Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1914. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (za območji ŠEN-16 IG in VRH-01 IG), stran 5036.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je župan Občine Šentrupert sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (za območji ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)
1. člen
(predmet sklepa)
Na podlagi pobude investitorja TIMS Robert Lovše s.p. in drugih investitorjev na območjih urejanja ter Občine Šentrupert se za območji urejanja zemljišč začne postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območji urejanja ŠEN-16 IG in VRH-01 IG (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
S tem sklepom župan Občine Šentrupert določa način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert, katerega bo izdelovalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., Letališka 16, Ljubljana.
Spremembe in dopolnitve ZN ter strokovne podlage morajo biti izdelane v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter v obliki in vsebini v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13) ter drugih veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Situacija, predvsem ekonomska in sama tehnologija obratovanja, se je po sprejetju Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (Uradni list RS, št. 50/93 z dne 27. 8. 1993) spremenila. Spremembe in dopolnitve ZN bodo omogočile racionalnejšo in ekonomičnejšo izrabo prostora ter boljšo podporo obratovanju načrtovanih investicij investitorjev.
V postopku sprememb in dopolnitev bodo upoštevane zahteve trenutno veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora, zahteve poplavne študije, prometne ureditve, ureditve odvodnjavanja in umestitev zasnove cestnega omrežja, kot jo načrtuje Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13).
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)
V spremembah in dopolnitvah ZN je predvidena sprememba parcelacije in izvedba nove komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora in povzela dejansko stanje na terenu. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja. Kolikor teh ni, jih bodo spremembe in dopolnitve ZN predvidele.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šentrupert, šest izvodov akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvidene spremembe in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave za predmetno območje.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve, ki jih pripravi načrtovalec, so:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve (v treh variantah) izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravicah;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile tekom postopka. Izbrani prostorski načrtovalec bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi pristojni nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN
junij 2015
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN
junij 2015
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora v roku 30 dni
julij 2015
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN v skladu z zahtevami iz smernic
avgust 2015
I. obravnava na seji Občinskega sveta Občine Šentrupert
september 2015
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN in javna obravnava
september, oktober 2015
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
oktober 2015 
Priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
oktober 2015
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
november 2015
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN za II. obravnavo za Občinskem svetu Občine Šentrupert
december 2015
Priprava končnega predloga po sprejemu sprememb in dopolnitev ZN na Občinskem svetu Občine Šentrupert in objava Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN v Uradnem listu RS
december 2015
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev ZN so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovite presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (narava);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za priključek na državno cesto);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Elektro Celje d.d., DE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert (za področje lokalnih cest);
– Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda);
– Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za okolje, za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predložene spremembe in dopolnitve ZN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic (izjema je ARSO), se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo. Izjema je ARSO, ki ima rok določen v Zakonu o vodah.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in strokovnih podlag zagotovi investitor TIM-S Robert Lovše s.p. in drugi soinvestitorji na območju.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http//www.sentrupert.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Šentrupert pošlje ta sklep tudi Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 3500-0008/2015-1
Šentrupert, dne 15. junija 2015
Župan
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti