Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 410-0007/2015-5 Ob-2527/15, Stran 1246
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto 2015
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje Občina Divača bo v letu 2015 sofinancirala programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Divača ali financiranja iz drugih proračunskih postavk v Občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11), Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Odlok o poračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).
2. Okvirna višina sredstev za leto 2015
Proračunska postavka: »180404 –Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov po tem javnem razpisu: 8.000,00 EUR.
Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v zakonskih plačilnih rokih.
3. Merila za izbor in sofinanciranje programov
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15). Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru javnega razpisa:
I. Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v Občini Divača – upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis, ki aktivno delujejo.
Število aktivnih članov iz Občine Divača
Število točk
do 5
5
od 6 do 10
10
od 11 do 20
15
od 21 do 30
20
nad 31
30
nad 50
40
II. Struktura članstva v tekočem letu – upošteva se starostna struktura aktivnih članov na dan prijave na javni razpis (neglede na kraj bivanja).
Starost članov 
Število točk
75 % aktivnih članov v starosti do 26 let
50
50 % aktivnih članov v starosti do 26 let
25
III. Sedež izvajalca programa (društva, organizacije) v Občini Divača – upošteva se kraj sedeža v tekočem letu (glede na dan prijave na javni razpis).
Sedež izvajalca programa 
Število točk
Sedež izvajalca programa je v Občini Divača
20
IV. Delovanje izvajalca programa v preteklem letu
Potek aktivnosti v preteklem letu
Število točk
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat tedensko vsaj 7 mesecev v letu
40
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat mesečno vsaj 9 mesecev v letu
20
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno
10
V. Delovanje izvajalca programa v javnem interesu
Število točk
Izvajalec programa ima pridobljen status društva v javnem interesu
25
VI. Promocija izvajalca programa in Občine Divača
Način promocije
Število točk
Aktivnosti izvajalca programa so bile v preteklem letu izvedene vsaj 1-krat letno na območju Občine Divača
50
Aktivnosti izvajalca programa so bile v preteklem letu namenjene vsaj 3-krat v koledarskem letu celotni zainteresirani javnosti
10
Program izvajalca pripomore k večji prepoznavnosti Občine Divača v širšem prostoru
10
Izvajalec programa ima izdelano in ažurirano spletno stran z objavo logotipa Občine Divača kot sofinancerja programa
10
4. Sodelovanje na razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni prijavitelji, ki na javni razpis prijavijo izvajanje programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača:
– društva za pomoč ljudem,
– stanovska društva,
– Karitas.
V skupino društva za pomoč ljudem se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.
V skupino stanovska društva se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu oziroma poklica.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na javni razpis, izveden na podlagi tega Pravilnika.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega javnega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto na dan prijave na javni razpis;
2. da imajo sedež na območju Občine Divača oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij (društev), registrirane na območju Občine Divača oziroma so registrirani člani prebivalci Občine Divača, ki imajo registrirano stalno prebivališče v Občini Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na območju Občine Divača. Občina Divača sofinancira samo programe, ki se izvajajo na območju Občine Divača in (tudi) za občane Občine Divača;
3. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.
6. da za isti program ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Divača;
7. da redno letno dostavljajo Občini Divača podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti in imajo do Občine Divača izpolnjene vse obveznosti kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu;
8. da izpolnjujejo ostale pogoje iz Pravilnika oziroma javnega razpisa.
6. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov – Ne odpiraj« – 2015. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15).
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti