Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1890. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020, stran 4968.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12), določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni seji dne 18. 6. 2015. sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020
I. Splošna določba
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek in kriteriji dodeljevanja finančnih pomoči, ukrepi za spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina ter višina sredstev in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. Vsebinska določila
2. člen
Ukrepi spodbujanja novih zaposlitev, samozaposlitev in opravljanja pripravništva so namenjeni zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju podjetniške iniciative v malem gospodarstvu.
Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
3. člen
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/13, 24. 12. 2013).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V komercialnem cestnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Pomoč »de minimis« v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prve do četrte alineje prejšnjega stavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«:
– dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012 in
– dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč »de minimis« ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč »de minimis« ni pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči »de minimis« ne sme preseči zgornje meje »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v tekočem proračunskem letu še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške ter
– pisno izjavo s seznamom vseh podjetij, ki so z njim povezana.
Občina Hrpelje - Kozina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« ter o znesku »de minimis« pomoči.
Občina Hrpelje - Kozina hrani evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
III. Upravičenci
4. člen
Upravičenci do finančnih pomoči po tem pravilniku so:
(1) gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Hrpelje - Kozina ali izven,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina;
(2) fizične osebe, kadar gre za ukrep spodbujanja samozaposlitev, ki:
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina in
– izpolnjujejo ostale pogoje iz 14. člena tega pravilnika.
IV. Postopek dodeljevanja finančnih pomoči
5. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga objavi župan na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe določene v tem pravilniku.
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih pomoči poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog in vodenje zapisnika skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
5. priprava predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči ter predloga razdelitve razpisanih sredstev in predložitev le-tega skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni osebi,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o dodelitvi oziroma nedodelitvi finančnih pomoči,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog strokovne komisije župan s sklepom.
6. člen
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje finančnih pomoči vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
Naloge komisije so, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javni razpis,
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi dokazili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev oziroma o nedodelitvi sredstev.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
7. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago,
– navedbo ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci in merila,
– okvirno višino sredstev, namenjenih za posamezni ukrep, ki je predmet javnega razpisa,
– navedbo o možnosti prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedene zaposlitve oziroma samozaposlitve,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave javnega razpisa.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se jo s sklepom zavrže. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
10. člen
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter preveri izpolnjevanje pogojev.
Po preveritvi izpolnjevanja pogojev pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
11. člen
Predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči ter razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni osebi, ki na podlagi predloga strokovne komisije, izda sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu.
Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi ali nedodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
12. člen
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen, za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofinanciranja.
V. Ukrepi
13. člen
1. Spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva
Namen tega ukrepa je spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo oziroma že opravljajo prvo zaposlitev in spodbujanje pripravništva.
Sredstva za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva se namenijo upravičencem iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika kot nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov dela. Predvidena višina pomoči je vezana na minimalno plačo v Republiki Sloveniji in se podrobneje določi v besedilu javnega razpisa.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli opravljati pripravništvo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za pridobitev finančne pomoči:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– da je zaposlitev mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika sklenjena v obdobju določenim z javnim razpisom,
– mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika mora zaposliti vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas,
– da imajo zagotovljenega mentorja za pripravnika in program pripravništva.
V primeru, da se mlademu iskalcu prve zaposlitve oziroma pripravniku prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev:
– v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika v skladu s pogoji iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka eno letnega obdobja (upoštevaje že prvo zaposlitev),
– vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu z določbami 18. člena tega pravilnika.
14. člen
2. Spodbujanje samozaposlitev
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Občine Hrpelje - Kozina, so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in v obdobju določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev.
Pogoj za pridobitev sredstev je, da vlagatelj ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge.
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški za realizacijo samozaposlitve.
Stroški za realizacijo samozaposlitve so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer stroški: obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Hrpelje - Kozina (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Hrpelje - Kozina). Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Hrpelje - Kozina vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.
V primeru, da prejemnik sredstev preneha z dejavnostjo iz kateregakoli razloga razen razloga smrti ali drugih izjemnih primerih (težje oblike bolezni oziroma invalidnosti s posledico nezmožnosti za delo) pred potekom dveh let od realizacije samozaposlitve, mora vrniti vsa sredstva v skladu z določbami 18. člena.
15. člen
3. Spodbujanje novih zaposlitev
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delodajalci, ki imajo registriran sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina ali izven vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis in ki, v obdobju določenim z javnim razpisom, najmanj za eno leto za polni delovni čas zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Hrpelje - Kozina in so prijavljeni na ZRSZ vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški dela plače.
V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje, iz kateregakoli razloga, pred potekom enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev:
– v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novo brezposelno osebo v skladu s pogoji iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka eno letnega obdobja (upoštevaje že prvo zaposlitev),
– vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu z določbami 18. člena tega pravilnika.
16. člen
Višina sredstev
Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer v višini določeni v proračunu Občine Hrpelje - Kozina za tekoče leto.
Višina sredstev sofinanciranja posameznega ukrepa, ki se natančneje določi v besedilu javnega razpisa,znaša:
– za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva iz 13. člena tega pravilnika do štiri minimalne mesečne plače. Sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj eno leto;
– za ukrep spodbujanja samozaposlitev iz 14. člena tega pravilnika do pet minimalnih mesečnih plač. Sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti;
– za ukrep spodbujanja novih zaposlitev iz 15. člena tega pravilnika do pet minimalnih mesečnih plač; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj eno leto.
17. člen
Sredstva iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika se dodeljujejo v obliki dotacij.
VI. Nadzor nad porabo sredstev
18. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, ali da prejemnik pomoči redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov, ali je prejemnik davčni dolžnik, je Občina Hrpelje - Kozina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila dalje, in sicer vse v 30 dneh od prejema poziva k vračilu.
VII. Prehodna in končna določba
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 007-5/2015-3
Hrpelje, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti