Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 430-157/2015/5 Ob-2506/15, Stran 1227
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje projekta »Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu«, št. 430-157/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:
– izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
– pripravo poročila o razgovoru,
– evalvacijo projekta,
– izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 8. 2017 oziroma do porabe sredstev.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti na humanitarnem področju, področju migracij ali področju dela z ranljivimi skupinami oseb, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Merilo
Število točk
1. Pretekle delovne izkušnje prijavitelja z izvedbo projektov, namenjenih žrtvam trgovine z ljudmi
7
Prijavitelj je izvedel 3 ali več projektov, namenjenih ciljni populaciji, od katerih so vsaj 3 trajali več kot 4 mesece
7
Prijavitelj je izvedel 3 ali več projektov, namenjenih ciljni populaciji, od katerih sta 2 trajala 4 mesece
4
Prijavitelj je izvedel 2 projekta, namenjena ciljni populaciji, od katerih sta oba trajala 4 mesece
2
Prijavitelj ni izvajal projektov ali so bili ti krajši od zahtevanega trajanja ali je izvedel le 1 projekt
0
2. Pretekle delovne izkušnje prijavitelja z izvedbo projektov, namenjenih ranljivim osebam s posebnimi potrebami
4
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, vsak namenjen različni od navedenih skupin oseb, v zahtevanem trajanju
4
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, namenjenih zgolj eni od navedenih skupin oseb, v zahtevanem trajanju
3
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena različnima navedenima skupinama oseb, v zahtevanem trajanju
2
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena zgolj eni od navedenih skupin oseb, v zahtevanem trajanju
1
Prijavitelj nima izkušenj s projekti namenjeni tej populaciji ali so bili ti krajšega trajanja od zahtevanega ali so bili projekti namenjeni nosečnicam
0
3. Poleg v tej razpisni dokumentaciji zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja dodatne inovativne aktivnosti s področja preprečevanja trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu
5
Ponujene so dodatne inovativne aktivnosti
5
Ni ponujenih dodatnih inovativnih aktivnosti
1
4. Prijavitelj zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo za izvedbo dodatnih aktivnosti
5
Zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo 
5
Ne zagotavlja ustrezne kadrovske strukture 
1
5. Število ciljnih skupin, katerim so namenjene dodatne aktivnosti
4
Trem ciljnim skupinam
4
Dvema ciljnima skupinama
2
Eni ciljni skupini
1
6. Prijavitelj zagotavlja osebe, ki bodo informativne razgovore lahko opravile tudi v drugih tujih jezikih
7
V štirih ali več jezikih, kjer so potrebe najbolj izražene 
7
V treh jezikih, kjer so potrebe najbolj izražene
6
V dveh jezikih, kjer so potrebe najbolj izražene 
5
V enem jeziku, kjer so potrebe najbolj izražene
4
V vsaj 1 jeziku, ki ni uradni jezik EU/EGP ali uradni jeziki držav naslednic SFRJ
2
V jezikih, ki so uradni jeziki EU/EGP ali uradni jeziki držav naslednic SFRJ
1
7. Prijavitelj lahko žrtvam zagotovi varno nastanitev
3
Da
3
Ne
0
Skupaj:
35
Pri vsakem merilu vloga prejme točke, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
Vloge lahko dosežejo maksimalno 35 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo projekta.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 20.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 8. 2017 oziroma do porabe sredstev.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 15.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 29. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 30. 7. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu«, št. 430-157/2015«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 13. 7. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti