Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 3502-196/2015-1(183) Ob-2495/15, Stran 1249
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1 in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. 108 – Nemčavci, in sicer:
– parc. št.
539/45
površine
18.091 m²
po izklicni ceni
307.547,00 EUR
– parc. št.
539/60
površine
7.281 m²
po izklicni ceni
123.777,00 EUR
– parc. št.
539/61
površine
7.280 m²
po izklicni ceni
123.760,00 EUR
Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 22 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti