Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 5100-10/2015-1 Ob-2505/15, Stran 1229
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13 – popr. in 92/14) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94) ter Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018 na področju družboslovja, naravoslovja in humanistike. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015, objavljen na spletni strani agencije in ga do 8. 9. 2015 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo Japonsko – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 8. 9. 2015 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/; e-mail: nikokukan@jsps.go.jp).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Prednost bodo imeli projekti:
– pri katerih bodo sodelovali doktorski študenti in/ali podoktorandi;
– katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov v obdobjih 2013-2015, 2014-2016 in 2015-2017 za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in JSPS, ki bo podpisan predvidoma januarja 2016. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov in obiskov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016-2018 znaša okvirno 36.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016-2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem,
– prevozne stroške na Japonskem,
– stroške namestitve na Japonskem v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
– dnevnice na Japonskem do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2016 do 31. marca 2018.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2015 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 8. 9. 2015 do 15. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2015) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 8. 9. 2015, do 15. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 8. 9. 2015, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 8. 9. 2015, do 15. ure.
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 11. 9. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2016.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti