Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 354-10/2015 Ob-2503/15, Stran 1233
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/15) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju Občine Brežice
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v Občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (ne velja za samostojne podjetnike), ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo v tem objektu stalno prebivališče,
– v primeru, če več upravičencev gradi skupno malo čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki je v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo za svoj delež sofinanciranja vsak upravičenec posebej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni objekt največ 2.800,00 € z DDV za MKČN do 5PE in 3.500,00 € za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. V teh primerih je možno oddati skupno vlogo ali posamične vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov skupaj in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih delov ali eden od objektov, za katere se uveljavlja subvencija v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, se delež tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih stroškov izgradnje MKČN,
– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju dejavnosti društva.
2. A.) Pogoji sofinanciranja vgradnje oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave in upravičeni stroški:
– za pridobitev 50 % sofinanciranja upravičenih stroškov je pogoj, da se objekt nahaja na območju občine Brežice in nima možnosti priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ali so stroški priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. Informacijo o možnosti priključitve pridobi stranka na Komunali Brežice,
– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt v izgradnji ali zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice pri Dejanu Rostoharju.
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10). V primeru rastlinske čistilne naprave je potrebno predložiti prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, ki izkazujejo njeno ustreznost. Meritve mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje tovrstnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),
– z dnem objave tega javnega razpisa se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14), ki povzema občinske predpise, malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napravo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice.
– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za iste upravičene stroške oziroma isti namen.
– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave.
B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hišnega črpališča:
V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledica višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti povratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega priključka ter ostali drobni material, potreben za priključevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot 1.500,00 € na črpališče.
3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1-5 PE znaša največ 2.800,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivosti 6-49 PE pa je največ 3.500,00 EUR, za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.500 €.
4. Pri MKČN, in hišnih črpališčih, razen rastlinskih čistilnih naprav, se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali v času od 31. 10. 2014 do 30. 10. 2015 oziroma do porabe, za rastlinske čistilne naprave se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali od 31. 10. 2013 do 30. 10. 2015 oziroma do porabe sredstev in se jih izkazuje s kopijami računov.
5. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov MKČN; za MKČN do 5 PE največ 1400€ in za MKČN nad 5 PE največ do 1750€ oziroma 100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.500,00 € na hišno črpališče.
6. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne naprave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in bo izkazovala ustreznost le te s predpisi o emisijah odpadnih voda.
7. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup in/ali vgradnja male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2015, pod proračunsko postavko 7971 – Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 150.000 EUR.
V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec,
– Izjava A – za fizične osebe oziroma izjava B za društva,
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo za društva),
– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji hišnega črpališča,
– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male čistilna naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča. V primeru, da je prijavitelj z izvajalcem oziroma dobaviteljem sklenil dogovor o odloženem plačilu ali plačilu na obroke, mora prijavitelj dostaviti tudi ustrezno listino, na podlagi katere bo mogoče dodeljena sredstva nakazati neposredno dobavitelju oziroma izvajalcu,
– Za sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potrebno priložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe Komunale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko omrežje,
– Kopija osebnega dokumenta,
– Kopija transakcijskega računa,
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod,
– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje,
– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po prej navedenem zaporedju.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Občini Brežice, na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, v času uradnih ur, Informacije lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-52; e-pošta: roman.matjasic@brezice.si.
VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 2. 11. 2015, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč« in nazivom prijavitelja.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
Odpiranje prispelih vlog se bo do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vloge, izvajalo vsako prvo sredo v mesecu, prvo odpiranje se izvede v avgustu.
Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se prednostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vloge prispele isti dan po pošti imajo prednost tiste vloge, pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vloge.
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v letu 2015.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s sklepom župana.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti