu: http://www.kinosiska.si/wp-content/uploads/2013/06/Strategija.pdf.
8. Ponudba
a. Oblika ponudbe
Ponudnik mora oddati 1 izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahtevami. Ponudba mora biti podana na obrazcih razpisne dokumentacije, razen kjer je določeno, da ponudnik sam predloži zahtevane dokumente.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane, bodo izločene.
Zahtevano je:
– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata ter
– da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem stvarnega premoženja Kino Šiška – gostinski lokal, na zadnji strani pa mora biti naveden celoten naziv in naslov ponudnika.
b. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti oddana v tajništvu Kina Šiška najkasneje do 16. 7. 2015 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne 13. uri, v prostorih Kina Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana. O odpiranju ponudb se bo sestavil zapisnik.
C. Drugo
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru udeležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana v Kinu Šiška, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka. Komisija lahko v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZSPDSLS opravi s ponudniki dodatna pogajanja za dosego čim ugodnejših pogojev.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, navedene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.
Kino Šiška si pridružuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel razloge. Kino Šiška lahko po lastni presoji sklene, da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji.
D. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena.
9. Izločilni pogoji
Izločilni pogoji so:
1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj transakcijski račun,
2. če ponudnik nima vsaj ene potrjene reference v skladu z določili razpisne dokumentacije,
3. če ponudnik ne predloži programa gostinskega lokala,
4. če ponudnik ne predloži gostinske ponudbe.
Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 6 – Sestavni deli ponudbene dokumentacije (Pogoji za udeležbo).
10. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe in lahko Kino Šiška sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom ali ponovi postopek
11. Opozorila: v času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
12. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo:
– podatki o ponudniku (obrazec 1),
– obrazec z referencami ponudnika (obrazec 2),
– obrazec Izjave ponudnika (obrazec (3),
– dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti (obrazec 4),
– potrdilo davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih (obrazec 5),
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov, in sicer za vsak račun posebej (obrazec 6),
– vzorec najemne pogodbe (obrazec 8),
– gostinska ponudba ponudnika,
– program gostinskega lokala za prvi dve leti.
Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za prijavo na javno zbiranje.
Obrazec 1: Ponudba za najem gostinskega lokala v Kinu Šiška
Obrazec 2: Reference ponudnika v zadnjih petih letih
Obrazec 3: Izjava ponudnika
Obrazec 4: Dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti
Obrazec 5: Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
Obrazec 6: Transakcijski računi
Obrazec 7: Pogodba o najemu gostinskega lokala Kino Šiška
Kino Šiška

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti