Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 5115.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14) se v 9., 11., 13., 15., 19., 40., 41., 43., 44., 48., 49., 51., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 62., 64. in 66. členu kratica »MKO« povsod nadomesti s kratico »MKGP«.
2. člen
V 2. členu se 26. točka spremeni tako, da se glasi:
»26. segment flote so ribiška plovila, ki izvajajo morski gospodarski ribolov s posameznimi kategorijami ribolovnega orodja in so opredeljena glede na ribolovno orodje, s katerim izvedejo glavnino iztovora;«.
V 27. točki se kratica »MKO« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)«.
V 30. točki se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 31. in 32. točka, ki se glasita:
»31. član posadke je tisti, ki je v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega plovila, ki je navedeno v vlogi na razpis, vpisan kot uporabnik plovila in hkrati ni lastnik tega ribiškega plovila;
32. premija je individualna premije za ribiče iz petega odstavka 27. člena Uredbe 1198/2006/ES, nadomestilo za pomoč ribičem zaradi neizvajanja gospodarskega ribolova v območju zgodovinskih pravic slovenskih ribičev iz 6.2.3.5 poglavja OP 2007–2013 in nadomestilo za upravičenca iz 6.2.3.5 poglavja OP 2007–2013.«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO)« nadomesti s kratico »MKGP«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se za številko »25.« črta beseda »in« ter doda vejica, za številko »26.« pa se doda besedilo »in 27.«.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »II.a« beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »III.« pa se doda besedilo »in III.a«.
6. člen
Naslov III.a poglavja se spremeni tako, da se glasi »III.a UKREP INDIVIDUALNE PREMIJE ZA RIBIČE«.
7. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so premije za ribiče, ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10; v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe 1380/2013/EU.
(2) Premije se lahko uveljavljajo za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. avgusta 2015. Če se arbitražna odločba, ki jo izda arbitražno sodišče, ustanovljeno v skladu z arbitražnim sporazumom, začne v celoti izvajati pred 31. avgustom 2015, se sme premija uveljavljati le za obdobje pred začetkom celotnega izvajanja arbitražne odločbe.«.
8. člen
Prvi odstavek 11.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podporo iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe, ki so lastniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov in hkrati uporabniki ribiških plovil, ki so navedena v vlogi na razpis, ter člani posadke (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
9. člen
11.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.c člen
(pogoji za pridobitev premije)
(1) Vlagatelj mora za pridobitev premije izpolnjevati naslednje pogoje:
– dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, ki je navedeno v vlogi na razpis, ki je registrirano oziroma je bilo v obdobju, na katero se vloga nanaša, registrirano za gospodarski ribolov, v dovoljenju za gospodarski ribolov tega ribiškega plovila, pa je naveden kot uporabnik plovila;
– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša;
– za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je v vsakem letu oddanih vsaj 40 ladijskih dnevnikov in
– ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu, v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje.
(2) Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Če je vlagatelj ribič – fizična oseba, ne sme biti v postopku osebnega stečaja.«.
10. člen
11.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.č člen
(izračun premije)
(1) Premija se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena, za vsak dan neizvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/EU, v skladu z določbami tega člena.
(2) Vlagatelj lahko odda dve vlogi, prvo za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 in drugo za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015. Vloge vlagatelj vlaga v obdobjih določenih z javnim razpisom.
(3) Višina premije se izračuna po prispetju vseh popolnih vlog, za posamezno obdobje, ki je določeno v prejšnjem odstavku. Skupna višina premije na upravičenca za obe obdobji iz prejšnjega odstavka ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar pomeni 9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013).
(4) V posameznem obdobju izplačevanja premije vsi upravičenci prejmejo enako dnevno nadomestilo. Višina dnevnega nadomestila je odvisna od višine razpisanih sredstev za posamezno obdobje in števila upravičencev v tem obdobju ter upošteva število ribiških plovil, na katere se glasijo vloge. Pri tem dnevno nadomestilo ne sme presegati najvišjega dnevnega nadomestila za upravičenca, ki se izračuna po formuli:
najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 / 365 dni.
(5) Premija za posameznega upravičenca za posamezno obdobje se izračunana po formuli:
premija za upravičenca = število dni, za katera plovilo izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu X dnevno nadomestilo.
(6) Pri izračunavanju premije se upošteva, da je lahko v ukrep individualnih premij za ribiče dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega največ do pet plovil, ki uporabljajo vlečne mreže.
(7) V obdobju 365 dni, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, je lahko 25 plovil skupaj opravilo največ 9.125 ribolovnih dni na morju, pri čemer so plovila, ki so v tem obdobju lovila z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravila največ 1.825 ribolovnih dni na morju.
(8) V obdobju 243 dni, od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015, lahko 25 plovil skupaj opravi največ 6.075 ribolovnih dni na morju, pri čemer plovila, ki v tem obdobju lovijo z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravijo največ 1.215 ribolovnih dni na morju.
(9) Če odobrene vloge za posamezno obdobje skupaj ne presegajo števila plovil določenega v šestem odstavku tega člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu lahko izračuna premija, določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, ne presega pet plovil, se za posamezno plovilo pri izračunu upošteva največje možno število dni za obdobje, za katero je možno vlagati vloge (365 dni v prvem in 243 v drugem obdobju);
2. če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se za posamezno obdobje, za katero se vlaga vloga, za vsako izmed teh plovil sorazmerno zmanjša največje možno število dni na morju, tako da za prvo obdobje vsota ribolovnih dni za ta plovila ne preseže 1.825 dni, za drugo obdobje pa ne preseže 1.215 dni. Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri izračunu upošteva največje možno število dni na posamezno plovilo (365 dni v prvem in 243 v drugem obdobju).
(10) Če odobrene vloge za posamezno obdobje presegajo število plovil, določenih v šestem odstavku tega člena, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna premija, določi na naslednji način:
1. če je skupno število plovil večje od 25 plovil, število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna premija, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju (9.125 dni v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim številom plovil, za katera so oddane vloge;
2. če je skupno število plovil večje od 25 plovil in skupno število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se lahko upravičencu izračuna premija, določi tako, da se najprej največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v posameznem obdobju (9.125 dni v prvem in 6.075 v drugem obdobju) deli s skupnim številom plovil, za katera so bile oddane vloge. Nato se za plovila, ki uporabljajo vlečno mrežo, ločeno ugotavlja število ribolovnih dni za ta plovila, tako, da se deli število dni znotraj posameznega obdobja, ki maksimalno pripada tem plovilom (1.825 dni v prvem obdobju in 1.215 dni v drugem obdobju), s številom teh plovil. Nato se največje možno število dni določi glede na vrsto plovila na naslednji način:
a) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami upošteva povprečje ribolovnih dni za vsa plovila,
b) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v posameznem obdobju manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, se pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva njihovo povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež, pa se največje možno število dni za posamezno plovilo ugotavlja tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v posameznem obdobju (7.300 dni v prvem in 4.860 v drugem obdobju), deli s skupnim številom teh plovil.
(11) Pri izračunu premije se upoštevajo le tista ribiška plovila za katera so izpolnjeni pogoji določeni v drugi, tretji in četrti alineji prvega odstavka 11.c člena.
(12) Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz 11.b in 11.c člena, ki so v tej uredbi določeni za pridobitev premije za ribiče, vendar je bilo ribolovno dovoljenje, ki se nanaša na plovilo navedeno v vlogi na razpis, v obdobju za katerega vlaga vlogo, veljavno le del tega obdobja, pripada sorazmerni delež premije, pri čemer se upošteva število dni veljavnosti ribolovnega dovoljenja v obdobju za katerega vlaga vlogo.«.
11. člen
V prvem odstavku 11.d člena se beseda »nadomestila« nadomesti z besedilom »ukrepa individualne premije«.
V drugem odstavku se beseda »nadomestila« nadomesti z besedama »individualne premije«.
V tretjem odstavku se besedilo »družbeno-gospodarskega nadomestila za upravljanje flote« nadomesti z besedilom »individualne premije za ribiče«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec iz naslova ukrepa Individualne premije za ribiče lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do 9.403,92 eurov.«.
12. člen
V prvem odstavku 50. člena se kratica »MKO« nadomesti s kratico »MKGP«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« kratica »MKO« pa se nadomesti s kratico »MKGP«.
V tretjem odstavku se kratici »MKO« nadomestita s kraticama »MKGP«.
13. člen
V drugem odstavku 60. člena se kratica »MKO« nadomesti s kratico »MKGP«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu.«. Za besedilom »oddaje vloge« se doda besedilo »(ura, minuta)«.
Četrti odstavek se črta.
14. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(obravnava vlog)
(1) Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih določenih v javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in sredstva se dodelujejo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloge za ukrep iz II.a poglavja te uredbe obravnavajo do porabe sredstev razpisanih z javnim razpisom ali do porabe bruto tonaže (BT), ki je za ta ukrep določena v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, ki je del javnega razpisa.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pri ukrepih, določenih v V. poglavju te uredbe, vloge odpirajo in obravnavajo sproti glede na čas oddaje vloge.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, za ukrep, določen v III.a poglavju te uredbe, ARSKTRP vloge na javni razpis odpira, obravnava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. Vloge za ukrep iz III.a poglavja te uredbe se odobravajo po koncu posameznega obdobja, določenega za oddajo vlog. Sredstva za ukrep iz III.a poglavja te uredbe se dodelijo glede na obseg razpisanih sredstev, število upravičencev in ob upoštevanju števila ribiških plovil, na katere se glasijo vloge ter dnevnega nadomestila za upravičenca, izračunanega na podlagi določb 11.č člena te uredbe.
(5) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
(6) Če je vloga nepopolna, ARSKTRP od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Za popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, se vlagatelje pozove k razjasnitvi. Rok za razjasnitev določi strokovni delavec na ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
(7) Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis in dobi zaporedno številko. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu, razen vlog, prispelih za ukrepa iz III.a in V. poglavja te uredbe. Vloge, ki ne presegajo minimalnega praga, določenega v javnem razpisu, se zavrnejo.
(8) Vloge, ki presegajo v javnem razpisu predpisani minimalni prag in izpolnjujejo vse pogoje, se glede na doseženo število točk odobravajo do porabe sredstev. Če zmanjka sredstev in če dve popolni vlogi dosežeta enako število točk, se odobri vloga, ki je bila oddana prej.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloge, ki prispejo na javni razpis za ukrep iz III.a in V. poglavja te uredbe in so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, odobravajo in izplačujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, določenimi v javnem razpisu.
(10) Če dve ali več popolnih vlog, razen vlog iz III.a poglavja te uredbe, izpolnjujejo vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(11) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(12) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(13) Vloga, razen vloge iz III.a poglavja te uredbe, ki je popolna, izpolnjuje predpisane pogoje in dosega minimalno število točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, v nasprotnem primeru se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, drugače se šteje, da se ne strinja.
(14) Vse vloge na javni razpis, ki so popolne in izpolnjujejo vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se zavrnejo z odločbo.«.
15. člen
V drugem odstavku 65. člena se beseda »Davčne« nadomesti z besedo »Finančne«.
16. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(nadzor nad izvajanjem ukrepov)
(1) MKGP kot organ za upravljanje OP 2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz te uredbe.
(2) ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep.
(3) Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred izplačilom sredstev in kontrol po izplačilu sredstev. Administrativna struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem. Pri izvajanju ukrepa iz II.a poglavja te uredbe Služba za kontrolo ARSKTRP lahko sodeluje z ribiško inšpekcijo.
(4) Če služba za kontrolo ARSKTRP na kraju samem ugotovi nepravilnosti, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
(5) Kontrole zahtevkov na kraju samem pred izplačilom sredstev oziroma ob zaključku projekta se izvajajo v vsaj štirih odstotkih skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za ukrepe 1., 2. in 3. osi, ki se prijavijo Komisiji vsako leto, oziroma najmanj pet odstotkov javnih izdatkov odobrenih vlog v celotnem programskem obdobju. Vzorec vlog za kontrolo na kraju samem določi ARSKTRP.
(6) V primeru ukrepa iz poglavja II.a te uredbe, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom plovila, Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja kontrolo vloge in poteka razreza plovila na kraju samem ob vsakem razrezu plovila. Upravičenec mora zagotoviti, da bo ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol na mestu samem pri izvajalcu razreza.
(7) Ne glede na določbe tretjega in petega odstavka tega člena se pri ukrepih, določenih v III.a in V. poglavju te uredbe, ne izvajajo kontrole na kraju samem.
(8) Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja naknadne kontrole investicijskih dejavnosti v obsegu najmanj enega odstotka izplačanih vlog, ki se prijavijo Komisiji vsako koledarsko leto.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14), se dokončajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2330-0072
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti