Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1927. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, stran 5122.

  
Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 17/15) in prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun na podlagi zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
(2) Agencija je posredna uporabnica proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in javne agencije.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime in sedež agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma. V pravnem prometu se lahko uporablja tudi skrajšano ime Slovenska turistična organizacija oziroma STO.
(2) Ime agencije v angleškem jeziku je Slovenian Tourist Board.
(3) Sedež agencije je Dimičeva ulica 13, Ljubljana.
4. člen
(žig agencije)
Agencija pri poslovanju uporablja žig, ki vsebuje njeno ime ali skrajšano ime in njen sedež, državni grb, lahko pa tudi njen znak, ki ga določi direktor.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
5. člen
(naloge agencije)
(1) Agencija opravlja dejavnost načrtovanja in izvajanja politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, ki obsega naslednje naloge:
– načrtovanje, priprava in izvajanje politik ter programov trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije kot turističnega območja in države Slovenije z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja,
– upravljanje trženjske znamke Slovenije kot turistične destinacije,
– vzpostavitev in upravljanje integralnega turističnoinformacijskega sistema Slovenije,
– vzpostavitev in upravljanje mreže turističnih predstavništev v tujini,
– sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti s partnerji na ravni turističnega območja in na ravni turističnih produktov, pomembnih z nacionalnega vidika, ter z drugimi deležniki, ki delujejo na področju trženja turistične ponudbe Slovenije,
– spremljanje, analiziranje in posredovanje tržnih informacij, ki pomenijo podporo za načrtovanje in trženje v turizmu,
– pospeševanje razvoja trajnostnega turizma in turističnih produktov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– sodelovanje v mednarodnih institucijah in razvojnih ter promocijskih projektih na področju turizma.
(2) Agencija kot tržno dejavnost opravlja dejavnost prodaje promocijskega gradiva, trženja komunikacijskih orodij na dogodkih v organizaciji agencije in oglaševalskega prostora v promocijsko-informativnih gradivih, na spletnih straneh, dogodkih in v drugih trženjsko-komunikacijskih orodjih agencije.
(3) Agencija je pri izvajanju nalog samostojna.
6. člen
(dejavnost agencije)
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih agencija opravlja v okviru svoje dejavnosti, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v naslednje kategorije:
– 18.1
Tiskarstvo in z njim povezane storitve,
– 18.2
Drugo tiskanje,
– 46.3
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– 46.4
Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo,
– 46.410
Trgovina na debelo s tekstilom,
– 46.420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
– 46.490
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
– 46.900
Nespecializirana trgovina na debelo,
– 47.2
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.6
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo,
– 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo,
– 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 52.1
Skladiščenje,
– 56.2
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
– 56.3
Strežba pijač,
– 58.110
Izdajanje knjig,
– 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike,
– 59.1
Filmska in video dejavnost,
– 59.2
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 62.0
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
– 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
– 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
– 63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov,
– 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– 63.12
Obratovanje spletnih portalov,
– 70.2
Podjetniško in poslovno svetovanje,
– 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo,
– 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 73.1
Oglaševanje,
– 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij,
– 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora,
– 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.1
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– 74.2
Fotografska dejavnost,
– 77.4
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– 79.1
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
– 79.9
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
– 82.1
Pisarniške dejavnosti,
– 82.200
Dejavnost klicnih centrov,
– 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
– 85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 90.0
Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 94.120
Dejavnost strokovnih združenj.
III. ORGANA AGENCIJE
7. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta:
– svet agencije in
– direktor.
8. člen
(svet agencije)
(1) Svet agencije ima pet članov, ki jih imenuje vlada, in sicer za pet let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov. Svet agencije vodi predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga izvoli svet med svojimi člani.
(2) Člane sveta agencije imenuje vlada, in sicer:
– tri predstavnike na predlog ministra, pristojnega za turizem (od katerih mora biti vsaj eden zaposlen na ministrstvu, pristojnem za turizem),
– dva predstavnika uporabnikov iz turističnega gospodarstva, od katerih enega predlaga Turistično-gostinska zbornica Slovenije, enega pa minister, pristojen za turizem.
(3) Postopek zbiranja predloga za člana sveta, ki ga imenuje minister v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka, se začne na podlagi javnega poziva.
(4) Svet agencije sprejme poslovnik o svojem delu.
9. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije.
10. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Poleg pristojnosti, določenih v zakonu, ki ureja javne agencije, ima svet agencije še naslednje pristojnosti:
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z ustanoviteljico,
– ustanoviteljici predlaga spremembe in razširitev dejavnosti agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije,
– daje soglasje za načrtovanje obveznosti v okviru potrjenega finančnega načrta v predvideni vrednosti nad 150.000 eurov (z DDV),
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije.
11. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid neodločen, odloči glas predsednika.
12. člen
(razrešitev članov sveta agencije)
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada, če:
– sam to zahteva,
– ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– mu preneha delovno razmerje v organu ali instituciji, katere predstavnik je,
– to predlaga institucija, ki ga je predlagala,
– ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu in splošnih aktih agencije ali jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
13. člen
(direktor)
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije, pri čemer pogodbo o zaposlitvi z direktorjem agencije na podlagi pooblastila vlade sklene minister, pristojen za turizem.
14. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, od tega najmanj pet let vodstvenih ali vodilnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2 in znanje drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik) na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2.
15. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Če se na javni natečaj za direktorja agencije nihče ne prijavi, če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, če nihče izmed kandidatov ni bil izbran ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja. V tem času je svet dolžan ponoviti javni natečaj.
16. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
(1) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena tega sklepa,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom.
(2) Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, ministru, pristojnemu za turizem, ter vladi.
17. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)
(1) Vlada direktorja predčasno razreši v primerih in po postopku, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja se predčasno razreši, če:
– to sam zahteva,
– ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in/ali strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja,
– agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je storjena hujša napaka.
(3) Če direktorju preneha funkcija, mu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi za opravljanje nalog direktorja agencije, in sicer brez odpovednega roka.
18. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je posvetovalno telo direktorja in obravnava vprašanja s področja strokovnega dela agencije ter daje direktorju mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj. Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed strokovnjakov akademskih krogov, turističnega gospodarstva, trženja in javnih uslužbencev agencije.
IV. AKTI AGENCIJE
19. člen
(akti agencije)
(1) Splošna akta agencije sta pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in poslovnik o delu sveta agencije, ki ju sprejme svet agencije.
(2) Akte, ki urejajo področje razporeditve delovnega časa, varovanja osebnih podatkov, finančnega poslovanja, delovanja predstavništev v tujini ipd., skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije, sprejme direktor agencije.
V. FINANCIRANJE AGENCIJE
20. člen
(financiranje agencije)
(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi,
– s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu, in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbah z ministrstvom, pristojnim za turizem, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški gradiva in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE
21. člen
(program dela in finančni načrt)
Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za naslednje leto ter ga predloži v soglasje pristojnemu organu.
22. člen
(soglasje)
Če pristojni organ do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije za naslednje leto, agencija sklene z ministrstvom, pristojnim za turizem, za čas do izdaje soglasja pogodbo o začasnem financiranju, in sicer na podlagi programa dela in finančnega načrta za preteklo leto.
23. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov in o rezultatih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za turizem.
(2) Inšpektorat za javno upravo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo plače.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(rok za imenovanje sveta agencije in vršilca dolžnosti agencije)
Ministrstvo, pristojno za turizem, v enem mesecu od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in pripravi predlog za imenovanje članov sveta agencije in vršilca dolžnosti direktorja agencije.
26. člen
(obveznosti vršilca dolžnosti agencije)
(1) Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan v enem mesecu od imenovanja sveta agencije sklicati konstitutivno sejo sveta agencije. Do sprejetja poslovnika sveta agencije svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v dveh mesecih od imenovanja sveta agencije pripraviti predlog finančnega načrta in programa dela agencije za preostanek tekočega in naslednje koledarsko leto.
27. člen
(delovanje agencije)
Do pridobitve soglasja pristojnega organa k programu dela in finančnemu načrtu agencije se uporablja program dela in finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija), in to v delu, ki se nanaša na področje turizma.
28. člen
(prehod zaposlenih)
(1) Iz Sklepa o dovoljenem številu zaposlenih v Kadrovskem načrtu SPIRIT Slovenija za leto 2013, 2014 in 2015 se izloči 31 dovoljenih zaposlitev in se jih prenese v nov Sklep o dovoljenem številu zaposlenih v Kadrovskem načrtu agencije za leto 2015.
(2) Agencija od SPIRIT Slovenija prevzame 20 zaposlenih, ki opravljajo delo na področju turizma, pet zaposlenih, ki opravljajo skupne in splošne naloge in so bili 1. januarja 2013 zaposleni na Slovenski turistični organizaciji, ter tri zaposlene s področja skupnih in splošnih služb iz naslova prevzema sorazmernega števila zaposlenih, ki opravljajo skupne in splošne naloge.
(3) Agencija prevzame tudi tiste zaposlene, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene iz prejšnjega odstavka tega člena ter enega zaposlenega za določen čas na projektnem delu v turizmu.
(4) Prevzeti javni uslužbenci sklenejo nove pogodbe o zaposlitvi pod enakimi pogoji, ki so veljali na dan prevzema.
(5) Podrobnosti se uredijo v delitvenem načrtu, sklenjenem med SPIRIT Slovenija in agencijo.
29. člen
(prevzem pravic in obveznosti)
(1) Agencija od SPIRIT Slovenija prevzame vso opremo in sredstva, ki jih uporabljajo prevzeti delavci iz prejšnjega člena. Prevzame tudi pripadajoči, sorazmerni del opreme in sredstev, nedokončane zadeve, dokumentacijo, arhive ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na področje turizma, ter vstopi v vsa pravna razmerja s tega področja.
(2) Postopek prevzema in njegov obseg se podrobneje uredi v delitvenem načrtu iz prejšnjega člena.
(3) Agencija se vključi v proračun Republike Slovenije kot samostojni posredni proračunski uporabnik s proračunom za leto 2015, v skladu s predpisi s področja javnih financ.
30. člen
(sprejem aktov agencije)
Splošni akti agencije se sprejmejo najpozneje v treh mesecih od začetka delovanja agencije, do takrat pa se uporabljajo splošni akti SPIRIT Slovenija.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-17/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2130-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti