Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 6140-11/2015/3 Ob-2501/15, Stran 1223
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11– Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika, ki jih bo v letih 2015–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JCR-DISJ-2015-2018)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, oznaka JCR-DISJ-2015-2018, je sofinanciranje projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika, ki jih bodo izvajalci1 izvedli v obdobju od 2015 do vključno 2018, in sicer:
1  V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
»Nad/gradnja in vzdrževanje korpusov slovenščine«.
Korpusi slovenščine so velike zbirke elektronsko obdelanih avtentičnih besedil, ki dajejo celovito podobo jezika oziroma določene zvrsti jezika. Na podlagi korpusov sodobno jezikoslovje izvaja analize jezika (iskanje zakonitosti na področju leksike, oblikoslovja, skladnje, semantike, diskurza) in jezikovne opise (slovarje /referenčne, specializirane/, slovnice /za različne tipe uporabnikov/, tudi pravopis) ter gradi jezikovna orodja in tehnologije (prevajalnike, govorne tehnologije, orodja za luščenje informacij s spleta itd.). Za kakovostne raziskave in izgradnjo ciljnih produktov so velike in uravnotežene baze jezikovnih podatkov (tj. korpusov) temeljno izhodišče. Ravno tako je nujna njihova sprotna nadgradnja, ki odslikava spremembe v jeziku. V okviru razpisa za obdobje 2015–2018 bosta zagotovljena nad/gradnja in vzdrževanje največ štirih jezikovnih korpusov, pri čemer za en korpus veljajo izvirni korpus in njegove morebitne izvedenke.
Predmet razpisa so jezikovni korpusi različnih oblik in namenov: referenčni korpusi, specializirani korpusi, govorni korpusi, diahroni korpusi, korpusi strokovnih besedil itd.
3. Cilji razpisa
Ministrstvo bo izvajalce projektov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju slovenskega jezika podpiralo na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, katerih osnova so (lahko) jezikovni korpusi: spletna dostopnost čim več obstoječih podatkov o slovenščini, dostopnost sodobnih priročnikov slovenskega standardnega jezika, učbenikov ter svetovalnih storitev, narečnih slovarjev in monografij o narečjih, dostopnost večjezičnih in terminoloških baz podatkov ter čim širša dostopnost dialektološke, zgodovinske in primerjalnozgodovinske ter druge znanstvene produkcije.
Opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupnosti z jezikovnimi viri, priročniki, orodji in (svetovalnimi) storitvami je eden ključnih dejavnikov, od katerega je odvisno uresničevanje večjega števila ciljev jezikovne politike.
V Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 so izpostavljene smernice prihodnjega razvoja, med katerimi so navedeni načrtovanje, izdelava, dodelovanje in vzdrževanje (standardno) označenih referenčnih in specializiranih korpusov slovenskega jezika, vključno z oblikovanjem jezikovnih modelov za statistično podprto verjetnostno analizo jezikovne rabe na različnih jezikoslovnih ravneh ter orodij in aplikacij za njihovo računalniško analizo in vizualizacijo. Cilj razpisa ustreza cilju nacionalnega programa spodbujanja razvoja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik, ki vključuje vzpostavitev potrebne infrastrukture ter izdelavo čim bolj prosto dostopnih virov in orodij ter podatkov o slovenščini.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt (ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije prijavljenih pravnih oseb v podatkih javnopravne agencije Ajpes),
– imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave,
– s prijavljenim projektom ne kandidirajo na katerem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva,
– prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za izvedbo iz drugih javnih virov,
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).
Posamezni predlagatelj lahko za sofinanciranje prijavi samo en projekt.
5. Avtorske pravice
Prijavitelj bo z imetniki avtorskih pravic nad besedili sklenil pogodbo, ki bo dovoljevala, da se najmanj 9 % dela uporabi na način, kot to določa licenca CC BY 4.0. Pri povsem novih korpusih, ki bodo nastali v okviru projekta, je zaželeno, da so po licenci CC BY 4.0 dostopni v celoti. Nadgrajeni korpusi lahko privzamejo licenco predhodnih korpusov le v obsegu predhodnega korpusa, za nadgrajeni del pa je prav tako obvezen najmanj 9-odstotni del dostopnosti po licenci CC BY 4.0.
Licenca CC BY 4.0 dovoljuje uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati v elektronski obliki, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti, vključno s pravico dajanja na voljo javnosti, in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja. Drugi uporabniki lahko naprej širijo izvirna dela oziroma predelave pod istimi pogoji. Prijavitelj mora avtorska dela, označena z licenco CC BY 4.0, ustrezno objaviti ter financerja s tem seznaniti. Dodelitev licence se izvede na spletni strani, www.creativecommons.si.
Izvajalec se zavezuje, da bo tudi po zaključku financiranja na podlagi tega razpisa zagotovil dostopnost rezultatov sofinanciranja najmanj v obdobju 10 let. Če izvajalec preneha z delovanjem pred potekom obdobja, prenese vse pravice v zvezi s projektom ter zagotovi prenos izdelka in vseh gradiv na Ministrstvo za kulturo, ki ohrani njihovo dostopnost do izbire novega izvajalca na javnem razpisu. Po poteku pogodbe postane izdelek last Republike Slovenije. Nadaljnja dostopnost se zagotovi z izbiro izvajalca na javnem razpisu.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica za kulturo.
Ministrstvo lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
7. Razpisna merila in način ocenjevanja
Vsebinsko projekte, prijavljene na javni razpis JCR-DISJ-2015-2018, ovrednoti Strokovna komisija za slovenski jezik.
Projekt se ocenjuje z merili, ki so ovrednotena s točkami. Pri posameznem merilu je navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 100 točk.
Merila za projekt: 
Število možnih točk
1. programske reference prijavitelja (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)*
8 (+ 2)
2. splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa
10
3. načrt izvedbe: navedba relevantnih dejavnosti za konkreten projekt v časovnem sosledju (prim. prilogo 1)
35
4. primernost finančnega predračuna za izvedbo projekta in predvidena višina lastnega deleža sredstev
10
5. strokovna usposobljenost nosilca in članov projektne skupine
20
6. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo glede na prijavljeni projekt
10
7. obseg in raznolikost promocije rezultatov projekta
5
Skupaj
100
* Prijavitelj, ki ima status subjekta v javnem interesu, prejme dodatni točki (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 10 točk.
Obrazložitev točkovanja:
Prejeto najvišje število točk pomeni, da projekt v celoti izpolnjuje predpisano merilo, prejeta srednja vrednost pomeni, da projekt delno izpolnjuje predpisano merilo, če projekt prejme za določeno merilo nič točk, pa pomeni, da ne izpolnjuje predpisanega merila.
Za izvedbo bodo izbrani največ štirje v postopku izbire najvišje ovrednoteni projekti izmed tistih, ki bodo ocenjeni bolje od 70 točk (točkovni prag za ugotavljanje ustrezne kakovosti projekta).
8. Uporaba meril in določitev višine financiranja
Predlog števila projektov, katerih izvedbo bo financiralo ministrstvo, bo oblikovala pristojna strokovna komisija, upoštevajoč njihovo finančno zahtevnost in za ta razpis predvidena finančna sredstva. Dokončno odločitev o izboru izvajalcev projektov bo sprejela ministrica na podlagi predloga strokovne komisije.
Z izvajalci izbranih projektov bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. Ob letnem pozivu k predložitvi projekta (oddaji letnega programa dela) za naslednje leto ali ob drugih objektivnih spremembah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena predviden obseg projekta v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo projekta v določenem proračunskem letu ter bodo opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe (poročila o opravljenem delu) in vsebinskega ovrednotenja ter okvira sredstev, namenjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. Izvajalec izbranega projekta mora ves čas trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa.
9. Predvidena razpoložljiva sredstva
Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JCR-DISJ-2015-2018, je okvirno 20.000,00 evrov za vsako leto.
Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 131141 – Digitalizacija na področju kulture za leto 2015, v predvideni višini 20.000,00 evrov.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrani projekt morajo biti porabljena v proračunskih letih 2015, 2016, 2017 in 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju posameznega projekta, in sicer na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe projekta.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna iz obrazca Finančni načrt, ki je obvezni sestavni del posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne bi mogel biti izveden.
To so tisti stroški, ki so:
– nujni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo sočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
11. Razpisni rok: razpis se začne 26. junija 2015 in se zaključi 27. julija 2015.
12. Razpisna dokumentacija in oddaja vlog
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa (oznaka JCR-DISJ-2015-2018) in
– prijavne obrazce (z navedbo obveznih prilog).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali jo natisnejo s spletne strani ministrstva, www.mk.gov.si, na kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti:
– v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce ter
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem.
Izpolnjene prijavne obrazce in obvezne priloge je treba oddati dodatno tudi v Wordovi datoteki na CD, USB ali sorodnem e-mediju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti najpozneje do 27. julija 2015 v poslovnem času predložena glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka in poslana na isti naslov. Pošiljka mora biti poslana v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis, z oznako JCR-DISJ-2015-2018. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog sta možni le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo in s sklepom zavrglo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so nepopolne,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 27. julija 2015 oziroma do tega dne v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni pisarni ministrstva.
Prijavitelji s formalno nepopolnimi vlogami bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva, obvezno z oznako, na katero vlogo ali njen del se dopolnitev nanaša.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Projekti, katerih izvedbo bo ministrstvo financiralo, bodo izbrani po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. Financirani bodo največ do vrednosti, določene za ta namen z državnim proračunom.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka tega razpisa vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Če pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo nanjo, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu z njimi.
Če se v času izvedbe postopka tega razpisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, zmanjša toliko, da ne zagotavlja izpolnitve njegovih ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziroma po že zaključenem izboru projektov zniža obseg sofinanciranja v skladu s spremembami proračuna oziroma spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.
15 Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Irena Grahek, tel. 01/369-59-80, e-pošta: irena.grahek@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti