Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1900. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2015, stran 4987.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 5. redni seji dne 9. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.439.073,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.753.549,00
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2.471.239,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.212.939,00
7000 Dohodnina 
2.212.939,00
703 Davki na premoženje 
181.300,00
7030 Davki na nepremičnine 
134.400,00
7031 Davki na premičnine 
400,00
7032 Davki na dediščine in darila 
5.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
41.500,00
704 Domači davki na blago in storitve 
76.000,00
7044 Davki na posebne storitve 
1.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
75.000,00
706 Drugi davki 
1.000,00
7060 Drugi davki 
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
282.310,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
130.800,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
300,00
7102 Prihodki od obresti 
500,00
7103 Prihodki od premoženja 
130.000,00
711 Takse in pristojbine 
2.200,00
7111 Upravne takse in pristojbine 
2.200,00
712 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
350,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
350,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
140.960,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 
140.960,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
140.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
65.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
65.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
75.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
75.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
30.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
30.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
30.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
515.524,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
515.524,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
488.524,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
27.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
2.800.942,00
40
TEKOČI ODHODKI 
954.627,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
218.592,00
4000 Plače in dodatki 
190.890,00
4001 Regres za letni dopust 
4.006,00
4002 Povračila in nadomestila 
12.306,00
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 
11.100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
290,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
32.817,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
17.668,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
14.335,00
4012 Prispevek za zaposlovanje 
127,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
212,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
475,00
402 Izdatki za blago in storitve
583.216,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
77.500,00
4021 Posebni material in storitve 
11.636,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
118.600,00
4023 Prevozni stroški in storitve 
3.000,00
4024 Izdatki za službena potovanja 
3.100,00
4025 Tekoče vzdrževanje 
270.110,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
22.200,00
4027 Kazni in odškodnine 
3.000,00
4029 Drugi operativni odhodki 
74.070,00
403 Plačila domačih obresti 
73.650,00
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
56.500,00
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam
2.500,00
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
14.650,00
409 Rezerve 
46.352,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 
10.000,00
4091 Proračunska rezerva 
36.052,00
4093 Sredstva za posebne namene 
300,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.193.005,00
410 Subvencije 
21.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
21.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
272.700,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom 
263.700,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
135.210,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
135.210,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
764.095,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
25.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
739.095,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
576.335,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
576.335,00
4202 Nakup opreme 
6.300,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
245.065,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
276.200,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
44.770,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
76.975,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
21.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
8.000,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
10.000,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
55.975,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
55.975,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
638.131,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
711.281,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
605.917,00
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500 Domače zadolževanje 
0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
638.131,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
638.131,00
550 Odplačila domačega dolga 
638.131,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
629.931,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
8.200,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–638.131,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–638.131,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0,00
«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2015
Mozirje, dne 9. junija 2015
Župan 
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti