Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Ob-2538/15, Stran 1250
Družba HIDRIA G d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: zastavni upnik) na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika sklicuje
javno dražbo
za prodajo strojev in opreme, namenjene dejavnostim rezkanja, valjanja, vlečenja, vrtanja, ravnanja, malega struženja in struženja, brušenja, ozobljenja, kaljenja, vtiskavanja, pranja in planiranja, katerih zastava je vpisana v registru zastavnih pravic na premičninah na parcelni številki 1256/26, k. o. 2100 Kranj in katerih lastnika sta zastavna dolžnika Hrovli Gredi d.o.o. in Hrovli in družabniki d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: zastavna dolžnika)
I. Dejstva, vezana na prodajo
1.1. Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih denarnih terjatev, izvirajočih iz gospodarskih pogodb, vpisano zastavno pravico na strojih in opremi, namenjenim dejavnostim rezkanja, valjanja, vlečenja, vrtanja, ravnanja, malega struženja in struženja, brušenja, ozobljenja, kaljenja, vtiskavanja, pranja in planiranja, katerih lastnika sta zastavna dolžnika. Ker zavarovane terjatve zastavnega upnika do vključno dne 24. 6. 2015 niso bile poravnane, zastavni upnik na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika objavlja javno dražbo za prodajo navedenih premičnin. Seznam premičnin z vsemi specifikacijami je potencialnim dražiteljem na voljo pri kontaktu, navedenem v točki VIII. te objave.
II. Omejitev upnikove pravice do izvedbe dražbe
2.1. Zastavni upnik ni dolžan opraviti dražbe:
– če dolžnik do začetka dražbe plača terjatev,
– če tretja oseba do začetka dražbe od upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba,
– v primeru iz točke VII. te objave.
III. Predmet prodaje
3.1. Na dražbi se prodajajo vse premičnine, opisane v uvodu te objave. Prodaja poteka po principu »vse ali nič«, kar pomeni, da se vse navedene premičnine prodajajo izključno kot paket v celoti.
IV. Pravila javne dražbe
4.1. Začetna izklicna cena za premičnine je 100.000,00 EUR.
4.2. Dražbo vodi zastavni upnik oziroma njegov pooblaščenec, ki ga določi zastavni upnik. Dražba poteka v slovenskem jeziku.
4.3. Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo »sprejmem«. Pri tem se šteje, da je dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno, sprejel izklicno ceno za vse premičnine, ki so predmet prodaje.
4.4. Dražba bo opravljena sprva kot dražba z zniževanjem začetne izklicne cene, ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta se dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene.
4.5. V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene, se dražba nadaljuje na način, da se izklicna cena znižuje za znesek, ki ga določi vodja dražbe po svoji presoji. Nadaljnja izklicna cena se niža v več korakih dokler:
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da sprejme zadnjo izklicno ceno,
– bodisi zastavni upnik izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s tem zaključi.
4.6. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprejme/jo začetno izklicno ceno ali v kateremkoli koraku dražbe znižano izklicno ceno, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 10.000,00 EUR višja od prejšnje izklicne cene. Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih korakih vse dokler, tudi po tretjem izklicu cene v posameznem koraku le-te ne sprejme nihče od dražiteljev. Če cene, izklicane v posameznem koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme nihče od dražiteljev, na dražbi uspe dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno v enem koraku prej. V primeru, da je v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev, ima zastavni upnik pravico, da po lastni presoji in brez obrazložitve izmed njih izbere tistega, s katerim bo sklenil pogodbo o prodaji.
4.7. Dražba se vodi tako, da voditelj dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno z besedo: »Izklicujem ceno v … koraku dražbe v višini …. eurov«.
4.8. Dražbe se lahko udeležijo in na njej sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki veljavno izkažejo svojo identiteto in predložijo pisno izjavo o soglasju z vsemi objavljenimi pogoji javne dražbe in osnutkom kupoprodajne pogodbe, na način, določen v točkah 4.9. in 4.10. te objave.
4.9. Udeleženec (dražitelj) mora pred začetkom dražbe in vpogledom v osnutek kupoprodajne pogodbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 7 dni; tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz uradnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 7 dni in iz katerega je razviden zakoniti zastopnik družbe; domača fizična oseba z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom; tuja fizična oseba z veljavnim potnim listom; zastopnik ali pooblaščenec dražitelja mora svojo identiteto izkazati na enega izmed v tej točki predhodno naštetih načinov. Pooblaščenec dražitelja mora pred začetkom dražbe oziroma pred vpogledom v osnutek kupoprodajne pogodbe predložiti tudi overjeno pooblastilo, sestavljeno v slovenskem jeziku, ali prevedeno v ta jezik skupaj z izvirnikom, pri čemer mora pooblastilo obsegati tudi neomejeno upravičenje pooblaščenca, da v primeru uspeha na dražbi v imenu pooblastitelja sklene kupoprodajno pogodbo z zastavnim upnikom za nakup premičnin, ki so predmet dražbe.
4.10. Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim začetkom voditelju dražbe podpisati pisno izjavo o soglasju s pravili in pogoji dražbe, ki so določeni v tej objavi ter osnutkom kupoprodajne pogodbe, ki jim je dan na vpogled v skladu s točko 5.2. te objave. Izjava jim bo predložena v podpis s strani voditelja dražbe pred začetkom dražbe, na vpogled pa jim bo dana istočasno in na enak način kot osnutek kupoprodajne pogodbe.
4.11. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora skleniti kupoprodajno pogodbo z zastavnim upnikom takoj po koncu dražbe, sicer se šteje, da je dražitelj umaknil ponudbo. Zastavni upnik je v tem primeru upravičen, ni pa dolžan, takoj skleniti pogodbo z drugim po vrstnem redu najboljšim ponudnikom. Če tudi drugi po vrstnem redu najboljši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, je zastavni upnik upravičen, ni pa dolžan, takoj skleniti pogodbo z naslednjimi po vrstnem redu najboljšimi ponudniki, vse dokler pogodba ni sklenjena.
4.12. Pristop na dražbo po njenem začetku, tj. po 14.30, ni več mogoč, ne glede na izpolnjevanje pogojev za udeležbo.
V. Prodajna pogodba
5.1. Sklenitev pogodbe o prodaji, katere predmet so vse premičnine, ki so predmet prodaje, se bo opravila takoj po končani dražbi na kraju samem. Zastavni upnik bo dražitelju, ki je na dražbi uspel, po koncu dražbe v prostorih, kjer se je opravila dražba, takoj izročil v podpis kupoprodajno pogodbo v dveh izvodih.
5.2. Osnutek kupo-prodajne pogodbe bo vsem udeležencem, ki se identificirajo na način, določen v točki 4.9. te objave, na vpogled dne 29. 6. 2015 na kraju dražbe eno uro pred začetkom dražbe, torej od 13.30 naprej.
5.3. Bistvene sestavine prodajne pogodbe so: plačilo celotne kupnine, ki je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj, v fiksnem roku 3 delovnih dni od dneva javne dražbe; izročitev premičnine v posest se opravi naslednji delovni dan po prejemu celotne kupnine; premičnine se kupujejo po načelu videno–kupljeno; kupec krije vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje.
5.4. V primeru, da kupec ne plača pravočasno celotne kupnine in zastavni upnik od nje odstopi, ima zastavni upnik pravico (ne pa dolžnost) skleniti pogodbo z dražiteljem, ki je podal naslednjo po vrstnem redu najugodnejšo ponudbo, brez ponovitve dražbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe:
6.1. Javna dražba bo potekala dne 29. 6. 2015, s pričetkom ob 14.30, na naslovu Savska loka 2, 4000 Kranj.
VII. Pravica do preklica in odstopa:
7.1. Zastavni upnik si pridržuje pravico dražbo kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti, kar lahko stori kadarkoli od datuma te objave dalje vse do trenutka podpisa kupo-prodajne pogodbe. Dražitelji se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do zastavnega upnika, ki bi jim nastali zaradi odstopa oziroma preklica dražbe oziroma zaradi nesklenitve kupo-prodajne pogodbe s strani zastavnega upnika. Zastavni upnik ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji niti z dražiteljem, ki je na dražbi uspel, pri čemer mora svojo odločitev sprejeti in sporočiti dražiteljem takoj po zaključku dražbe.
VIII. Dodatne informacije:
8.1. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo pri zastavnemu upniku po elektronski pošti: gaja.kmet@hidria.com.
IX. Pravo in pristojnost:
9.1. Za objavo dražbe, z njeno izvedbo povezane postopke in za pogodbo o prodaji se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
HIDRIA G d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti