Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4091. Odlok o spremembah proračuna Občine Radeče za leto 2014, stran 13021.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 22. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah proračuna Občine Radeče za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto    |    SP 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  6.440.568,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.744.924,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  3.028.124,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.502.124,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   225.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   301.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino    |       –|
|   |in transakcije             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   716.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   507.800,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |   21.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   11.000,00|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   175.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   924.499,15|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   234.581,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   689.918,15|
|   |in nematerialnega premoženja      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)     |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic    |       –|
|   |naravnih nesreč             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  1.711.145,18|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno |   398.479,86|
|   |finančnih institucij          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn.     |  1.312.665,32|
|   |proračuna iz sred. proračuna Evropske  |        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   50.000,00|
|   |(740+741)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |   50.000,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  6.645.568,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   862.217,54|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   311.967,56|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   48.016,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev    |   382.733,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   87.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   32.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  2.211.053,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   37.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   847.535,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   179.229,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.147.089,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  3.100.842,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih      |  3.100.842,98|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   471.454,13|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   21.200,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   450.254,13|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun evropske|       –|
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III./2|PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. –  |  –205.000,00|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |        |
|   |ODHODKI)                |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   10.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil    |       -|
|   |subjektom, vključenim v enotno     |        |
|   |upravljanje sredstev sistema EZR    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   10.000,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   10.000,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       –|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |   10.000,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       –|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.   |       –|
|   |skladih in drugih prav. osebah jav.   |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v|       –|
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   500.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   295.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   295.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   295.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |      0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   205.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   205.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    8.370,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
– prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
– prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo
– grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča
– okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 12.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 500.000,00 eurov za izvedbo naslednjih investicij:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU;
– za izgradnjo centralne čistilne naprave Radeče;
– za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture;
– CEROZ izgradnja II. faze;
– za izgradnjo večnamenskega objekta Jagnjenica;
– za izgradnjo radeške tržnice (Posavska špajza);
– izgradnjo cestne infrastrukture;
– za izgradnjo vodovodov;
– za energetsko sanacijo osnovne šole.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 150.000,00 eurov, ob pogoju, da predhodno pridobijo pisno soglasje občinskega sveta v skladu z določili Zakona o financiranju občin in da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Občina Radeče v letu 2014 ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2014.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2013
Radeče, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti