Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul, stran 4965.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 4. redni seji dne 16. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve besedilnega in grafičnega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul (Uradni list RS, št. 106/13), (v nadaljevanju: OPN Horjul) za potrebe uskladitve podrobne namenske rabe s koncesijskim aktom o izkoriščanju mineralnih surovin kamnoloma Grdadolnik na zemljišču parc. št. 1413/1 k.o. 1991 Vrzdenec.
(2) Spremeni in dopolni se besedilo OPN Horjul, priloga 1 in grafični del, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o OPN Horjul se nanašajo na naslednje karte izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta:
– v sklopu »3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« se spremembe izvedejo na kartah št.: 3.01 (list D2455), 3.05 (list D2305) in 3.06 (list D2306);
– v sklopu »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture« se spremembe izvedejo na kartah št.: 4.01 (list D2455), 4.05 (list D2305) in 4.06 (list D2306);
– v sklopu »5. Prikaz območij enot urejanja prostora in občinskih podrobnih prostorskih načrtov« se spremembe izvedejo na kartah št.: 5.01 (list D2455), 5.05 (list D2305) in 5.06 (list D2306).
3. člen
V 17. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo:
»Preko Občine Horjul potekata tudi distribucijska daljnovoda DV 110kV Kleče – Logatec 1 in DV 110 kV Kleče – Logatec 2, ki sta v lasti in upravljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d. Širina energetskega koridorja znaša 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).«
4. člen
Osmi odstavek 49. člena se na novo glasi:
»(8) Na obrtnih, proizvodnih in skladiščnih območjih (oznaka podrobne namenske rabe IG) morajo biti nove stavbe od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 3 m, če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima parcelama, sicer je odmik od sosednje parcele 5 m.«
5. člen
Deseti odstavek 56. člena se črta.
6. člen
V preglednici 6: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja 66. člena se pri oddelku ''Elektroenergetski vodi'', za zadnjo vrstico doda novi vrstici, ki se glasita:
»
do vključno 1 kV – nadzemni potek
1,5 m
do vključno 1 kV – podzemni potek
1 m
«.
7. člen
V prvem odstavku 90. člena se črtata druga in tretja alineja, na njuno mesto se doda nova alineja, ki se glasi:
»– opredeliti površine za neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila (za določene objekte je treba opredeliti tudi postavitvene površine za intervencijska vozila);«.
8. člen
V celoti se spremeni 112. člen, tako da se na novo glasi:
»112. člen
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Osnovna dejavnost
Območja so namenjena kmetijski dejavnosti.
1.2 Dopustni objekti in posegi na kmetijska zemljišča
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč
– gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste
– premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža
– Začasni objekti:
– kiosk oziroma tipski zabojnik;
– pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov;
– odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata;
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru;
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov;
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni;
– začasna tribuna za gledalce na prostem;
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami
– objekt za rejo živali, ki se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani. Po odstranitvi objekta je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
2 Nezahtevni in enostavni objekti
2.1 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Vrsta objekta
K1 – območje najboljših kmetijskih zemljišč, K2 – območje drugih kmetijskih zemljišč
1. 
Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)
Ni dopustno.
2.
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Ni dopustno.
3.
Pomožni objekt v javni rabi
– Stavbe: Dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste.
– Gradbenoinženirski objekti:
Ni dopustno.
– Pomožni cestni objekti: Dopustno le ob rekonstrukciji lokalnih cest.
4.
Ograja
Ni dopustno.
5.
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine). Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Dopustno le v okviru agromelioracije.
6. 
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE)
Dopustno.
7.
Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
Dopustno.
8.
Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)
Dopustno.
9.
Vodnjak, vodomet
Dopustno.
10.
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
Dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest.
11.
Samostojno parkirišče
Ni dopustno.
12.
Kolesarska pot, peš pot, gozdna pot in podobne
Ni dopustno.
13.
Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)
Ni dopustno.
14.
Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)
Ni dopustno.
15.
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
Dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik.
16.
Objekt za oglaševanje
Ni dopustno.
17.
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
Ni dopustno.
18.
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)
Stavbe: Dopustne vse, razen kleti in vinske kleti. Stolpni silos: Dopustno. Gradbenoinženirski objekti: Dopustni vsi, razen grajena gozdna prometnica.Dvojni kozolec: Dopustno.Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: Dopustno.
19.
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)
Ni dopustno.
20.
Pomožni komunalni objekt
Dopustno.
21.
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču
Ni dopustno.
22.
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
Dopustni so le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
3 Druga merila in pogoji
Gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati;
– globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji podzemnih objektov je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob nadzemnih objektih pa urediti zemljišče ob njih;
– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da investitor izpad dohodka nadomesti z odškodnino, in da zemljišče ponovno povrne v kmetijsko rabo;
– vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora;
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
«
9. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Vr_77 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Vr_77
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
LN
Način urejanja
OPPN_Vrzdenec-5
Višina
Prostorsko izvedbeni pogoji
Območje pridobivalnega prostora se določi skladno s koncesijskim aktom za pridobivanje mineralnih surovin.
Rudarska dela se izvajajo na podlagi rudarskega načrta: »Sanacija kamnoloma Grdadolnik z zaključno eksploatacijo« (2001) in idejnega rudarskega načrta:
»Izkoriščanje zalog tehničnega kamna v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Grdadolnik« (2014), ki se nahajata v obvezni prilogi občinskega prostorskega načrta.
Dostop do sosednjih gozdov po gozdnih vlakah, gozdnih cestah in protipožarnih presekah se po izvedenem posegu ne sme poslabšati, v nasprotnem primeru je potrebno urediti nadomestne gozdne prometnice. Gozdna cesta Mala voda (šifra 046324), ki služi tudi dostopu do kamnoloma, se mora ohraniti ali nadomestiti z novo.
Na območju enote urejanja se nahaja vodotok brez imena (desni hudourniški pritok potoka Mala voda). Kamnolom ne sme posegati na vodna in priobalna zemljišča, kar mora biti iz rudarskega načrta jasno razvidno. Odvajanje meteornih voda je potrebno urediti že v času izkoriščanja kamnoloma, pri čemer je treba opredeliti vpliv odvodnega kanala na vodotok, v katerega se bo izlival.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0392-0006/2013-6
Horjul, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti