Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015, stran 5127.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30/02 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
2015 (V EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.174.381
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.476.116
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.168.154
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.607.704
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.046.900
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
513.550
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.307.962
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.482.062
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
43.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
51.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
726.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
218.669
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
218.669
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.100
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.100
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
477.495
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
132.400
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
345.095
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.912.061
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.323.919
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
919.423
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
132.266
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.020.800
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
95.000
409 REZERVE
156.430
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.194.897
410 SUBVENCIJE
1.124.300
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.402.493
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
514.559
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.153.545
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.051.687
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.051.687
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
341.559
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
138.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
203.559
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–3.737.680
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
506.976
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
506.976
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–4.244.656
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–506.976
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.737.680
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 4100-0005/2014-51
Tržič, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti