Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1918. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., stran 5039.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) so občinski sveti Občine Braslovče na 5. redni seji dne 8. 4. 2015, Občine Polzela na 5. redni seji dne 14. 4. 2015, Občine Prebold na 6. redni seji dne 9. 4. 2015, Občine Tabor na 6. redni seji dne 13. 4. 2015, Občine Vransko na 5. redni seji dne 5. 5. 2015 in Občine Žalec na 6. redni seji dne 16. 4. 2015 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
1. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem komunalnem podjetju Žalec d.o.o. in usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe se ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (v nadaljevanju Svet ustanoviteljev).
(3) Sedež sveta ustanoviteljev je Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec.
(4) Žig Sveta ustanoviteljev predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljev.
2. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani oziroma županje (v nadaljevanju člani) občin ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
(2) Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljev, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
(3) Svet ustanoviteljev dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljev ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljev.
3. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
(1) Vsak župan ima v svetu ustanoviteljev pri sprejemanju odločitev en glas na dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka.
(2) Ustanoviteljice imajo naslednje osnovne vložke in naslednje poslovne deleže:
Osnovni vložek
Poslovni delež
Občina Braslovče
23.820,55 EUR
13 %
Občina Polzela
23.820,55 EUR
13 %
Občina Prebold
21.988,20 EUR
12 %
Občina Tabor
9.161,75 EUR
5 %
Občina Vransko
14.658,80 EUR
8 %
Občina Žalec
89.785,15 EUR
49 %
4. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam direktorja podjetja o poslovni politiki, dolgoročnih programih dela in srednjeročnih in letnih poslovnih načrtih podjetja,
– obravnava cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih daje v potrditev občinskim svetom ustanoviteljic,
– sprejema letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema poslovno poročilo in letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– daje predhodno soglasje k statutu podjetja in k statusnim spremembam podjetja,
– lahko zahteva sklic Skupščine in Nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja in vršilca direktorja po postopku, določenim v statutu,
– podpisuje pogodbo z direktorjem po postopku, določenim v statutu,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja, kolikor ni to določeno v predpisih države,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
5. člen
(način sprejemanja odločitev)
(1) Svet ustanoviteljev veljavno odloča, če so na seji prisotni člani sveta ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj večino vseh glasov. Na Svetu ustanoviteljev lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
(2) Svet ustanoviteljev odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače določeno.
(3) S tričetrtinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev odloča o sprejemu poslovnega poročila, delitvi dobička in pokrivanju izgube.
(4) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev odloča o sprejemanju poslovnega načrta podjetja in letnih računovodskih izkazov poslovanja. Z dvotretjinsko večino vseh glasov Svet ustanoviteljev daje tudi predhodno soglasje k statutu podjetja in statusnim spremembam podjetja.
6. člen
(usklajevanje odločitev)
(1) Svet ustanoviteljev usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejmejo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
(2) Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. člen
(strokovne in administrativne naloge ter sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev se zagotavljajo v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži iz tretjega člena tega odloka.
(3) Vsaka ustanoviteljica krije stroške za delo njenega člana v Svetu ustanoviteljev.
8. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet ustanoviteljev o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja, Skupščino in Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o..
9. člen
(končna določba)
(1) Po sprejemu tega odloka na sejah vseh občinskih svetov občin ustanoviteljic, ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v roku 10 delovnih dni objavi Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o..
(2) Ta odlok se lahko spremeni po enakem postopku, kot je bil sprejet.
(3) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
 
Župan 
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
 
Župan 
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
 
Župan 
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.
 
Župan 
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
 
Župan 
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti