Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 430-14/2015-5 Ob-2500/15, Stran 1232
Občina Sežana objavlja, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/10), na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in odločitve Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana z dne 17. 6. 2015
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2015 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
– izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in drugih dosežkov kolikor je bil študent v študijskem letu 2013/2014 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2013/2014 absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upošteva uspeha kolikor je študent v študijskem letu 2013/2014 opravil le zaključno, diplomsko delo.
V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 13.000,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 28. 7. 2015.
7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri Janji Kristančič, v sobi št. 67 ali na tel. 05/73-10-120. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2014/2015
– spričevalo za preteklo šolsko leto (2013/2014) oziroma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem študijskem letu 2013/2014 (od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014),
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih za preteklo šolsko leto (2013/2014),
– izjavo o nezavajajočih podatkih (Izjava 1),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika (Izjava 2),
– Izjava 3 (izpolnijo jo študentje).
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2015«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti