Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1888. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014, stran 4964.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 4. seji dne 16. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2014 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,764.480
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,306.493
70
DAVČNI PRIHODKI
1,771.428
700 Davki na dohodek in dobiček 
1,636.234
703 Davki na premoženje
108.806
704 Domači davki na blago in storitve
26.388
71
NEDAVČNI PRIHODKI
535.065
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
160.283
711 Takse in pristojbine 
2.003
712 Denarne kazni
33.723
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
42.974
714 Drugi nedavčni prihodki
296.082
72
KAPITALSKI PRIHODKI
8.120
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.295
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
5.825
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
449.867
740 Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij
100.516
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU
349.351
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,076.645
40
TEKOČI ODHODKI
561.955
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
154.468
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.406
402 Izdatki za blago in storitve
355.081
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
744.270
410 Subvencije
30.010
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
556.251
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
52.083
413 Drugi tekoči domači transferi
105.926
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
591.800
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
591.800
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
178.620
431 Investicijski transferi neprof. org., javnim podjetjem
82.160
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom
96.460
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
687.835
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
687.835
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
687.835
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
9009 Splošni sklad za drugo
687.835
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2014 3,172.919,87 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,172.571,27 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2015 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2014 in 2015.
Kot namenska sredstva se iz leta 2014 prenašajo sredstva požarne takse v višini 250,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 41.641,49 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 16.184,07 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2015
Horjul, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti