Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 478-23/2015 Ob-2493/15, Stran 1254
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13 – ZDU-IG, 50/14, 90/14-ZDU-1), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal, v izmeri 71,56 m², kar vsebuje gostinski lokal, priročno skladišče embalaže ob lokalu, in souporabo moškega in ženskega WC, ki ga je najemnik zavezan vzdrževati in čistiti. Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Športne dvorane Lenart, Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ki leži na parc. št. 603/1, k.o. 532 Lenart v slovenskih goricah, ID znak: 532-603/1-0.
Lokal obratuje in je v funkciji. Obratovanje lokala je omejeno na obdobje izvajanja izvenšolskih športnih dejavnosti z zakonskimi omejitvami, ki jih določa veljavni pravni red na tem področju. Gostinski lokal obratuje vse dni v letu, ko v športni dvorani potekajo organizirani treningi in športne prireditve ter druge organizirane aktivnosti pod nadzorom upravitelja športne dvorane. Zapiralni čas gostinskega lokala je v vsakem primeru ob 22. uri, oziroma se prilagodi urniku organizirane vadbe v športni dvorani. Med tednom, to je od ponedeljka do petka in ko potekajo v športni dvorani organizirani treningi, mora biti glavni vhod odprt od 17. ure.
V lokalu se nahaja osnovna gostinska oprema (točilni pult, police, hladilnik) ni pa nobenega premičnega inventarja v lasti najemodajalca. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.
3. Ponudbena cena – najemnina: najnižja izklicna ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 200,00 EUR mesečno in se valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini izklicne ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Vsako leto v času počitnic, to je v juliju in avgustu, športna dvorana ne obratuje ter se zato za julij in avgust najemnina ne zaračunava.
5. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Najemnik je dolžan zavarovati gostinski lokal. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral najeto nepremičnino primerno urediti in vzdrževati najeti lokal ter okolico, urediti obratovalni čas najmanj v skladu delovanjem izvenšolskih aktivnosti v Športni dvorani Leanrt in v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov, gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo (nudenje prigrizkov in napitkov športnikom in udeležencem športnih in drugih prireditev v športni dvorani) ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10 % 5 letne najemnine, tj. v višini 10.000,00 EUR, na račun Občine Lenart št. 01258-0100010543, s pripisom »varščina – 478-23/2015«. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, in sicer v najemnino za zadnje leto najema, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se prične zaračunavati z dnem začetka obratovanja lokala. Najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se izstavi po podpisu pogodbe, na račun Občine Lenart, št. 01258-0100010543. Plačilo prvega obroka najemnine v prej določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Vse nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku in na transakcijski račun, določenim v najemni pogodbi, sicer se pogodba razdre. Najemnina se 3 mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
8. Drugi pogoji:
a) Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem.
b) Nepremičnina se najema po načelu videno–najeto.
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.
9. Vsebina ponudbe: pisna ponudba za najem nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba (s.p.);
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– EMŠO oziroma matično številko ter davčno številko oziroma ID številko za DDV;
– kontaktno telefonsko številko ponudnika in e-naslov;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za samostojne podjetnike;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti,
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR);
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v slovenskih goricah, glavna pisarna, št. 6/I) ali na uradni spletni strani Občine Lenart, www.lenart.si.
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v objektu Športna dvorana Lenart, Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slovenskih goricah«, naj ponudniki oddajo v glavni pisarni Občine Lenart (prvo nadstropje, pisarna št. 6) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do 13. 7. 2015, do 9. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
d) Odpiranje ponudb, bo javno in bo potekalo dne, 13. 7. 2015, ob 10. uri v sobi 28/II, v prostorih Občine Lenart. Postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
g) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri in poziva k sklenitvi pogodbe z Občino Lenart skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
h) Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite na tel. 02/729-13-10, kontaktna oseba Darja Ornik.
Občina Lenart

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti