Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1906. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2014, stran 4993.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 3. redni redni seji 18. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.729.380,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.755.102,23
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.880.007,39
700 Davki na dohodek in dobiček
5.260.101,00
7000 Dohodnina
5.260.101,00
703 Davki na premoženje
409.480,51
7030 Davki na nepremičnine
315.398,26
7031 Davki na premičnine
863,04
7032 Davki na dediščine in darila
38.190,78
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
55.028,43
704 Domači davki na blago in storitve
210.425,88
7044 Davki na posebne storitve
3.796,58
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
206.629,30
71
NEDAVČNI PRIHODKI
875.094,84
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
587.703,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
40,80
7102 Prihodki od obresti
556,92
7103 Prihodki od premoženja
587.105,28
711 Takse in pristojbine
4.879,27
7111 Upravne takse in pristojbine
4.879,27
712 Globe in druge denarne kazni
9.661,51
7120 Globe in druge denarne kazni
9.661,51
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.094,76
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.094,76
714 Drugi nedavčni prihodki
208.756,30
7141 Drugi nedavčni prihodki
208.756,30
72
KAPITALSKI PRIHODKI
18.347,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
18.347,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
3.192,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
14.114,01
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
1.040,99
73
PREJETE DONACIJE
10.100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
9.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
1.100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.945.831,26
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
375.831,11
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
304.237,21
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
71.593,90
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.570.000,15
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
957.750,61
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
612.249,54
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.192.370,59
40
TEKOČI ODHODKI
2.328.167,09
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
641.142,58
4000 Plače in dodatki
521.061,72
4001 Regres za letni dopust
9.465,20
4002 Povračila in nadomestila
36.187,39
4004 Sredstva za nadurno delo
10.412,31
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
63.727,20
4009 Drugi izdatki zaposlenim
288,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.860,64
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
46.675,81
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
37.705,78
4012 Prispevek za zaposlovanje
293,93
4013 Prispevek za starševsko varstvo
531,76
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.653,36
402 Izdatki za blago in storitve
1.511.884,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
260.879,60
4021 Posebni material in storitve
32.207,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
353.151,13
4023 Prevozni stroški in storitve
5.246,96
4024 Izdatki za službena potovanja
8.231,46
4025 Tekoče vzdrževanje
715.646,10
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
19.042,41
4029 Drugi operativni odhodki
117.479,20
403 Plačila domačih obresti
48.621,40
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
40.613,81
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
8.007,59
409 Rezerve
38.657,94
4090 Splošna proračunska rezervacija
16.132,27
4091 Proračunska rezerva
22.525,67
41
TEKOČI TRANSFERI
2.866.279,45
410 Subvencije
28.870,25
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
28.870,25
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.739.509,89
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
21.908,25
4119 Drugi transferi posameznikom
1.717.601,64
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
38.968,13
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
38.968,13
413 Drugi tekoči domači transferi
1.058.931,18
4130 Tekoči transferi občinam
1.437,86
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
44.678,50
4132 Tekoči transferi v javne sklade
27.372,70
4133 Tekoči transferi v javne zavode
913.744,24
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
71.697,88
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.756.932,76
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.756.932,76
4201 Nakup prevoznih sredstev
31.968,73
4202 Nakup opreme
201.143,48
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.678.242,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
548.257,56
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
16.380,83
4207 Nakup nematerialnega premoženja
131.934,81
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
149.005,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
240.991,29
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
90.374,70
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
51.292,34
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
39.082,36
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
150.616,59
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
150.616,59
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
537.009,90
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
585.074,38
III72.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
1.560.655,69
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.861,54
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.861,54
752 Kupnine iz naslova privatizacije
3.861,54
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
3.861,54
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
143,84
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
143,84
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
143,84
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
143,84
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.717,70
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
150.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
150.000,00
500 Domače zadolževanje
150.000,00
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
150.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
199.862,16
55
ODPLAČILA DOLGA
199.862,16
550 Odplačila domačega dolga
199.862,16
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
199.862,16
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
490.865,44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–49.862,16
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–537.009,90
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2013
–27.797,73
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 410-21/2015
Ribnica, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti