Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1885. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin, stran 4961.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) se delno nahaja v obstoječem kompleksu Term Čatež, deloma pa se širi v njegovo neposredno bližino. Predmet OPPN je ureditev območja na vhodu v Terme Čatež, skladno s konceptom razvoja in zasnovo ureditve celotnega kompleksa Term Čatež. Predvidene ureditve se nanašajo na širitev tematskih vsebin za potrebe razvoja osnovne turistične dejavnosti. Osnovo urejanja predstavlja sistem povezovalnih parkovno urejenih površin, v katere se umestijo novi objekti in ureditve, kot so večnamenski objekt, nogometno igrišče, večnamenski animacijski prostor, servisne enote, površine za parkiranje ter različni ambienti, namenjeni druženju, igri in športu.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN je del kompleksa Term Čatež in se v skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN) nahaja v treh enotah urejanja prostora ČAT-28, ČAT-29 in ČAT-32. Zajema zemljišče na parc. št. 2/1 (del), 2/55 (del), 2/53 (del), 2/26 (del), 2/27 (del), 2/28 (del), k.o. Čatež in 323/58, 232/71, 323/72 (del), 323/73, 323/45, 323/43, 323/23, 326/29 (del), 326/30, 1583/10 in 1583/11, k.o. Cerina. Območje meri cca 5,8 ha.
Meja območja OPPN v enotah urejanja ČAT-29 in ČAT-32 odstopa od predvidenih z OPN, zato v skladu s tretjim odstavkom 142. člena OPN novo mejo območja OPPN sprejme občinski svet.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Roki 
(dni max)
1.
Izdelava osnutka OPPN
40
2.
Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 
30
3.
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
25
4.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
30
5.
Priprava stališč do pripomb
15
6.
Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
7.
Izdelava predloga OPPN
25
8.
Pridobivanje mnenj 
30
9.
Priprava usklajenega predloga OPPN
10
10.
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
(**)
11.
Izdelava končnega dokumenta OPPN
14
12.
Objava v uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (DPN);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
V vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
9. Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi (območje cest, vodovoda, kanalizacije, omrežja zvez na območju Term Čatež);
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
11. Krajevna skupnost Čatež ob Savi, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN:Občina Brežice
Naročnik OPPN:Terme Čatež d.d.,
 Topliška cesta 35,
 8251 Čatež ob Savi
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-5/2015
Brežice, dne 12. junija 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti