Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj, stran 4974.

  
Na podlagi 18. in 104. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 10. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 3. člen pravilnika tako, da se po novem glasi:
»(1) Delo strokovnih komisij prve in druge stopnje vodijo in organizirajo predsedniki strokovnih komisij prve in druge stopnje.
(2) Strokovne komisije prve in druge stopnje, za vrednotenje vlog in predsednike strokovnih komisij prve in druge stopnje, s sklepom imenuje župan.
(3) Člani strokovnih komisij prve in druge stopnje so strokovnjaki z ustreznih področij. Število članov posamezne strokovne komisije prve in druge stopnje se določi v sklepu tako, da se zagotovi zastopanost strokovnjakov različnih področij, ki so razpisana.
(4) Predsedniki oziroma člani strokovnih komisij prve in druge stopnje se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(5) Predsedniki oziroma člani strokovne komisije prve stopnje, ki so odločali na prvi stopnji, ne smejo odločati o isti zadevi na drugi stopnji.«
2. člen
Spremeni se 4. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Naloge komisije prve stopnje so:
– na predlog pristojnega javnega uslužbenca oblikuje in potrdi pogoje in merila za določeno razpisno področje pred izvedbo javnega razpisa,
– ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb,
– priprava poročila o ocenjevanju in predloga za sofinanciranje.
(2) Naloge komisije druge stopnje so:
– v primeru pritožbe vsebinskemu in točkovnemu vrednotenju odločbe prve stopnje poda strokovno mnenje na podlagi dokumentacije prve stopnje ter druge dokumentacije.«
3. člen
V 5. členu se v četrti točki doda nova alineja z besedilom »pritožbe v zvezi z odločbo«.
4. člen
Spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Razpis se objavi na spletnih straneh MOK, o objavi razpisa se obvesti zainteresirane prijavitelje v lokalnem časopisju.
(2) V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu MOK.«
5. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se v prvi vrstici prvega in drugega odstavka doda besedilo »za odpiranje vlog«.
6. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se v drugem odstavku številka »8« nadomesti s številko »15«.
7. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se v drugi in tretji vrstici odstavka besedilo »poročilo in predlog sofinanciranj« nadomesti z besedo »obvestilo strankam«.
8. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(obvestilo strankam)
Mestna občina Kranj najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbo ter predlogu strokovne komisije prve stopnje, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.«
9. člen
Spremeni se 13. člen pravilnika, ki se glasi:
»13. člen
(končni predlog strokovne komisije)
(1) Strokovna komisija prve stopnje obravnava v roku prispele odzive strank na obvestilo iz prejšnjega člena in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov oziroma projektov.
(2) Končni predlog strokovne komisije prve stopnje vključuje:
– podatke o stranki,
– naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,
– strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko utemeljitvijo ocene glede na v pozivu ali razpisu določen namen in cilje, cilje kulturne politike ter strokovne in druge kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili določeni v objavi poziva ali razpisa),
– povzetek odziva stranke na obvestilo iz prejšnjega člena in stališče strokovne komisije prve stopnje do odziva stranke,
– predlog, kateri projekti oziroma programi naj se financirajo in kateri naj se zavrnejo ter
– končni predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja programa ali projekta.
(3) Končni predlog lahko v primeru razpisa vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
(4) Končno poročilo o izvedbi javnega razpisa, po pritožbah in morebitni razdeljeni rezervi javnega razpisa, sprejme in potrdi župan. Končno poročilo pripravi javni uslužbenec, ki ga podpiše predsednik in člani komisije prve stopnje.«
10. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, ki se glasi:
»(1) Na podlagi predloga strokovne komisije prve stopnje direktor občinske uprave izda odločbo o sofinanciranju programov ali projektov.
(2) Odločba lahko vključuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev, oziroma rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
(3) Zoper odločbo se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan Mestne občine Kranj, na podlagi predhodnega strokovnega mnenja strokovne komisije na drugi stopnji. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(3) Stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba, lahko v postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik.«
11. člen
Spremeni se 16. člen pravilnika, da se besedilo tretjega odstavka spremeni in se po novem glasi:
»(3) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec MOK pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.«
12. člen
Spremeni se 17. člen pravilnika tako, da se v sedmi vrstici prvega odstavka doda besedilo »prve stopnje«.
KONČNI DOLOČBI
13. člen
Strokovnim komisijam prve stopnje, imenovanim po sklepu Sveta Mestne občine Kranj, št. 900-0019/2008 (41/04), z dne 20. 2. 2008, opravljajo svoje naloge do izteka mandata, in sicer do 31. 5. 2015.
14. člen
Postopek imenovanja strokovnih komisij prve in druge stopnje se izvede pred začetkom postopkov javnih razpisov na področjih družbenih zadev za leto 2016.
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj za leto 2016.
Št. 007-2/2013-7-(47/13)
Kranj, dne 15. junija 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti