Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4027. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)
4028. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E)
4029. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)
4030. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F)

MINISTRSTVA

4031. Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
4032. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4033. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
4034. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
4035. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov

OBČINE

Ajdovščina

4036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014
4037. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
4038. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
4039. Sklep o potrditvi cenika storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve
4040. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki

Beltinci

4041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje v Melincih

Cankova

4042. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2014

Cerknica

4043. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2014
4044. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Cerknica
4045. Sklep št. 1 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4046. Sklep št. 2 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Cerkno

4047. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Divača

4048. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2014

Dravograd

4049. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2014
4050. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd
4051. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2014
4052. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2014
4053. Sklep o soglasju k predlogu izračuna cene za »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, za leto 2014

Gorenja vas-Poljane

4054. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Gornji Petrovci

4055. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013

Horjul

4056. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2014

Jesenice

4057. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2014
4124. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice

Komen

4058. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2014
4059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
4060. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen

Kranj

4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta
4062. Pravilnik o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
4063. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj
4064. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 747/1, k.o. Hrastje
4065. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Lendava

4066. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Ljubljana

4067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
4068. Odredba o določitvi območij za pešce
4069. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce
4070. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Logatec

4071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Loški Potok

4072. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok
4073. Odlok o ustanovitvi zavoda Dom starejših občanov Loški Potok
4074. Odlok o rebalansu proračuna II Občine Loški Potok za leto 2013
4075. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014
4076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1640 Retje

Metlika

4077. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2014
4078. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Mežica

4079. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2014

Moravske Toplice

4080. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2014
4081. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4082. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4083. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje
4084. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina

Naklo

4085. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
4086. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2014
4087. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Novo mesto

4088. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
4089. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto

Odranci

4090. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2014

Radeče

4091. Odlok o spremembah proračuna Občine Radeče za leto 2014
4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
4093. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2014
4094. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Radeče
4095. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče
4096. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radeče
4097. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2014
4098. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2014
4099. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2014

Ribnica

4100. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2014

Rogašovci

4101. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014
4102. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci
4103. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Sevnica

4104. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4105. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2014

Šalovci

4106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2013
4107. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2014
4108. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014

Šempeter-Vrtojba

4109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
4110. Sklep ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
4111. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
4112. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2013/2014 od 1. 2. 2014 dalje

Škocjan

4113. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

Škofljica

4114. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2014

Štore

4115. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2013
4116. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2014
4117. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore
4118. Sklep o počitniški rezervaciji mesta v vrtcu in znižanju plačila v primeru bolniške odsotnosti otrok

Tolmin

4119. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin

Trebnje

4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
4121. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
4122. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Turnišče

4123. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost