Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 014-3/2015-106 Ob-2499/15, Stran 1231
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF in 14/13) in 7. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/09 in 23/10), Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrije v Občini Šentilj za območje Občine Šentilj
1. Naročnik – koncedent: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrija za področje predšolskih in šolskih otrok, 0–19 let (doktor medicine specialist pediater), za območje Občine Šentilj, v obsegu 1,00 programa.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v ordinacijskih prostorih, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Pod hribom 14, 2212 Šentilj v Slov goricah.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 20 let. Koncesijska dejavnost se prične opravljati najkasneje s 1. 2. 2016 po predhodno izdani odločbi o podelitvi koncesije s strani občinske uprave Občine Šentilj.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje, (ki jih določa 35. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oziroma so usposobljeni za samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi kopijami dokazil o izobrazbi;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji oziroma da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica, kar morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;
– da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov za opravljanje dejavnosti.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji pogoj:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 20,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk 20,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 20.
8. Prednostne kategorije: če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima izkušnje z opravljanjem zdravstvene dejavnosti na območju Občine Šentilj.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v sprejemni pisarni (drugo nadstropje) Občine Šentilj ali na spletni strani Občine Šentilj, www.sentilj.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pri Jasni Pleteršek, tel. 02/650-62-13 ali e-naslov: jasna.pletersek@sentilj.si.
10. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za pediatrijo«, naslov naročnika in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.
11. Rok za prijavo na razpis: vloga mora biti naslovljena na: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 13. 7. 2015 do 10. ure. Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v sprejemni pisarni Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah (drugo nadstropje). Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.
12. Odpiranje kandidatur in izid razpisa: odpiranje kandidatur ne bo javno. O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur.
Občina Šentilj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti