Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 410-0005/2015-3 Ob-2523/15, Stran 1237
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014, 9/2015), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014, 29/2015) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v Občini Divača za leto 2015, Občina Divača objavlja
javni razpis
za leto 2015 za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture – za leto 2015.
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture;
A. dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost),
B. dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in sestavljenih ljubiteljskih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, ki se izvaja redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine (v nadaljevanju: društva).
Pod točko A) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo pogoje, skladno z razpisom in Pravilnikom;
Pod točko B) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih kulturnega ljubiteljskega (po) ustvarjanja in izpolnjujejo pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom.
II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača;
A. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira ljubiteljsko društvo/klub s sedežem v Občini Divača, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev.
Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev:
1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava,..), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača.
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev.
2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača, v trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored;
b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored.
B. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira Ljubiteljsko društvo/klub, s sedežem izven Občine Divača (vendar njihove enote (sekcije, skupine) delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na območju Občine Divača), ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev.
Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev:
1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava ...), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača.
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev.
2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača, v trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored;
b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored.
C. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira javni zavod, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev.
Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev, pri čemer se (v primerjavi z merili za vrednotenje vlog društev/klubov) prizna 80 % doseženih točk.
1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava ...), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača.
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev.
2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek …) v Občini Divača, v trajanju več dni, največ v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored;
b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo v ponavljajočih časovnih terminih v razponu tekočega leta.
Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača in v različnih terminih v okviru tekočega leta, se upošteva ena prireditev.
Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača posebej sklenila pogodbo za organizacijo posamezne prireditve (prireditve v organizaciji Občine Divača).
Društvo s sedežem v Občini Divača, ki v letu prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti praznuje 10. letnice delovanja društva dobi za prijavljeno prireditev dodatne točke v skladu s kriteriji, določenimi v Merilih II.
Iz naslova razpisa se za sofinanciranje prireditev finančna sredstva iz občinskega proračuna za isto prireditev v tekočem letu namenijo le enemu organizatorju.
III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture
Sofinanciranje nakupa opreme in/ali popravila opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in izpolnjujejo pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom.
Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev na področju kulture (I. Merila).
3. Okvirna višina sredstev za leto 2015
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture;
Okvirna višina sredstev: skupno 37.000,00 EUR in sicer od tega: A. 16.000,00 EUR – za dejavnost pihalnih orkestrov; B. 21.000,00 EUR – za dejavnost ostalih kulturnih društev, skladno s Pravilnikom in razpisom;
Proračunska postavka: »18030300 – Sredstva za delovanje kulturnih društev – sofinanciranje programov društev – tekoče leto« ter 3.000,00 EUR za izvajanje kulturnih projektov v tujini za preteklo leto; proračunska postavka »18032200 – Sofinanciranje gostovanj kulturnih društev – tekoče leto«.
II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača;
Okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR;
Proračunska postavka: »14030600 – sredstva za prireditve – razpis tekoče leto«.
III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture;
Okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR;
Proračunska postavka: »18032600 – Sofinanciranje nakupa opreme kulturnim društvom – tekoče leto«.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s Pravilnikom in merili.
4. Sodelovanje na razpisu
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture;
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu (upošteva se skupno število nastopov ne glede na to ali so izvedeni na območju Občine Divača ali izven Občine Divača),
– ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na skupino; šteje se, da vaja traja 60 min,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– Občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.
II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Društva/klubi
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača,
– ima sedež izven Občine Divača, vendar njihove enote-sekcije delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na območju Občine Divača, pri čemer se njihovo prijavo vrednoti skladno z II. Merili,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg kulturne registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača,
– društvo/klub s sedežem v Občini Divača pa je lahko organizator kulturne prireditve tudi v Kosovelovem domu v Sežani, v Kulturnem domu v Lokvi ali v Kulturnem domu v Hrpeljah-Kozini,
– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis nanaša,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
Do dodelitve sofinancerskih sredstev za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev po tem Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, ki izvajajo godbeniško dejavnost.
Javni zavodi
– javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Divača in deluje na območju Občine Divača ali ima z Občino Divača pogodbeno razmerje za izvajanje dejavnosti v Občini Divača in podružnice oziroma dislocirane enote javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost in/ali le-ta izhaja že iz njegove osnovne dejavnosti,
– je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača,
– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis nanaša,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture.
III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini divača delujejo na področju kulture
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg kulturne registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisna dokumentacija je pripravljena v običajni (tiskani) in v elektronski obliki.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali v elektronski obliki.
6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo, ki bo posredovana na razpis samo v tiskani obliki, je potrebno predložiti osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kultura 2015«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Vlogo, ki bo posredovana na razpis v elektronski obliki, je potrebno posredovati na elektronski naslov: obcina@divaca.si in nato ustrezno in pravilno izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije z nazivom »Splošni podatki prijavitelja« ter vse priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji, osebno ali po pošti predložiti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kultura 2015«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Prijavitelji, ki imajo elektronski podpis, ga uporabijo pri pošiljanju elektronske vloge.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenovala županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Suzana Škrlj; tel. 05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014, 29/2015) in Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača, www.divaca.si.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti