Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 410-0006/2015-5 Ob-2526/15, Stran 1244
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14), 9715, Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2015 (sprejetega na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 24. 4. 2015), Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2015
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 2015. Občina Divača bo v letu 2015 sofinancirala naslednje programe športa:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja mladine (in študentov)
2. Športna rekreacija
3. Šport invalidov
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Delovanje športnih društev in klubov
8. Športne prireditve
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalni programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09, 3/13), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15), Letni program športa v Občini Divača za leto 2015 (sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 24. 4. 2015).
2. Okvirna višina sredstev za leto 2015
Proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača: 31.000,00 EUR;
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje organizacije in izvedbe športnih prireditev: 5.000,00 EUR – od tega športne prireditve – 3.000,00 EUR; ostale sestavljene prireditve (turizem in šport) – 2.000,00 EUR.
Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v zakonskih plačilnih rokih.
3. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Meril, ki so sestavni del Odloka. Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na javni razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si. Merila za vrednotenje programov športa vsebujejo splošna določila za vse izbrane programe športa in določila za posamezne programe športa.
Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni sistem razen:
– šolskih športnih tekmovanj,
– programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan in Naučimo se plavati za propagandno gradivo) in izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve potrebnih sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih športnih programov.
4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje programov športa lahko prijavijo izvajalci programov športa:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2015 pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba športnih prireditev. Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača;
– športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira.
Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ dve športni prireditvi.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Vloga – Razpis šport 2015«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek razpisa poteka skladno z Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Merili, ki so sestavni del navedenega Odloka.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti