Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1901. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje, stran 4989.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) ter 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 5. redni seji dne 9. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Mozirje, v proračunski postavki 15029007 Kanalizacijski sistemi – male ČN.
2. člen
Občina Mozirje (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot (populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan – v nadaljevanju PE) na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Mozirje.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 250 €/PE, vendar ne več kot 50 % vrednosti investicije.
5. člen
Vloga mora zadostovati naslednjim pogojem:
– čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– čiščenje komunalne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– čistilna naprava mora biti le na lokaciji, kjer ni možno, oziroma ni predvideno odvajanje vod v kanalizacijski sistem. Informacije o načinu odvajanja vod prosilec pridobi osebno pri izvajalcu javne službe, to je JP Komunala Mozirje, d.o.o.;
– lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma morajo predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri notarju.
6. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 30. septembra za tekoče leto.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Mozirje (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika Občine Mozirje,
– 1 predstavnik javnega komunalnega podjetja s katerim je podpisana pogodba o upravljanju.
Prvo sejo komisije skliče župan na podlagi števila prispelih vlog. Član komisije na prvi seji izvolijo predsednika komisije. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
8. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in županu posreduje predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
9. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja malih čistilnih naprav je poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja pred pričetkom obratovanja.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
10. člen
Medsebojno razmerje med Občino Mozirje in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.
12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja komisija.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje malih čistilnih naprav, vgrajenih od vključno leta 2015 dalje.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2015-3
Mozirje, dne 9. junija 2015
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti