Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1898. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno, stran 4985.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07) in 18. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. seji dne 17. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega z 2. in 3. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
3. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo sledeč pomen:
– Stanovanjsko območje je območje stanovanj, ki so namenjena bivanju,
– Območje centralnih dejavnosti je območje, ki je namenjeno oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,
– Druga območja so območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim dejavnostim.
(2) Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, smejo obratovati v rednem obratovalnem času le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd). Za obratovanje izven tega časa morajo pridobiti soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
5. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
a) v stanovanjskem območju:
– restavracije, gostilne, kavarne ter izletniške kmetije, od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
– okrepčevalnice, slaščičarne, bari, vinotoči in podobno, od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alineje,
– gostinske terase in letni vrtovi od ponedeljka do četrtka ter nedeljo najdlje do 22. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 23. ure,
b) na območjih centralnih dejavnosti:
– restavracije, gostilne, kavarne ter izletniške kmetije, od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– okrepčevalnice, slaščičarne, bari, vinotoči in podobno, od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alineje,
– gostinske terase in letni vrtovi od ponedeljka do četrtka ter nedeljo najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
c) na drugih območjih brez omejitev.
6. člen
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji, na podlagi vloge, odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa ob raznih dnevnih priložnostih in prireditvah.
(2) Soglasje za dodatno podaljšanje obratovalnega časa izda občinska uprava, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja ipd.) ali izven gostinskega obrata, če gre za ponudbo v sklopu prireditev širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve, proslave društev ipd.).
(3) Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve, ne glede na območje, najdlje do 4. ure naslednjega dne.
7. člen
(1) Gostincu oziroma kmetu se lahko odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa iz 6. člena tega pravilnika, največ petkrat letno. Za dodatno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo, ki jo vloži na občino. Obrazec za vlogo za enodnevno dodatno podaljšanje pripravi občinska uprava.
(2) Gostinec oziroma kmet mora za izdajo odločbe o dodatnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj 15 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za dodatno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
8. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo eno uro dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
9. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta, razen v primerih iz 6. člena tega pravilnika, ko soglasje izda za enkratno prireditev.
III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče, zavrne oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru, da je v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa:
– policija ali drug pristojen organ dvakrat ugotovil kršitev javnega reda in miru ali
– je bila dvakrat ugotovljena prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa ali
– v primeru pisne pritožbe sosedov ali
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti.
(2) Pritožba iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj petih lastnikov oziroma najemnikov sosednjih objektov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj tretjine lastnikov oziroma najemnikov stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z večstanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalni čas se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani pristojne upravne enote.
(3) Pristojni organ v primerih iz prvega odstavka tega člena z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času ter določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Odločba se pošlje tudi pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) V primeru, da je bilo stranki soglasje preklicano iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, se v obdobju enega leta od dneva izdaje odločbe o preklicu soglasja, vloga te stranke za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.
(5) Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v njegovem lokalu, se taka prijava ne šteje kot kršitev iz tega člena.
IV. NADZOR
11. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ in pristojni občinski prekrškovni organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 1. 1. 2016.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Mokronog, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti