Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1903. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold, stran 4990.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na seji dne 11. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo predmet sofinanciranja, upravičenci, postopki in merila za sofinanciranje prireditev za območje Občine Prebold, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Prebold.
2. člen
Sofinanciranje prireditev se izvede v skladu z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev Občine Prebold za te namene.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Prebold in:
– so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
– bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je sprejet veljavni občinski proračun,
– imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja,
– se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih virov Občine Prebold,
– imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja prireditev,
– imajo prijavitelji zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za izvedbo prireditve,
– ima prireditev prepoznaven značaj in vsebino,
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno ponudbo občine,
– je vsebina prireditve vezana na področja, ki so predmet razpisa,
– so v lokalnem javnem interesu.
UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičeni do sredstev po tem pravilniku so izvajalci oziroma organizatorji naslednjih prireditev:
a) TRADICIONALNE PRIREDITVE (organizirane več kot 5-krat):
– Simpozij o ljudskem petju,
– Rock Žur,
– Festival potic,
– Pohod po grajskih poteh,
– Tekmovanje s tanarbol' tastarimi brizgalnami,
– Pod Reško planino veselo živimo,
– Tekma koscev, grabljic in štangarjev,
– Žur pod Žvajgo,
– Naš kraj lep in urejen,
– Veseli december na tržnici.
b) DRUGE PRIREDITVE, ki imajo javni značaj in so občinskega pomena. Sem ne sodijo npr. društvene prireditve, kot so maškarada, dan žena in njim podobne prireditve ...
POSTOPEK
5. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje prireditev. Za pripravo predloga razpisa, meril in predlogov programov je pristojen Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in oglasni deski občine.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– prireditev, ki je predmet sofinanciranja,
– višino razpoložljivih sredstev,
– merila za izbor programov za dodelitev sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave prijave na razpis,
– razpisno dokumentacijo z obrazci,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija imenovana izmed članov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ali občinske uprave. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Komisija na podlagi meril ovrednoti vloge in pripravi predloge upravičencev za dodelitev sredstev. Na podlagi predloga komisije Odbor za negospodarstvo posreduje občinskemu svetu v obravnavo in potrditev predlog upravičencev. Na osnovi potrjenega predloga občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
8. člen
Z upravičenci oziroma izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju prireditve.
Upravičencem bodo sredstva nakazana na podlagi odobrenega zahtevka z dokazili. Dokazila so računi za upravičene stroške. Upravičeni stroški so:
– stroški prijave prireditve (upravne takse, zapore cest in podobno),
– materialni in potni stroški nastopajočih,
– ozvočenje, najem odra, opreme, razsvetljave,
– redarska služba,
– najem sanitarij,
– najemnina prireditvenega prostora,
– medijsko obveščanje javnosti (letaki, plakati, obvestila, stroški distribucije in podobno),
– ostali stroški: SAZAS, IPF ipd.
MERILA
9. člen
Komisija bo pri vrednotenju vlog prijaviteljev za sofinanciranje prireditev upoštevala naslednja merila:
a) kakovost in prepoznavnost prireditve ter pomembnost dogodka 
0–30 točk
1. Kratek opis programa
0–10 točk;
2. Pomembnost:
(občinsko – 5 točk, regijsko – 10 točk, mednarodno – 20 točk)
b) dosedanje delo in reference prijavitelja (št. primerljivih prireditev): 
0–100 točk
(5 ali več prireditev–100 točk, do 5 prireditev–50 točk, vsaj 1 prireditev–10 točk)
c) ekonomičnost 
0–15 točk
(1. realna finančna konstrukcija in ocena stroškov za izvedbo programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo:
ni jasna – 0 točk, jasna – 5 točk;
2. % lastnega financiranja:
do 30 % – 1 točka, nad 30 % do 70 % – 5 točk, nad 70 % – 10 točk).
V primeru, da se za isto prireditev prijavi več organizatorjev, se sofinancira organizator, ki prejme več točk.
Pogoj za sofinanciranje je doseženih minimalno 15 točk.
NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po končani prireditvi oziroma po prejemu sklepa o izboru prejemnikov sredstev podati podrobno vsebinsko in zaključno poročilo o izvedbi prireditve in predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega poziva. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Odobrena sredstva se nakažejo upravičencu po predložitvi vsebinskega in finančnega poročila z zahtevanimi dokazili.
V primeru, da upravičenec ne more dokazati namenske porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima občinska uprava pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane namenske porabe.
Občina Prebold lahko od uporabnikov proračunskih sredstev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
V primeru ugotovitve, da upravičenec dobljena sredstva delno ali v celoti ne porabi namensko, ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev, lahko občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Upravičenec je dolžan od dne prejema sklepa o izboru prejemnikov sredstev pri objavah v vseh oblikah javnega nastopanja v zvezi s prireditvijo, obravnavano v pogodbi, navesti, da je njeno izvedbo sofinancirala Občina Prebold.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015-1
Prebold, dne 11. junija 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti