Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4075. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014, stran 12999.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014 (Uradni list RS, št. 106/12), se spremeni 2. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov             | Spremembe|
|                          | proračuna|
|                          |    2014|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.305.711|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.917.639|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.671.589|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.551.856|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   50.910|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   68.823|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  246.050|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in prihodki     |  224.000|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    550|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   16.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   25.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   25.000|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.363.072|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  514.572|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  848.500|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.634.057|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  523.506|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  112.590|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   16.573|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  387.543|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila obresti             |   1.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  596.852|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   21.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  416.613|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   37.620|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  121.119|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 2.468.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.468.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   45.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim osebam, |   17.000|
|   |ki niso proračunski upor.          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   28.500|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –328.346|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  300.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  300.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  300.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –28.346|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  300.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  328.346|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   28.346|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Doda se drugi odstavek 10. člena (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine), ki glasi:
»V proračunskem letu 2014 je predvidena dolgoročna zadolžitev v višini 300.000 EUR, in sicer za projekt Izgradnja Večnamenskega objekta v Retjah, za katerega bomo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU pridobili lahko šele v letu 2015.«
Št. 410-0075/2012-2
Hrib - Loški Potok, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti