Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1877. Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR), stran 4943.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR)
Razglašam Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-8
Ljubljana, dne 26. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PODALJŠANJU PREHODNEGA OBDOBJA NA PODROČJU PROSTEGA GIBANJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE HRVAŠKE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV (ZPPOPGHR)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa podaljšanje prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljank oziroma državljanov Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: državljani Republike Hrvaške) in njihovih družinskih članov v skladu z 2. členom Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.  7/13) ter pogoje za njihovo zaposlovanje in delo v Republiki Sloveniji.
(2) Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za državljane Republike Hrvaške, se uporabljajo tudi za njihove družinske člane, ne glede na njihovo državljanstvo.
2. člen
(zaposlovanje in delo)
(1) Državljani Republike Hrvaške se lahko v prvih dveh letih zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji zaposlijo na podlagi veljavnega dovoljenja za zaposlitev.
(2) Na podlagi dovoljenja za zaposlitev je državljan Republike Hrvaške lahko zaposlen le pri tistem delodajalcu, ki je zanj pridobil dovoljenje za zaposlitev in opravlja le tisto delo, za katero mu je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko v prvih dveh letih zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji brez dovoljenja za zaposlitev zaposlujejo državljani Republike Hrvaške, ki:
– sodijo med kategorije tujcev, ki so izvzeti iz uporabe zakona, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji;
– so slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti;
– imajo dovoljenje za stalno prebivanje;
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi združitve družine z državljanom Švicarske konfederacije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora, razen Republike Hrvaške;
– so v obdobju zadnjih dveh let v Republiki Sloveniji pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo ali zaključili program raziskovalnega dela;
– so po zakonu ali aktu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika določeni za zastopanje pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in vpisani v ustrezen register.
(4) Po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji imajo državljani Republike Hrvaške pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela in se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.
(5) Državljani Republike Hrvaške lahko v Republiki Sloveniji opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
(6) Tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi združitve družine z državljanom Republike Hrvaške in niso državljani Švicarske konfederacije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora se v Republiki Sloveniji lahko zaposlijo in delajo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Hrvaške.
3. člen
(pristojni organ)
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pristojen za izvajanje postopkov v zvezi z izdajo, podaljšanjem in razveljavitvijo dovoljenj za zaposlitev, obvestil iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona ter potrdil o pravočasno vloženih vlogah za podaljšanje dovoljenj za zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O pritožbah zoper odločbe in sklepe, ki jih na prvi stopnji izda zavod, odloča ministrstvo, pristojno za delo.
4. člen
(izdaja in podaljšanje dovoljenja za zaposlitev)
(1) Dovoljenje za zaposlitev se izda ali podaljša na vlogo delodajalca za čas, opredeljen v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta. V primeru zaposlovanja za namen opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu ali gozdarstvu pa se dovoljenje za zaposlitev izda na vlogo delodajalca za čas opredeljen v vlogi, ki pa ne sme biti daljši od šestih mesecev v koledarskem letu.
(2) Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da:
1. v evidenci brezposelnih oseb zavoda ni ustreznih brezposelnih oseb;
2. je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal državljan Republike Hrvaške, ali da je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
3. državljan Republike Hrvaške izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec in
4. je vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložena pogodba o zaposlitvi za predmetno obdobje, ki jo je podpisal delodajalec.
(3) Delodajalec lahko pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev na podlagi sporočila o prostem delovnem mestu pridobi obvestilo zavoda o tem ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe. V primeru, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb, se obvestilo zavoda šteje kot dokazilo o izpolnjenem pogoju iz prve točke prvega odstavka tega člena, če je bila vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev vložena v tridesetih dneh od izdaje obvestila.
(4) Dovoljenje za zaposlitev se lahko za namen nadaljnje zaposlitve istega državljana Republike Hrvaške na istem delovnem mestu pri istem delodajalcu podaljša pod pogojem, da je vlogi priložena pogodba o zaposlitvi za predmetno obdobje, ki jo je podpisal delodajalec in je državljan Republike Hrvaške neprekinjeno prijavljen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) od dneva nastopa dela.
(5) Dovoljenje za zaposlitev za namen opravljanja sezonskega dela se lahko za nadaljnje opravljanje istega sezonskega dela istega tujca pri istem delodajalcu podaljša za čas do enega meseca na podlagi mnenja zbornice, pristojne za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih pogojev (npr. podaljšanje vegetacije) ter pod pogojem, da je državljan Republike Hrvaške neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela in je vlogi priložena pogodba o zaposlitvi za predmetno obdobje, ki jo je podpisal delodajalec.
(6) Vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev lahko delodajalec vloži najprej 60 dni pred iztekom veljavnosti in najpozneje pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev. V primeru pravočasno vložene vloge za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev, zavod o tem izda potrdilo, na podlagi katerega je lahko državljan Republike Hrvaške zaposlen tudi v času odločanja o podaljšanju dovoljenja za zaposlitev, v kolikor v času veljavnosti dovoljenja za zaposlitev odločitev o podaljšanju ni sprejeta.
5. člen
(nastop dela in prijava v obvezna socialna zavarovanja)
(1) Prijava v obvezna socialna zavarovanja državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj.
(2) Državljan Republike Hrvaške mora nastopiti delo najpozneje deseti dan od vročitve dovoljenja za zaposlitev delodajalcu.
6. člen
(prenehanje veljavnosti in razveljavitev dovoljenja za zaposlitev)
(1) Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano;
2. s pridobitvijo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela;
3. v primeru smrti državljana Republike Hrvaške, za katerega je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev;
4. če je razveljavljeno.
(2) Dovoljenje za zaposlitev se razveljavi:
1. če državljan Republike Hrvaške ne nastopi dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja v rokih iz prejšnjega člena;
2. če je bila državljanu Republike Hrvaške ali njegovemu delodajalcu izrečena pravnomočna globa po 10. členu tega zakona;
3. če je v zvezi z delom državljana Republike Hrvaške, za katerega je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev, delodajalcu pravnomočno izrečena globa po prvi ali drugi alineji prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14).
(3) Če državljan Republike Hrvaške iz drugega odstavka prejšnjega člena zaradi objektivnih razlogov (na primer zaradi lastne bolezni, smrti ožjega družinskega člana, in podobno), zaradi katerih ni prišel v Republiko Slovenijo, v petnajstih dneh od vročitve dovoljenja za zaposlitev, ne nastopi dela, je treba v tem roku zavod o tem pisno obvestiti in priložiti dokazila o razlogih za zamudo in njihovem trajanju. Zavod na podlagi obrazložitve in dokazil ne razveljavi dovoljenja za zaposlitev, dokler trajajo navedeni objektivni razlogi.
(4) Zavod dovoljenja za zaposlitev razveljavi v treh delovnih dneh od seznanitve z razlogi iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
7. člen
(nadzorni organ)
Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: IRSD).
8. člen
(takse)
(1) Za vloge in dejanja opravljena po tem zakonu se plačuje taksa po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Takso je dolžan plačati vlagatelj.
9. člen
(evidence)
(1) Za namen odločanja o izdaji, podaljšanju ali razveljavitvi dovoljenj za zaposlitev, spremljanja stanja na trgu dela, za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ter za potrebe izvajanja nadzora, zavod upravlja evidenco o državljanih Republike Hrvaške, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenj za zaposlitev ter o delodajalcih, pri katerih so državljani Republike Hrvaške zaposleni na podlagi dovoljenja za zaposlitev.
(2) Evidenca o državljanih Republike Hrvaške vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime in priimek ob rojstvu;
2. spol;
3. dan, mesec in leto rojstva;
4. EMŠO, če je državljanu Republike Hrvaške določena;
5. kraj in država rojstva;
6. državljanstvo;
7. zadnje stalno ali začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
8. sedanje stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka);
9. vrsta in številka potne listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost;
10. vrsto in področje izobraževanja;
11. poklic po standardni klasifikaciji poklicev;
12. posebna znanja in
13. delovne izkušnje.
(3) Evidenca o delodajalcih vsebuje naslednje podatke:
1. firma ali ime;
2. sedež ali naslov delodajalca;
3. matična številka;
4. davčna številka;
5. dovoljenje za zaposlitev, datum izdaje in njegova veljavnost.
(4) Zavod podatke, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom, brezplačno pridobiva iz evidenc naslednjih upravljavcev, in sicer:
1. Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve o registraciji ali vpisu ali izbrisu delodajalcev ter o njihovi glavni in stranskih dejavnostih;
2. ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, o nosilcih kmetijskih gospodarstev in članih kmetije, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev;
3. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o državljanih Republike Hrvaške, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova zaposlitve na podlagi dovoljenja za zaposlitev;
4. IRSD o pravnomočnih sklepih ali odločbah o prekrških, izdanih delodajalcem, njihovim odgovornim osebam ali državljanom Republike Hrvaške, ki, v skladu z določbami tega zakona, vplivajo na odločitve zavoda v postopkih, ki jih vodi po tem zakonu;
5. Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava) o pravnomočnih sklepih ali odločbah o prekrških, izdanih delodajalcem, njihovim odgovornim osebam ali državljanom Republike Hrvaške, ki, v skladu z določbami tega zakona, vplivajo na odločitve zavoda v postopkih, ki jih vodi po tem zakonu.
(5) Zavod lahko podatke iz 4. točke prejšnjega odstavka pridobi iz evidenc IRSD z neposrednim vpogledom, podatke iz 5. točke prejšnjega odstavka pa iz evidenc finančne uprave na podlagi vsakokratnega zahtevka.
(6) Podatki iz evidenc iz tega člena se hranijo do poteka veljavnosti dovoljenja za zaposlitev in se nato arhivirajo.
10. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki državljanu Republike Hrvaške omogoči opravljanje dela, za katerega ni bilo izdano dovoljenje za zaposlitev (prvi oziroma drugi odstavek 2. člena).
(2) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje državljan Republike Hrvaške, ki opravlja delo, za katerega ni bilo izdano dovoljenje za zaposlitev (prvi oziroma drugi odstavek 2. člena).
(4) Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati 1. julija 2015 in preneha veljati 30. junija 2018.
Št. 101-08/15-10/16
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 526-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti