Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Ob-2509/15, Stran 1255
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 13/2011), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 104,07 EUR oziroma 6,30 EUR/m2;
b) Prešernova cesta 2, v izmeri 122,40 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 728,70 EUR oziroma 5,95 EUR/m2;
c) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR oziroma 9,60 EUR/m2;
d) Pittonijeva ulica 4, v izmeri 21,40 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 173,13 EUR oziroma 8,09 EUR/m2;
e) Koprska ulica 2, v izmeri 39,63 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 253,00 EUR oziroma 6,38 EUR/m2;
f) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 33,02 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 178,00 EUR oziroma 5,39 EUR/m2;
g) Gregorčičeva ulica 34, v izmeri 28,03 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 150,80 EUR oziroma 5,38 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;
h) Koprska ulica 34, v izmeri 18,44 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR oziroma 6,71 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;
i) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, z namembnostjo frizerski salon oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 220,27 EUR oziroma 7,31 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;
j) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,67 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR oziroma 4,05 EUR/m2;
k) Koprska ulica 20, v izmeri 67,54 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 405,00 EUR oziroma 6,00 EUR/m2.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in to izkazati.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2014,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2014.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila
Možne točke
1
Kvaliteta in zanimivost programa
do 20
2
Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
3
do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno poslovanje
0
4
od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in pozitivno poslovanje
10
5
od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno poslovanje
20
6
3 leta in več – izkušenj in pozitivno poslovanje
30
Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 7. 2015 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor pod oznako a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) (ustrezno obkroži),« z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-10/2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 22. 7. 2015 od 15.30 dalje v sejni sobi v II. nadstropju, na naslovu Postojnska ulica 3, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-352 (Željko Kerezovič).
Občina Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti